Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 390213-2019

Submission deadline has been amended by:  438442-2019
19/08/2019    S158

Magyarország-Budapest: Repülőtéri berendezések

2019/S 158-390213

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000667702019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000667702019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

GPU (Ground Power Unit) földi áramforrások besz.

Hivatkozási szám: EKR000667702019
II.1.2)Fő CPV-kód
34960000 Repülőtéri berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

GPU (Ground Power Unit) földi áramforrások beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

GPU AC/DC kimenettel

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34960000 Repülőtéri berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest XVI., Újszász u. 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

GPU AC/DC kimenettel: 3 db

Eladó köteles képzést tartani a termékek kezelésére és karbantartására vonatkozóan az átvétel napján a teljesítés helyén.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás (0-24 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

GPU 2 db DC kimenettel

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34960000 Repülőtéri berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest XVI., Újszász u. 37-39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

GPU 2 db DC kimenettel: 3 db

Eladó köteles képzést tartani a termékek kezelésére és karbantartására vonatkozóan az átvétel napján a teljesítés helyén.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás (0-24 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.1) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell nyilatkoznia, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa van-e és amennyiben van, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kr.1 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. (A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő valamennyi részajánlati kör vonatkozásában - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára - a Kr.1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i),

— mióta vezeti az Ajánlattevő számláját,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi „számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-2. RK:

M1) AT- figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (Elektromos berendezések és/vagy elektromos gépek és/vagy áramellátó berendezések és/vagy aggregátorok gyártása és/vagy telepítése és/vagy javítása és/vagy karbantartása és/vagy forgalmazása) ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy azok másolati példányával vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékával.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére.

1-2 RK:

M2) AT - figyelemmel a Kbt.65.§(1)b) pontra - Kr.1 21.§(1)a) alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, az alábbi tárgyú szállításait igazoló referenciával:

1. részajánlati kör: Repülőtéri földi áramforrás

2. részajánlati kör: Repülőtéri földi áramforrás

M1, M2) Igazolás: A Kr.1 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

1-2 RK.

M1)szerinti, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (Elektromos berendezések és/vagy elektromos gépek és/vagy áramellátó berendezések és/vagy aggregátorok gyártása és/vagy telepítése és/vagy javítása és/vagy karbantartása és/vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány alapján működtetett, ill. akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka.

M2) Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szerződés tárgya;

A teljesítés mennyisége;

Szerződéskötő másik fél megnevezése;

A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hó/napban

Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdés szerint kell igazolni.

AK hivatkozik a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét aKbt. 69 § (11a) bekezdésében foglaltakra. (Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) AT alkalmatlan az 1-2 RK tekintetében, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (Elektromos berendezések és/vagy elektromos gépek és/vagy áramellátó berendezések és/vagy aggregátorok gyártása és/vagy telepítése és/vagy javítása és/vagy karbantartása és/vagy forgalmazása) tevékenységre vonatkozó érvényes bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.

Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást:

— amennyiben az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy

— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy

— a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást, vagy

— az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.

M2)AT alkalmatlan az 1-2.RK tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett

1. részajánlati kör: min. 1 db Repülőtéri földi árramforrás szállítására vonatkozó szerződésszerű teljesítési igazoló referenciával.

2. részajánlati kör: min.1 db Repülőtéri földi áramforrás szállítására vonatkozó szerződésszerű teljesítési igazoló referenciával.

Ajánlattevő 1 referenciaigazolással/nyilatkozattal megfelelhet mindkét részajánlati kör vonatkozásában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000667702019/reszletek. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr. 2.) 15. § (3) bekezdésére és a 16. § foglaltakra és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Jelen eljárás során AK az egyes eljárási cselekményeket a Kr.2 alapján, a közbeszerzési eljárások lefolyatására létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül végzi.

b. A Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

d. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért.

e. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a https://ekr.gov.hu/ weboldalon.

f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére

g. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtancsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. A KKD. 4. számú minta szerinti nyilatkozatokat nyújtsa be.

i. A KKD 5. számú minta szerinti nyilatkozatokat nyújtsa be.

j. AT a Kbt. 66. § (2) szerint nyilatkozzon.

k. Kbt. 66. §(6)bek. alapján AT jelölje meg a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.

l. AK a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

– 1. részsz. (fordított arányosítás): Ajánlati ár esetében AK a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

– 2. részsz. (egyenes arányosítás): Többlet jótállás:

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt max (10) pontot ad: 24 hónap többlet jótállás.

Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a következő értéknél: 12 hónap (azaz 0 hónapnál kevesebb többlet jótállás).

A jótállási időszak kezdetét az AK a szállítás napjától határozza meg. A leghosszabb jótállási időszakot vállaló AT ajánlata, mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot.

– Az ajánlatok részsz. szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.

m. AT nyújtsa be a megajánlott termék leírását, amely tartalmazza többek között a termék típusát, gyártóját és amelyből egyértelműen megállapítható a műszaki leírásnak való megfelelés. A termékleírás tartalmazzon a műszaki leírás 2.1. és 2.2. pontjának valamennyi bekezdésére vonatkozó adatot, információt.

n. FAKSZ: dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, dr. Fail Kinga, lajstrom szám:00571,Csépányiné dr. Farkas Éva lajstromszám: 00554.

o. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

p. AT ajánlatát a Kr.2 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként az AK által létrehozott felolvasólap kitöltésével adja meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2019