Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 389998-2017

04/10/2017    S190

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

2017/S 190-389998

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1
E-mail: akaliszan@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.jsw.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
E-mail: lluberadzka@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564092
Faks: +48 327564047
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A.

Numer referencyjny: 42/ZZ/17
II.1.2)Główny kod CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A. (4 zadania):

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A.

Zadanie 2: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Zadanie 3: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji TAMEL S.A.

Zadanie 4: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A.

Termin wykonania 36 m-cy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopalnie JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A.

Termin wykonania: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopalnie JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji TAMEL S.A.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopalnie JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji TAMEL S.A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopalnie JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 4: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A.

Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium należy wnieść w wysokości:

— dla zadania 1: 240 000 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

— dla zadania 2: 110 000 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100),

— dla zadania 3: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

— dla zadania 4: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT przelewem w terminie do 120 dni od daty dostarczenia każdej faktury VAT.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną pod adresem https://jsw.logintrade.net, stosownie do przepisów art. 91a-91e Prawo zamówień publicznych

Minimalna wysokość postąpienia: 10 000 PLN brutto.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 248-455398
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/12/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zakład Wsparcia Produkcji

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Kancelaria Główna, pokój 123.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail: przetargi@zwp.jsw.pl). Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zakład Wsparcia Produkcji

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: (0048 32) 756 40 00

fax: (0048 32) 756 40 47,

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

Kancelaria Główna zamawiającego, w której składane są wskazane powyżej pisma mieści się w jego siedzibie w Jastrzębiu – Zdroju, przy ul. Towarowej 1, w pok. nr 019 i jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 07:00 do 15:00.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017