Доставки - 390487-2019

19/08/2019    S158    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Хартия за печатане

2019/S 158-390487

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Държавен фонд „Земеделие“
121100421
бул. „Цар Борис III“ № 136
София
1618
България
Лице за контакт: Ина Петрова — младши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Телефон: +359 28187284
Електронна поща: op_dfz@dfz.bg
Факс: +359 29523567
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dfz.bg

Адрес на профила на купувача: http://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpG2SuxuEm73A%3d%3d

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Държавна институция, създадена със закон
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Земеделие

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на ДФ „Земеделие“

II.1.2)Основен CPV код
30197630
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР - 10/23.4.2019 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 217 770.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197630
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Доставката на артикулите, предмет на настоящата обществена поръчка се извършва в Държавен фонд „Земеделие“ - Централно управление, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 и Областните дирекции на ДФЗ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР - 10/23.4.2019 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 006-008926
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 09-2600/46
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/08/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Мултико-92“ ООД
040606358
р-н „Красно село“, ул. „Шандор Петьофи“ № 25
София
1606
България
Телефон: +359 29718181
Електронна поща: office@multico.bg
Факс: +359 29718181
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 217 770.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 217 770.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Номер на поръчката в РОП: 00210-2019-0001. Договорът е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП въз основа на Рамково споразумение № СПОР 10/23.4.2019 г. на Централен орган за покупки (ЦОП). Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на ЦОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/08/2019