Dostawy - 389910-2014

Wyświetl widok skrócony

15/11/2014    S221

Belgia-Bruksela: „Dostawa mebli”

2014/S 221-389910

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/43
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli
Osoba do kontaktów: OIB.DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Adres pocztowy: skr. poczt. 20392
Miejscowość: Valenciennes Cedex
Kod pocztowy: 59307
Państwo: Francja

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: via Carlo Magno 1 A
Miejscowość: Parma PR
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)
Adres pocztowy: place Charles Rogier 16
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Adres pocztowy: rue Colonel Bourg 135-139
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1140
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)
Adres pocztowy: chaussée de Wavre 910
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Szkoła Europejska Bruksela IV
Adres pocztowy: Drève Sainte-Anne 86
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1020
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: place Charles Rogier 16
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Adres pocztowy: Gran Via, 33
Miejscowość: Bilbao (Vizcaya)
Kod pocztowy: 48009
Państwo: Hiszpania

Oficjalna nazwa: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Adres pocztowy: Urząd BEREC — Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Miejscowość: Ryga
Kod pocztowy: LV-1050
Państwo: Łotwa

Oficjalna nazwa: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Adres pocztowy: Infopark 1/E — Neumann Janos utca
Miejscowość: Budapeszt
Kod pocztowy: 1117
Państwo: Węgry

Oficjalna nazwa: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Adres pocztowy: Trg republike 3
Miejscowość: Lublana
Kod pocztowy: SI-1000
Państwo: Słowenia

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Adres pocztowy: Tower 42 (piętro 18), 25 Old Broad Street
Miejscowość: Londyn
Państwo: Zjednoczone Królestwo

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Adres pocztowy: 103 rue de Grenelle
Miejscowość: Paryż
Kod pocztowy: 75007
Państwo: Francja

Oficjalna nazwa: Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony (EDA)
Adres pocztowy: rue des Drapiers 17-23
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
Adres pocztowy: rue de la Loi 242
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1046
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea)
Adres pocztowy: budynek Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 1822
Państwo: Luksemburg

Oficjalna nazwa: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Adres pocztowy: Schwarzenbergplatz 11
Miejscowość: Wiedeń
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Austria

Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Adres pocztowy: Tomtebodavägen 11a
Miejscowość: Sztokholm
Kod pocztowy: SE-171 83
Państwo: Szwecja

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Adres pocztowy: skr. poczt. 1309
Miejscowość: Iraklion, Kreta
Kod pocztowy: 710 01
Państwo: Grecja

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Adres pocztowy: Dom EU, Rävala pst 4
Miejscowość: Tallin
Kod pocztowy: 10143
Państwo: Estonia

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Adres pocztowy: Westhafenplatz 1
Miejscowość: Frankfurt nad Menem
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Adres pocztowy: rue de la Caserne 33
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI)
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56-60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” („Clean Sky”)
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56-60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)
Adres pocztowy: Torres Diagonal Litoral, budynek B3, C/ Josep Pla, 2
Miejscowość: Barcelona (Barcelona)
Kod pocztowy: 08019
Państwo: Hiszpania

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)
Adres pocztowy: avenue de Cortenbergh 100
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasburg Cedex
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (AESA)
Adres pocztowy: Ottoplatz 1
Miejscowość: Kolonia
Kod pocztowy: 50679
Państwo: Niemcy

Oficjalna nazwa: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Adres pocztowy: Wyattville Road, Loughlinstown
Miejscowość: Dublin 18
Państwo: Irlandia

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsiębiorstwo „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL)
Adres pocztowy: White Atrium 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Adres pocztowy: rue Belliard 99
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Komitet Regionów (KR)
Adres pocztowy: rue Belliard 101
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków (EMA)
Adres pocztowy: 30 Churchill Place
Miejscowość: Londyn
Kod pocztowy: E14 5EU
Państwo: Zjednoczone Królestwo

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
Adres pocztowy: cov 2
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsięwzięcie na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH)
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56-60
Miejscowość: Bruksela
Państwo: Belgia

