Piegādes - 390574-2015

Rādīt kompakto skatījumu

05/11/2015    S214    Eiropas Parlaments - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Konkursa dialogs 

Luksemburga-Luksemburga: Jaunu mēbeļu nodrošināšana Eiropas Parlamenta deputātu birojiem Briselē

2015/S 214-390574

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Plateau de Kirchberg
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2929
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāts
Kontaktpersona(-as): Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.cd@ep.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Piedāvājumu un dalības pieteikumu elektroniskā iesniegšana: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Jaunu mēbeļu nodrošināšana Eiropas Parlamenta deputātu birojiem Briselē.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Minēto variantu kombinācija
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Brisele.

NUTS kods BE100

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Parlaments plāno noslēgt publiskā iepirkuma līgumu, lai nodrošinātu jaunas mēbeles 750 Eiropas Parlamenta deputātu un to asistentu birojiem Briselē – tur viņi lielākoties uzturas, veicot savus parastos darba pienākumus Eiropas Parlamenta telpās.
Mērķis ir radīt patīkamu un reprezentatīvu darba vietu, kas atbilst Eiropas Parlamenta tēlam. Parlaments pēdējo desmitgažu laikā ir pakāpeniski izaudzis no nelielas, konsultatīvas parlamentāras asamblejas līdz Eiropas Savienības iestādei ar plašām, pilnām likumdošanas un budžeta pilnvarām, un šis fakts būtu jāatspoguļo tā korporatīvajā vizuālajā tēlā.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39100000, 39110000, 39130000, 39150000, 50850000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: jā
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Mērķis ir aprīkot aptuveni 2 100 birojus gan deputātu, gan to asistentu vajadzībām. Vēlāk papildus tiks pasūtītas nelielas mēbeļu partijas, lai apmierinātu individuālas vajadzības.
Līgums ietvers arī plašus mēbeļu loģistikas, pārvaldības un uzturēšanas pakalpojumus visā līguma darbības laikā.
Precīzs apjoms tiks noteikts konkursa dialogā ar izraudzītajiem kandidātiem.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Šo iespēju apraksts: ja tiek izmantota operatīvā noma, līguma darbības laiku var saskaņot ar mēbeļu kopuma dzīves ciklu, ar nosacījumu, ka tiek veikts salīdzinošās izvērtēšanas pētījums, kurā ņem vērā Parlamenta mēbeļu pārvaldības principus (ņemot vērā gan mēbeļu kopuma vidējo vecumu 2024. gadā, gan nepieciešamību to atjaunot) un situāciju mēbeļu tirgū attiecīgajā brīdī.
Provizorisks laika grafiks šo iespēju izmantošanai:
mēnešos: 84 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 96 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Maksājumu nosacījumi tiks noteikti dialoga laikā.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Līgumu var kopīgi izpildīt vairāki uzņēmēji: dažādi uzņēmumi var, piemēram, nodrošināt ražošanu, loģistiku un klientu apkalpošanu un finansēšanu. Par pamatuzdevumiem – mēbeļu ražošanu un loģistiku – nevar slēgt apakšlīgumus. Ja šo uzdevumu izpildi nodrošina vairāki uzņēmumi, tiem jāizveido konsorcijs; konsorcijiem jānodrošina, ka to dalībnieki uzņemas solidāru atbildību. Konsorcijs var būt persona, kurai ir juridiskas personas statuss vai arī tāda nav: brīvprātīga apvienība, sadarbība uz privāttiesībām atbilstošas vienošanās pamata vai jebkāda cita atbilstoša sadarbības forma. Tomēr Eiropas Parlaments kā priekšnosacījumu galīgai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai var pieprasīt, lai konsorcijs izveido noteiktu juridisko formu, piemēram, iegūst juridiskas personas statusu.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: jā
Konkrētu nosacījumu apraksts: skatīt uzaicinājumu iesniegt kandidatūras, kas lejupielādējams I.1. iedaļā norādītajā adresē.
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: vienādas tiesības piedalīties procedūrā ir visām fiziskajām vai juridiskajām personām un publiskajām iestādēm no Eiropas Savienības dalībvalsts, kā arī visām fiziskajām un juridiskajām personām un publiskajām iestādēm no trešās valsts, kas ar Eiropas Savienību ir noslēgusi tādu īpašu nolīgumu publiskā iepirkuma jomā, kurš tām nodrošina piekļuvi līgumam, kas ir šā uzaicinājuma iesniegt kandidatūras priekšmets, saskaņā ar minētā nolīguma noteikumiem. Kandidātam jābūt nepieciešamajai rīcībspējai un tiesībām piekļūt tirgum, kā arī visām administratīvajām atļaujām, kas nepieciešamas, lai veiktu paredzēto darbību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: detalizētu informāciju par prasībām un pierādījumiem lūdzam skatīt uzaicinājumā iesniegt kandidatūras, kas lejupielādējams I.1. iedaļā norādītajā adresē.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: — ražotāja vidējam gada apgrozījumam pēdējos 2 noslēgtajos finanšu gados jābūt 20 000 000 EUR,
— partnera, kas atbild par loģistiku, vidējam gada apgrozījumam jābūt 5 000 000 EUR,
— grāmatvedības rādītājiem jāapliecina finansiāla stabilitāte.
(Skatīt uzaicinājumu iesniegt kandidatūras, kas lejupielādējams I.1. iedaļā norādītajā adresē.)
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
kandidātiem būs jāapliecina to spējas, sniedzot atsauces uz 5 (ražotājam) vai 3 (par loģistiku atbildīgajam partnerim) atbilstošiem projektiem.
Detalizētu informāciju par prasībām un pierādījumiem lūdzam skatīt uzaicinājumā iesniegt kandidatūras, kas lejupielādējams I.1. iedaļā norādītajā adresē.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
— ražotājam jāpiedāvā pilns biroja mēbeļu klāsts, un tam jābūt konsultāciju / klientu konsultēšanas nodaļai,
— loģistikas uzņēmumam jāapkalpo Briseles reģions, un tam jābūt pietiekama apmēra loģistikas centram Briselē vai tās apkārtnē,
— vismaz 1 līdzīga apjoma un darbības jomas projekts mēbeļu kopuma piegādes un pārvaldības jomā,
— kvalitātes nodrošināšanas un vadības sistēma (ISO 9001 vai līdzvērtīga),
— vides vadības sistēma (EMAS, ISO 14001 vai līdzvērtīga).
(Skatīt uzaicinājumu iesniegt kandidatūras, kas lejupielādējams I.1. iedaļā norādītajā adresē.)
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
konkursa dialogs
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais uzņēmēju skaits: 5
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu jā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem

1. Dzīves cikla izmaksas, ietverot uzturēšanu. Svērums 50

2. Pievienotā vērtība produktu īpašību, loģistikas pakalpojumu, lietotāju pieredzes un vides un sociālo apsvērumu ziņā. Svērums 50

IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06B/2015/M028.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
4.12.2015
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): pārsūdzības attiecībā uz līgumslēdzējas iestādes lēmumiem jāiesniedz 2 mēnešu laikā; attāluma dēļ termiņu pagarina par 10 dienām.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26.10.2015