Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 389918-2014

Wyświetl widok skrócony

15/11/2014    S221

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o monitorowanie projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje operacyjne), działania komunikacyjne dotyczące programu LIFE oraz inne działania powiązane

2014/S 221-389918

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, ENV.SRD.2 — Finanse
Adres pocztowy: BU 9, 01/05
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu
Adres pocztowy: rue de la Loi 200
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: rue de la Loi 200
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Umowa ramowa o monitorowanie projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje operacyjne), działania komunikacyjne dotyczące programu LIFE oraz inne działania powiązane
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ogólnym celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie następujących usług dla instytucji zamawiającej:
1. pomoc oraz wparcie finansowe i techniczne w monitorowaniu bieżących projektów LIFE (dotacje operacyjne i dotacje na działania) oraz nowych projektów LIFE wybranych w ramach 4 pierwszych zaproszeń do składania wniosków o dotacje na działania, z których pierwsze ma zostać opublikowane w czerwcu 2014;
2. pomoc w ocenie i wyborze wniosków w ramach projektów tradycyjnych i zintegrowanych;
3. pomoc w ogólnych analizach i raportowaniu wyników (pod względem oddziaływania na środowisko i skutków ekonomicznych oraz implikacji dla polityki) z podziałem na poszczególne projekty, dziedziny, lata, tematy, państwa członkowskie oraz dla całego programu;
4. pomoc i wsparcie techniczne w ramach działań komunikacyjnych programu LIFE.
Wykonawca może zostać również poproszony o pomoc w monitorowaniu, analizie i komunikacji w ramach trwających aktualnie projektów ekoinnowacji w dziedzinie ochrony infrastruktury krytycznej.
Zgodnie z tym niniejsza umowa ramowa zobowiąże wykonawcę do udostępnienia Komisji grupy osób zdolnych do świadczenia tej pomocy i reagowania na szczegółowe zlecenia zgłaszane przez instytucję zamawiającą.
Takie szczegółowe zlecenia będą obejmowały szczegółowe wymogi techniczne dla każdego zadania, które będzie przedmiotem szczegółowej umowy.
Główne materiały będą uzgodnione w ramach umów szczegółowych zawieranych w kontekście umowy ramowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 64 000 000 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Ogólnego zarządzania umową ramową. Waga 50
2. Organizacji pracy. Waga 30
3. Środków kontroli jakości. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.E.4/FRA/2014/0028.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 111-195358 z dnia 12.6.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 143-256103 z dnia 29.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Neemo EEIG
Adres pocztowy: Merzhauser Str. 183
Miejscowość: Fryburg Bryzgowijski
Państwo: Niemcy

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 64 000 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 64 000 000 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 4
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.
Należy zwrócić uwagę, że maksymalny dostępny budżet wynosi 64 000 000 EUR.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.11.2014