Строителство - 390295-2016

Компактен изглед

05/11/2016    S214    - - Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Благоевград: Изолационни строителни работи

2016/S 214-390295

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Благоевград
000024695
пл. „Георги Измирлиев“ № 1
Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. „Георги Измирилиев“ № 1
На вниманието на: Никола Радойчев — Младши юрисконсулт
2700 Благоевград
България
Телефон: +359 73867714
Адрес за електронна поща: nradoychev@blgmun.com
Факс: +359 73884451

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.blgmun.com

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап IV — ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция № 31. Многофамилни жилищни сгради — блок № 63, № 64 вх. А и вх. Б, № 65 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Благоевград.

код NUTS BG413

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап IV — ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 917 347,64 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Срок за изпълнение на строителството (ПСС). Тежест 10
2. Показател гаранционен срок (ПГ). Тежест 20
3. Финансови показатели (ФП). Тежест 60
4. Показател срок за проектиране (ПСП). Тежест 10
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 071-123666 от 12.4.2016

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 98-00-263 Обособена позиция №: 31 - Заглавие на обособената позиция: Многофамилни жилищни сгради — блок № 63, № 64 вх. А и вх. Б, № 65 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
21.9.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Градив“ ООД, ЕИК:130834663
ж.к. „Дружба 1“ бл. 13, вх. А, ет. 8, ап. 21
2600 София
България
Адрес за електронна поща: gradiv@abv.bg
Телефон: +359 24715847
Факс: +359 24715847

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 917 347,64 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
3.11.2016