Radovi - 389919-2019

19/08/2019    S158    - - Radovi - Izmjena ugovora/koncesije tijekom njegova/njezina trajanja - Ne primjenjuje se 

Hrvatska-Zadar: Radovi na rekonstrukciji

2019/S 158-389919

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Grad Zadar
09933651854
Narodni trg 1
Zadar
23000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Stefani Mikulec Perković
Telefon: +385 23208006
E-pošta: stefani.mikulec@grad-zadar.hr
NUTS kod: HR033

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.grad-zadar.hr/

Adresa profila kupca: http://www.grad-zadar.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak

Referentni broj: MN 050-29/18-15
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45454000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45454000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave izvodit će se na Providurovoj palači u Zadru, Trg Petra Zoranića 1, HR-23000 Zadar, HRVATSKA, katastarskoj čestici k.č. 10557 i k.č. 10556 k.o. Zadar.

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Predmet ove nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji dijela objekta Providurove palače u Zadru koji je zaštićeno nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, oznaka dobra: Z-7106.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 14
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Trošak radova rekonstrukcije Providurove palače sufinancira se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, Projekt pod nazivom "ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020",

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 050-29/18-15
Grupa br.: 1
Naziv:

Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
13/02/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Krekić avangard d.o.o.
90749374969
Molatska 8
Zadar
23000
Hrvatska
Telefon: +385 23221014
E-pošta: maja.vickovic@krekic-avangard.hr
Telefaks: +385 23221015
NUTS kod: HR0
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 36 373 269.43 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Zagreb
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/08/2019

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
45454000
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Providurova palača u Zadru, Trg Petra Zoranića 1, HR-23000 Zadar, HRVATSKA, katastarska čestica k.č. 10557 i k.č. 10556 k.o. Zadar

VII.1.4)Opis nabave:

Dodatni radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru.

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 1
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 205 131.09 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Krekić avangard d.o.o.
90749374969
Molatska 8
Zadar
23000
Hrvatska
Telefon: +385 23221014
E-pošta: maja.vickovic@krekic-avangard.hr
Telefaks: +385 23221015
NUTS kod: HR0
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Dodatni radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu.

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba izvornog ugovaratelja/koncesionara za dodatnim radovima, uslugama ili robom (čl. 43. st. 1. t. (b) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (b) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (b) Direktive 2014/25/EU)
Opis ekonomskih ili tehničkih razloga te nepovoljnosti ili udvostručenja troškova zbog čega zamjena ugovaratelja nije moguća:

Ugovor se mijenja tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, a promjena ugovaratelja nije moguća zbog ekonomskih i tehničkih razloga i prouzročila bi značajne poteškoće i znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 36 373 269.43 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 36 578 400.52 HRK