S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 390574-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

05/11/2015    S214

Luxembursko-Luxemburg: Modernizácia kancelárií poslancov Európskeho parlamentu v Bruseli

2015/S 214-390574

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku
Kontaktná osoba: oddelenie verejného obstarávania
E-mail: inlo.cd@ep.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Modernizácia kancelárií poslancov Európskeho parlamentu v Bruseli.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Ich kombinácia
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Brusel.

Kód NUTS BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Európsky parlament plánuje uzavrieť zmluvu o verejnom obstarávaní s cieľom modernizovať kancelárie 750 poslancov a ich asistentov v Bruseli, teda miesta, kde trávia väčšinu svojho času pri vykonávaní svojich pravidelných pracovných povinností v priestoroch Európskeho parlamentu.
Cieľom je vytvoriť prívetivé a reprezentatívne pracovné prostredie, ktoré má reprezentovať Európsky parlament. Spoločný vzhľad by mal odzrkadľovať skutočnosť, že sa parlament za posledné desaťročia postupne rozrástol z malého poradného parlamentného zhromaždenia na európsku inštitúciu s pomerne rozsiahlou legislatívnou a rozpočtovou právomocou.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39100000 Nábytok, 39110000 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti, 39130000 Kancelársky nábytok, 39150000 Rôzny nábytok a vybavenie, 50850000 Opravy a údržba nábytku

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: áno
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Cieľom je zariadiť približne 2 100 kancelárií pre poslancov a ich asistentov. Neskôr bude toto vybavenie doplnené menšími skupinami nábytku, aby vyhovovalo individuálnym potrebám.
Zákazka bude tiež zahŕňať rozsiahle služby v oblasti presunov (logistiky) nábytku, jeho správy a údržby počas trvania zmluvy.
Presný rozsah bude stanovený v rámci súťažného dialógu s vybranými uchádzačmi.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: V prípade operatívneho lízingu sa môže trvanie zmluvy zosúladiť so životným cyklom nábytkového vybavenia, na základe porovnávacej štúdie pri zohľadnení politiky parlamentu v oblasti nábytku (s ohľadom na priemerný vek nábytkového vybavenia v roku 2024 a potrebu jeho obnovy) a stavu trhu s nábytkom v danom čase.
Predbežný harmonogram uplatňovania týchto opcií:
v mesiacoch: 84 (od zadania zákazky)
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 96 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Nevyžaduje sa žiadna záruka na ponuku.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Platobné podmienky budú určené počas dialógu.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Zmluvu môže vykonávať spoločne niekoľko ekonomických subjektov: rôzne spoločnosti môžu zabezpečiť napr. výrobu, logistiku a zákaznícke služby a financovanie. Základné úlohy spojené s výrobou nábytku a logistikou nemôžu byť predmetom subdodávky. V prípade, že tieto úlohy bude zabezpečovať niekoľko spoločností, spoločnosti by mali vytvoriť konzorcium; konzorciá musia zabezpečiť prijatie spoločnej zodpovednosti zo strany svojich členov. Môžu to byť osoby s právnou subjektivitou alebo bez nej: spontánne združenie, dohoda podľa súkromného práva alebo akákoľvek iná vhodná forma spolupráce. Európsky parlament však môže požadovať ako podmienku konečného pridelenia zmluvy, aby konzorcium nadobudlo špecifickú právnu formu, napr. s právnou subjektivitou.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Pozri výzvu na predloženie kandidatúr, ktorú si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Konanie je otvorené za rovnakých podmienok pre všetky fyzické alebo právnické osoby v členskom štáte Európskej únie a pre všetky fyzické a právnické osoby a verejné subjekty z tretej krajiny, ktoré uzavreli konkrétnu dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania, ktorá im umožňuje prístup k zákazke, ktorá je predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk, a na základe podmienok uvedených v danej dohode. Uchádzač musí mať potrebnú spôsobilosť na právne úkony, právo na prístup na trh a musí disponovať všetkými potrebnými administratívnymi licenciami na vykonávanie plánovanej činnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podrobné požiadavky a informácie o dôkazoch nájdete vo výzve na predkladanie kandidatúr, ktoré si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: — Priemerný ročný obrat vo výške 20 000 000 EUR počas posledných 2 uzatvorených finančných rokov v prípade výrobcu.
— Priemerný ročný obrat vo výške 5 000 000 EUR v prípade logistického partnera.
— Rozpočtové ukazovatele dokazujúce finančnú odolnosť.
(Pozri výzvu na predloženie kandidatúr, ktorú si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.)
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzači budú musieť preukázať svoju spôsobilosť referenciami na 5 (výrobca) a 3 (logistický partner) príslušné najnovšie projekty.
Podrobné požiadavky a informácie o dôkazoch nájdete vo výzve na predkladanie kandidatúr, ktoré si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
— Výrobca úplného portfólia kancelárskeho nábytku s konzultačným/poradenským oddelením pre zákazníkov.
— Logistická spoločnosť poskytujúca služby pre oblasť mesta Brusel, ktorá má dostatočné logistické pracovisko v Bruseli alebo okolí.
— Aspoň 1 projekt týkajúci sa dodávky a správy nábytkového vybavenia s podobným objemom a rozsahom.
— Systém riadenia a zaistenia kvality (ISO 9001 alebo rovnocenný systém).
— Systém environmentálneho riadenia (EMAS, ISO 14001 alebo rovnocenný systém).
(Pozri výzvu na predloženie kandidatúr, ktorú si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.)
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
súťažný dialóg
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov: 5
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať áno
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Náklady počas životného cyklu vrátane údržby. Relatívna váha 50

2. Pridaná hodnota z hľadiska vlastností výrobkov, logistických služieb, skúseností používateľov a environmentálneho a sociálneho povedomia. Relatívna váha 50

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
06B/2015/M028.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
4.12.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Akékoľvek odvolanie proti rozhodnutiu obstarávateľa musí byť predložené do 2 mesiacov, predĺžené z dôvodu vzdialenosti o stanovené obdobie 10 dní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26.10.2015