Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 390574-2015

Vis forkortet udgave

05/11/2015    S214

Luxembourg-Luxembourg: Nyindretning af Europa-Parlamentets medlemmers kontorer i Bruxelles

2015/S 214-390574

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Plateau de Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: 2929
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik
Att: afdelingen for kontrakter og udbud
Mailadresse: inlo.cd@ep.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://europarl.europa.eu

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Nyindretning af Europa-Parlamentets medlemmers kontorer i Bruxelles.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
En kombination
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Bruxelles.

NUTS-kode BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Europa-Parlamentet agter at indgå en offentlig kontrakt med det formål at nyindrette 750 af dets medlemmers og deres medarbejderes kontorer i Bruxelles, det sted, hvor de tilbringer størstedelen af deres tid under udøvelsen af deres normale arbejdsopgaver i Europa-Parlamentet.
Formålet er at skabe en åben og repræsentativ arbejdsplads, der skal udtrykke Europa-Parlamentet som institution. Det forhold, at Parlamentet gradvist er vokset i de seneste årtier fra en lille rådgivende parlamentarisk forsamling til en europæisk institution med udvidede fulde lovgivnings- og budgetbeføjelser, skal synliggøres gennem institutionens visuelle udtryk.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39100000 Møbler, 39110000 Sæder, stole, m.v. og dele dertil, 39130000 Kontormøbler, 39150000 Diverse møbler og udstyr, 50850000 Reparation og vedligeholdelse af møbler

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Formålet er at udstyre ca. 2 100 kontorer til såvel medlemmer som deres medarbejdere. Dette skal senere suppleres med mindre møbelpartier, der kan dække individuelle behov.
Kontrakten vil ligeledes inkludere omfattende logistik, forvaltning og vedligeholdelse vedrørende møblerne i kontraktens løbetid.
Det nøjagtige omfang defineres i den konkurrenceprægede dialog med de valgte ansøgere.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: I tilfælde af leasing kan kontraktens varighed afstemmes med møbelbestandens livscyklus, som fastlægges via en standardiseringsundersøgelse, der tager hensyn til Parlamentets møbelpolitik (idet der tages hensyn til såvel møbelbestandens gennemsnitlige alder i 2024 som behovet for fornyelse) samt markedssituationen for møbler til den tid.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 84 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 96 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der kræves ingen tilbudsgaranti.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsvilkårene fastlægges under dialogen.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Kontrakten kan udføres i fællesskab af flere økonomiske aktører: Forskellige virksomheder kan sørge for eksempelvis produktion, logistik og kundeservice samt finansiering. De centrale opgaver som møbelproduktion og logistik kan ikke afgives i underentreprise. Hvis flere virksomheder udfører opgaverne, skal virksomhederne danne et konsortium. Deltagerne i konsortier skal hæfte solidarisk i forhold til hinanden. De kan være enheder med eller uden juridisk personlighed: en uformel sammenslutning, en privatretlig aftale eller en anden relevant samarbejdsform. Men Europa-Parlamentet kan kræve, at konsortiet antager en bestemt retlig form, f.eks. med en juridisk personlighed, som betingelse for den endelige kontrakttildeling.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Se opfordringen til indgivelse af ansøgninger, der kan downloades fra adressen i punkt I.1.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske eller juridiske personer og offentlige organer i en EU-medlemsstat og for alle fysiske og juridiske personer og offentlige organer i et tredjeland, som har en særaftale med EU om offentlige indkøb, der giver dem adgang til at deltage i kontrakten, der er genstand for opfordringen til indgivelse af ansøgninger og i henhold til de betingelser, der er fastsat i den pågældende aftale. Ansøgeren skal have den nødvendige retsevne, have ret til adgang til markedet og besidde alle de fornødne administrative tilladelser til at udføre den påtænkte aktivitet i henhold til national lovgivning.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: For detaljerede krav og dokumentation, se opfordringen til indgivelse af ansøgninger, der kan downloades fra adressen i punkt I.1.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: — Fabrikanten skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning på 20 000 000 EUR i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.
— Logistikpartneren skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning på 5 000 000 EUR.
— Regnskabsindikatorer skal godtgøre finansiel styrke.
(Se opfordringen til at indgivelse af ansøgninger, der kan downloades fra adressen i punkt I.1.)
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgerne skal godtgøre deres kapacitet i form af referencer til 5 (fabrikanten) og 3 (logistikpartner) relevante projekter af nyere dato.
For detaljerede krav og dokumentation, se opfordringen til indgivelse af ansøgninger, der kan downloades fra adressen i punkt I.1.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
— fabrikant med en fuld portefølje af kontormøbler og med en rådgivnings-/kundevejledningsafdeling
— logistikfirma, der betjener Bruxelles-området, med en tilstrækkelig logistikbase i Bruxelles eller omegn
— mindst 1 projekt vedrørende levering og forvaltning af møbelbestande af lignende størrelse og omfang
— kvalitetssikrings- og -ledelsessystem (ISO 9001 eller tilsvarende)
— miljøledelsessystem (EMAS, ISO 14001 eller tilsvarende).
(Se opfordringen til at indgivelse af ansøgninger, der kan downloades fra adressen i punkt I.1.)
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
konkurrencepræget dialog
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Livscyklusomkostninger, herunder vedligeholdelse. Vægtning 50

2. Merværdi i henseende til produktegenskaber, logistik, brugeroplevelse og miljømæssig og sociale bevidsthed. Vægtning 50

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
06B/2015/M028.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
4.12.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over afgørelser truffet af den ordregivende myndighed skal indgives inden for 2 måneder, forlænges på grund af afstand med en frist på 10 dage.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.10.2015