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa mebli
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Region Stołeczny Brukseli (Belgia), Ateny (Grecja), Barcelona (Hiszpania), Belfast (Irlandia Północna), Berlin (Niemcy), Bilbao (Hiszpania), Bonn (Niemcy), Bratysława (Słowacja), Bukareszt (Rumunia), Budapeszt (Węgry), Cardiff (Zjednoczone Królestwo), Kolonia (Niemcy), Kopenhaga (Dania), Dublin (Irlandia), Edynburg (Zjednoczone Królestwo), Frankfurt (Niemcy), Geel (Belgia), Helsinki (Finlandia), Iraklion (Grecja), Ispra (Włochy), Haga (Niderlandy), Valletta (Malta), Lille (Francja), Lizbona (Portugalia), Lublana (Słowenia), Londyn (Zjednoczone Królestwo), Luksemburg (Wielkie Księstwo Luksemburga), Madryt (Hiszpania), Marsylia (Francja), Mediolan (Włochy), Monachium (Niemcy), Nikozja (Cypr), Paryż (Francja), Parma (Włochy), Petten (Niderlandy), Praga (Zjednoczone Królestwo), Ryga (Łotwa), Rzym (Włochy), Sewilla (Hiszpania), Sofia (Bułgaria), Sztokholm (Szwecja), Strasburg (Francja), Tallin (Estonia), Warszawa (Polska), Valenciennes (Francja), Wiedeń (Austria), Wilno (Litwa) i Zagrzeb (Chorwacja).
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 60
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Zamówienie wymaga stworzenia witryny internetowej na potrzeby niniejszego zamówienia. Spersonalizowana witryna musi powstać i zostać uruchomiona w terminie około 6–9 miesięcy. W związku z powyższym czas trwania umowy wyniesie 60 miesięcy, przy czym czas trwania umowy dotyczącej dostawy części zamiennych dla części 1, 2, 3 i 4 wynosi 120 miesięcy. Należy mieć na uwadze, że zamówienie o dostawę części zamiennych będącej przedmiotem oddzielnej umowy zostanie udzielone temu (tym) samemu (samym) wykonawcy (wykonawcom), któremu(-ym) zostanie udzielone zamówienie na część 1, 2, 3 i 4.

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 44 960 000 i 55 370 000 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Niniejsze zamówienie dotyczy dostawy mebli i powiązanych usług. Dzieli się na 5 części:
— część 1: dostawa mebli biurowych dla personelu wykonawczego i na stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— część 2: dostawa mebli biurowych dla personelu na wyższych stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— część 3: dostawa foteli biurowych zaprojektowanych w trwały sposób i wyprodukowanych w sposób społecznie odpowiedzialny,
— część 4: dostawa mebli do sal zebrań, sal szkoleniowych i konferencyjnych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— część 5: dostawa opraw oświetleniowych zaprojektowanych w trwały sposób.
Dokładniej mówiąc, zamówienie dotyczy wykonania pełnej zintegrowanej usługi obejmującej część lub całość następujących elementów:
— dostawa mebli z montażem lub bez (części 1 do 4),
— usługi transportu, rozpakowania, montażu, odbioru opakowań i szkolenia (części 1 do 5),
— odbiór istniejących mebli używanych w celu utylizacji surowców (odbiór, ponowne wykorzystanie, regeneracja i recykling materiałów odzyskanych z odpadów) (części 1 do 4),
— przeróbki istniejących mebli na potrzeby wyższych stanowisk kierowniczych (część 2),
— opracowanie i aktualizacja witryny internetowej typu „katalog internetowy” (części 1 do 5),
— dostawa części zamiennych i akcesoriów (będąca przedmiotem oddzielnej umowy, lecz zamówienie zostanie udzielone temu samemu wykonawcy) (części 1 do 4).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000 Meble, 39130000 Meble biurowe, 39153000 Meble konferencyjne, 39120000 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki, 39121000 Biurka i stoły, 39122100 Kredensy, 39111000 Siedziska, 39113000 Różne siedziska i krzesła, 39111100 Siedziska obrotowe, 31521100 Lampy na biurko, 39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 44 960 000 i 55 370 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa mebli biurowych dla personelu wykonawczego i na stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:
— przede wszystkim dostawa mebli biurowych dla personelu wykonawczego i na stanowiskach kierowniczych, wraz z powiązanymi usługami,
— dodatkowo dostawa części zamiennych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000 Meble, 39130000 Meble biurowe, 39120000 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki, 39121000 Biurka i stoły, 39122100 Kredensy

