Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 390074-2020

19/08/2020    S160

Danemark-Sorø: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 160-390074

Avis de préinformation

Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Sjælland
Numéro national d'identification: 29190658
Adresse postale: Alleen 15
Ville: Sorø
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 4180
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Anette Eghoff
Courriel: aegh@regionsjaelland.dk
Téléphone: +45 22715156
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Midtjylland
Ville: Viborg
Code NUTS: DK04 Midtjylland
Pays: Danemark
Courriel: kontakt@regionmidtjylland.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rn.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Nordjylland
Ville: Aalborg
Code NUTS: DK05 Nordjylland
Pays: Danemark
Courriel: region@rn.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rn.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Syddanmark
Ville: Vejle
Code NUTS: DK03 Syddanmark
Pays: Danemark
Courriel: kontakt@rsyd.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rsyd.dk/
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=276870&B=RS
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=276870&B=RS
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud samt høring af udbudsmateriale vedr. bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr

II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Forhåndsmeddelelse vedr. kommende udbud af rammeaftale vedr. bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
14630000 Scories, laitier, déchets et débris ferreux
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Description des prestations:

Varsling af kommende udbud:

Forhåndsmeddelelse vedr. kommende udbud af rammeaftale vedr. bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Udbuddet vil blive gennemført i RFI regi, med deltagelse af Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland. Region Sjælland vil blive tovholder for selve udbudsproceduren.

Udbuddet forventes offentliggjort i september/oktober måned 2020.

Høring af udbudsmateriale:

I forbindelse med forberedelserne af udbuddet gennemføres en høring blandt potentielle tilbudsgivere. Region Sjælland indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå materialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Vi vil efterfølgende vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer.

1) Høringsmateriale:

Udkast til udbudsmateriale, som sendes i høring, består af følgende dokumenter:

— Udkast til kravspecifikation

— Udkast til tilbudsliste.

Ved kommentarer bedes henvises til kravs nr. eller position.

2) Høringssvar:

Høringen gennemføres i udbudssystemet Complete Tender Management (CTM).

Al kommunikation, herunder spørgsmål og svar vedrørende høringen, foregår via CTM.

3) Høringsfrist:

Høringssvar skal være modtaget i CTM senest 28. august 2020 kl. 16.00.

Efter dette tidspunkt vil det ikke længere være muligt at fremsende høringssvar i CTM.

4) Behandling af høringssvar:

Høringssvar vil blive behandlet fortroligt, dog med respekt for reglerne om aktindsigt.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort, og høringsparterne vil ikke få svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen.

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Option på forlængelse i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Variantes
II.2.11)Information sur les options
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.3)Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
21/09/2020

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5)Date de lancement des procédures d’attribution:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291095
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/08/2020