Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 390174-2019

Submission deadline has been amended by:  408666-2019
19/08/2019    S158    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Komputer tablet

2019/S 158-390174

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-64/19/JS
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Sukiennik
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692075
Faks: +48 228258519

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gios.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gios.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa urządzeń mobilnych: Część II - Zakup i dostawa tabletów

Numer referencyjny: ZP/220-64/19/JS
II.1.2)Główny kod CPV
30213200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzeniem kontroli monitoringu wód w zakresie wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 343 sztuk urządzeń mobilnych na użytek badań terenowych, z produkcji seryjnej, fabrycznie nowych, rok produkcji nie wcześniej niż 2019.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 075 552.55 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Podstawowym celem zakupów jest wyposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w urządzenia niezbędną do realizacji do realizacji zadań związanych z prowadzeniem kontroli monitoringu wód w zakresie wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, realizowane ze środków budżetowych na podstawie Umowy nr KZGW/KZ/2019/073 „O realizację Zadania Państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do Dofinansowania” zawartej w dniu 4 lipca 2019 r., pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń mobilnych na użytek badań terenowych z produkcji seryjnej, fabrycznie nowych, rok produkcji nie wcześniej niż 2019.

Zamówienie będzie realizowane dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia na koszt własny do siedziby Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: Kryteria techniczne / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 622 115.55 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1austawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy komputerowych urządzeń mobilnych typu tablet, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Termin składania ofert został skrócony na podstawie art.43 ust 2b pkt 2) Pzp z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w celu ochrony interesu Zamawiającego który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie przetargu

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych elektronicznych formularzy oferty na platformie zakupowej Zamawiającego.

2.Otwarcie ofert jest jawne i Wykonawcy mogą je obserwować w siedzibie Zamawiającego w dniu 30/08/2019r ogodz.11:30 w pokoju 430.

3.Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5pkt 1.

2. Niniejsze zamówienie jest podzielone na części.

3. Niniejsze postępowanie dotyczy drugiej części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania, na podstawie art. 26 ust 2f Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, do złożenia razem z ofertą aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.

8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2019