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 21 400 000 i 26 300 000 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa mebli biurowych dla personelu na wyższych stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:
— przede wszystkim dostawa mebli biurowych dla personelu na wyższych stanowiskach kierowniczych, wraz z powiązanymi usługami,
— dodatkowo dostawa części zamiennych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000 Meble, 39130000 Meble biurowe, 39122100 Kredensy, 39120000 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki, 39121000 Biurka i stoły

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 3 060 000 i 3 750 000 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa foteli biurowych zaprojektowanych w trwały sposób i wyprodukowanych w sposób społecznie odpowiedzialny
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:
— przede wszystkim dostawa foteli biurowych, wraz z powiązanymi usługami,
— dodatkowo dostawa części zamiennych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000 Meble, 39111000 Siedziska, 39113000 Różne siedziska i krzesła, 39111100 Siedziska obrotowe, 39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 11 900 000 i 14 620 000 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa mebli do sal zebrań, sal szkoleniowych i konferencyjnych, zaprojektowanych w trwały sposób
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:
— przede wszystkim dostawa mebli do sal zebrań, sal szkoleniowych i konferencyjnych, wraz z powiązanymi usługami,
— dodatkowo dostawa części zamiennych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000 Meble, 39153000 Meble konferencyjne

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 6 400 000 i 7 900 000 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa opraw oświetleniowych zaprojektowanych w trwały sposób
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej o dostawę opraw oświetleniowych, wraz w powiązanymi usługami.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31521100 Lampy na biurko

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 2 200 000 i 2 800 000 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w ciągu 30 dni zgodnie z warunkami projektu umowy załączonego do dokumentacji przetargowej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Każdy członek grupy musi indywidualnie przestrzegać kryteriów wykluczenia. Grupa wykonawców jako całość musi przestrzegać kryteriów wyboru (zob. pkt III.2.2 i III.2.3), a poszczególni członkowie tej grupy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferent musi załączyć formularz identyfikacyjny (zob. załącznik 1.1A do dokumentacji przetargowej) oraz wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.2 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku 1 dokumentacji przetargowej.
oferent określi państwo, w którym ma zarejestrowaną siedzibę lub miejsce zamieszkania, w dokumentacji dowodowej wymaganej przepisami prawa kraju, w którym zarejestrowana jest działalność.

