Dostawy - 390235-2017

04/10/2017    S190    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Symulatory walki

2017/S 190-390235

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Punkt kontaktowy: j. w.
Osoba do kontaktów: Grzegorz CIEŚLAK
00-909 (dla przesyłek kurierskich: 00-065 Warszawa) Warszawa
Polska
Tel.: +48 261879579
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.iu.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej ŚNIEŻNIK.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: JW 1551 – 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. Systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej Śnieżnik, zwany dalej „systemem Śnieżnik”.
System Śnieżnik przeznaczony jest do prowadzenia symulowanych strzelań zarówno na strzelnicy, jak i na polu walki. Przystosowany jest do szkolenia drużyny w ramach działań taktycznych, jak również zapewnia możliwość wykonywania strzelań indywidualnych zgodnie z obowiązującym „Programem strzelań z broni strzeleckiej” (PSBS). System Śnieżnik będący przedmiotem niniejszego zamówienia łączy funkcje „strzelnicy” i „pola walki”, posiada płaski ekran i 8 liniowo rozmieszczonych stanowisk strzeleckich.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35740000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia powyżej 418 000,00 euro.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 140 000 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) na cały okres związania ofertą.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zaliczki Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
4. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zaliczki
zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
3. Szczegółowe warunki finansowania zostaną określone w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia muszą:
1. Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej i należy je złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 1 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 2 – co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1 pkt 3 ppkt 1-2 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.2 pkt 2 – odpowiednio, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu;
5) dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.3 pkt 2 – odpowiednio, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Zgodnie z treścią art. 131 d ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Szczegółowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa dostaw zostaną określone w SIWZ.
3. System Śnieżnik będzie podlegał ocenie zgodności zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. nr 235, poz. 1700 z późn. zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. poz. 136 z późn. zm.) – w trybie I (pierwszym).
4. System zarządzania jakością Wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2120. Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w AQAP 2120.
5. Przedmiot zamówienia będzie podlegał kodyfikacji zgodnie z zasadami systemu kodyfikacyjnego NATO przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 131e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki określone w art. 22 ust 1b pkt 1-3 ustawy Pzp, dotyczące:
— uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2;
— sytuacji finansowej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.2;
— zdolności technicznej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.3.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór – Załącznik nr 1 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego):
1) aktualnego na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i kryterium selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (wzór – Załącznik nr 2 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) aktualnej koncesji wydanej na podstawie ustawy z 22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 290 z późn. zm.) w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycji WT VII pkt 1 ppkt 13 załącznika nr 2 „Wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. nr 145, poz. 1625 z późn. zm.) lub innego dokumentu wystawionego przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia;
3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.2 – dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret drugie;
4) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 – dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret trzecie.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:
1) ppkt 1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) ppkt 2- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 ppkt 1 składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, tj. dotyczącego sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca polegając na sytuacji finansowej innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 3 ppkt 1-2.
7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1. pkt. 3.
8. Jeżeli sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 4 nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże sytuacje finansową, o której mowa w pkt 1.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, będzie oceniane łącznie.
11. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ogłoszony ostatnio przed tym dniem.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotyczącym zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w sposób należyty wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę systemu szkolno – treningowego do broni strzeleckiej o wartości brutto co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykaz wykonanych dostaw (wzór wykazu udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego – załącznik nr 3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej jednej dostawy systemu szkolno – treningowego do broni strzeleckiej, o której mowa w pkt. 1 wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana oraz załączyć dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3. Jeżeli wykaz lub inne dokumenty złożone przez Wykonawcę budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca polegając na zdolności innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 3 ppkt 1-2.
7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 3.
8. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w pkt 4 nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolność techniczną, o której mowa w pkt 1.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, będzie oceniane łącznie, przy zachowaniu minimalnych wymagań względem dostaw (co najmniej jedna wykonana dostawa o wartości brutto co najmniej 1 000 000 PLN).
10. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. W przypadku, gdy wymagane warunki spełni więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, Zamawiający dokona klasyfikacji Wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych dostaw. 2. Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie, na podstawie złożonego wykazu dostaw i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wskazane przez Wykonawców ilości samodzielnie wykonanych dostaw zgodnych z wymaganiem określonym w sekcji III.2.3) pkt 1 w sposób określony poniżej: za wykonanie każdej własnej dostawy zgodnej z wymaganiem określonym w sekcji III.2.3) pkt 1 Wykonawca otrzymuje 1 punkt. 3. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) Wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów zgodnie z powyższymi zasadami przyznawania punktacji. 4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, Zamawiający do ustalenia miejsc poszczególnych Wykonawców w rankingu punktowym, uwzględni dodatkowo zsumowaną wartość wykazanych dostaw i przyzna wyższą pozycję Wykonawcy, który osiągnął wyższą wartość dostaw. 5. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 (pięciu), Zamawiający nie będzie stosował kryterium selekcji i zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 100

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IU/138/X-136/ZO/POOiB/DOS/SS/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.11.2017 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, które należy złożyć w terminie określonym w sekcji IV.3.4) ogłoszenia, są do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.1) ogłoszenia.
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w formie pisemnej (w oryginale), w języku polskim, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00–15:00 w siedzibie Zamawiającego do Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 lub przesyłać pocztą na adres: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa (00-065 Warszawa dla przesyłek kurierskich).
4. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113);
b) za pośrednictwem faksu pod numerem: +48 261 873 444,
c) osobiście;

d) drogą elektroniczną na adres: iu.stlad@mon.gov.pl,

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie, Zamawiający niezwłocznie go zawiadomi o złożeniu wniosku po terminie oraz zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy napisać pismem trwałym, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Jeżeli osoba bądź osoby podpisujące ww. wniosek działa na podstawie pełnomocnictwa, to do wniosku musi zostać załączone to pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
8. Oświadczenia dotyczące Wykonawców i innych podmiotów, na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej których polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dokumenty, o którym mowa w sekcji III.2.2) pkt 5 zd.1 oraz w sekcji III.2.3) pkt 5 zd.1, składane są w oryginale.
9. Dokumenty, inne niż wymienione w pkt.8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w opakowaniu zamkniętym (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę Systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej ŚNIEŻNIK – nr postępowania IU/138/X-136/ZO/POOiB/DOS/SS/2017” oraz nazwą Wykonawcy i jego danymi adresowymi.
13. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ujawnia się tych informacji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 131l ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji zamówienia, rozumianej jako zmiana założeń polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa lub zmiana związana z finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powodująca ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o której mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224567800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.9.2017