Oferent powinien załączyć opatrzone datą i podpisane honorowe oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Honorowe oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod rygorem wykluczenia — dowody potwierdzające złożone honorowe oświadczenie:
— aktualny odpis z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent nie znajduje się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo jego działalnością nie zarządza sąd, nie prowadzi postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie jest prowadzone wobec niego postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, ani też nie znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych,
— aktualny odpis z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo naruszające zasady etyki zawodowej ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za nadużycie finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub inną nielegalną działalność naruszającą finansowe interesy Unii,
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym oferent ma siedzibę, potwierdzające, że oferent wykonał swoje zobowiązania w zakresie płatności składek na ubezpieczenie społeczne,
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym oferent ma siedzibę, potwierdzające, że oferent nie zalega z płatnością podatków (bezpośrednich i VAT) nałożonych przepisami prawa kraju siedziby.
Jeżeli w danym kraju nie wydaje się takich dokumentów lub zaświadczeń, mogą być one zastąpione oświadczeniem pod przysięgą lub, jeżeli to niemożliwe, formalnym oświadczeniem, złożonym przez oferenta przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub właściwym organem zawodowym w jego kraju.
Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie honorowe oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli rachunki zysków i strat lub oświadczenie wykazują średnią stratę w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, na przykład odpowiednią gwarancję podmiotu trzeciego (na przykład spółki macierzystej), zaświadczenia biegłego rewidenta, księgowego lub równoważne dokumenty,
— oświadczenie o całkowitym rocznym obrocie z 3 ostatnich lat obrotowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: minimalna wysokość średniego całkowitego rocznego obrotu oferenta w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych wynosi:
— 9 550 000 EUR w odniesieniu do części nr 1: dostawa mebli biurowych dla personelu wykonawczego i na stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— 1 360 000 EUR w odniesieniu do części nr 2: dostawa mebli biurowych dla personelu na wyższych stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— 5 350 000 EUR w odniesieniu do części nr 3: dostawa foteli biurowych zaprojektowanych w trwały sposób i wyprodukowanych w sposób społecznie odpowiedzialny,
— 2 900 000 EUR w odniesieniu do części nr 4: dostawa mebli do sal zebrań, sal szkoleniowych i konferencyjnych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— 1 050 000 EUR w odniesieniu do części nr 5: dostawa opraw oświetleniowych zaprojektowanych w trwały sposób.
W przypadku udziału w zamówieniu w odniesieniu do kilku części średnia roczna wysokość całkowitych obrotów musi być co najmniej równa łącznej wartości minimalnych kwot wymaganych dla poszczególnych części.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
oferent musi dostarczyć:
— skrócony wykaz co najmniej 3 zamówień publicznych lub prywatnych wykonanych w ciągu 5 ostatnich lat związanych z przedmiotem zamówienia.
Wykaz musi wskazywać bezpośrednie powiązanie wykonanych dostaw z przedmiotem zamówienia. Wykaz uwzględnia w odniesieniu do każdego beneficjenta: nazwę beneficjenta, wykaz usług będących przedmiotem zamówienia, miejsce lub miejsca dostawy, łączną wartość zamówień i okres realizacji,
— poświadczenie zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważne, a jeżeli oferent nie posiada takich certyfikatów lub nie ma żadnej możliwości ich uzyskania w wyznaczonych terminach, inne dowody stosowania równoważnych, opracowanych przez siebie środków zapewniania jakości. Oferent powinien posiadać certyfikację/akredytację najpóźniej w chwili złożenia oferty,
— oświadczenie określające, czy oferent zamierza zlecić część zamówienia podwykonawcom, a jeśli tak, w jakim zakresie. Za wykonanie tej części zamówienia zleconej podwykonawcom odpowiedzialny będzie wykonawca.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
minimalna wartość zrealizowana w ciągu 5 ostatnich lat wynosi:
— 300 00 EUR na umowę w odniesieniu do części nr 1: dostawa mebli biurowych dla personelu wykonawczego i na stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— 20 000 EUR na umowę w odniesieniu do części nr 2: dostawa mebli biurowych dla personelu na wyższych stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— 150 000 EUR na umowę w odniesieniu do części nr 3: dostawa foteli biurowych zaprojektowanych w trwały sposób i wyprodukowanych w sposób społecznie odpowiedzialny,
— 50 000 EUR na umowę w odniesieniu do części nr 4: dostawa mebli do sal zebrań, sal szkoleniowych i konferencyjnych, zaprojektowanych w trwały sposób,
— 20 000 EUR na umowę w odniesieniu do części nr 5: dostawa opraw oświetleniowych zaprojektowanych w trwały sposób.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.2.2015 - 10:00

Miejscowość:

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB), budynek „CSM 1”, cours Saint-Michel nr 1 (wejście od strony rue Père de Deken 23), 1040 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: W otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Oferenci, którzy zamierzają uczestniczyć w otwarciu, powinni o tym poinformować, wysyłając faks lub list pocztą elektroniczną (zob. numer i adres wskazane w pkt I.1) do działu OIB DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne najpóźniej 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 48 miesięcy od udzielenia zamówienia.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

1) Dokumentacja przetargowa i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Zainteresowane strony zaprasza się do zarejestrowania się w witrynie internetowej. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.
Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.
Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.
2) Agencje wykonawcze mogą zostać dołączone w trakcie trwania umowy (w granicach 10 % całkowitej kwoty zamówienia dla wszystkich agencji wykonawczych łącznie), jeśli w trakcie procedury przetargowej oficjalnie nie istniały ani nie znajdowały się na etapie tworzenia, a w konsekwencji nie mogły zostać formalnie wskazane w dokumentach przetargowych.

3) W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB, zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.11.2014