Dodávky - 390574-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

05/11/2015    S214    Európsky parlament - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Súťažný dialog 

Luxembursko-Luxemburg: Modernizácia kancelárií poslancov Európskeho parlamentu v Bruseli

2015/S 214-390574

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku
Kontaktná osoba: oddelenie verejného obstarávania
E-mail: inlo.cd@ep.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Modernizácia kancelárií poslancov Európskeho parlamentu v Bruseli.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Ich kombinácia
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Brusel.

Kód NUTS BE100

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Európsky parlament plánuje uzavrieť zmluvu o verejnom obstarávaní s cieľom modernizovať kancelárie 750 poslancov a ich asistentov v Bruseli, teda miesta, kde trávia väčšinu svojho času pri vykonávaní svojich pravidelných pracovných povinností v priestoroch Európskeho parlamentu.
Cieľom je vytvoriť prívetivé a reprezentatívne pracovné prostredie, ktoré má reprezentovať Európsky parlament. Spoločný vzhľad by mal odzrkadľovať skutočnosť, že sa parlament za posledné desaťročia postupne rozrástol z malého poradného parlamentného zhromaždenia na európsku inštitúciu s pomerne rozsiahlou legislatívnou a rozpočtovou právomocou.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39100000, 39110000, 39130000, 39150000, 50850000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: áno
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Cieľom je zariadiť približne 2 100 kancelárií pre poslancov a ich asistentov. Neskôr bude toto vybavenie doplnené menšími skupinami nábytku, aby vyhovovalo individuálnym potrebám.
Zákazka bude tiež zahŕňať rozsiahle služby v oblasti presunov (logistiky) nábytku, jeho správy a údržby počas trvania zmluvy.
Presný rozsah bude stanovený v rámci súťažného dialógu s vybranými uchádzačmi.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: V prípade operatívneho lízingu sa môže trvanie zmluvy zosúladiť so životným cyklom nábytkového vybavenia, na základe porovnávacej štúdie pri zohľadnení politiky parlamentu v oblasti nábytku (s ohľadom na priemerný vek nábytkového vybavenia v roku 2024 a potrebu jeho obnovy) a stavu trhu s nábytkom v danom čase.
Predbežný harmonogram uplatňovania týchto opcií:
v mesiacoch: 84 (od zadania zákazky)
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 96 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Nevyžaduje sa žiadna záruka na ponuku.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Platobné podmienky budú určené počas dialógu.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Zmluvu môže vykonávať spoločne niekoľko ekonomických subjektov: rôzne spoločnosti môžu zabezpečiť napr. výrobu, logistiku a zákaznícke služby a financovanie. Základné úlohy spojené s výrobou nábytku a logistikou nemôžu byť predmetom subdodávky. V prípade, že tieto úlohy bude zabezpečovať niekoľko spoločností, spoločnosti by mali vytvoriť konzorcium; konzorciá musia zabezpečiť prijatie spoločnej zodpovednosti zo strany svojich členov. Môžu to byť osoby s právnou subjektivitou alebo bez nej: spontánne združenie, dohoda podľa súkromného práva alebo akákoľvek iná vhodná forma spolupráce. Európsky parlament však môže požadovať ako podmienku konečného pridelenia zmluvy, aby konzorcium nadobudlo špecifickú právnu formu, napr. s právnou subjektivitou.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Pozri výzvu na predloženie kandidatúr, ktorú si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Konanie je otvorené za rovnakých podmienok pre všetky fyzické alebo právnické osoby v členskom štáte Európskej únie a pre všetky fyzické a právnické osoby a verejné subjekty z tretej krajiny, ktoré uzavreli konkrétnu dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania, ktorá im umožňuje prístup k zákazke, ktorá je predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk, a na základe podmienok uvedených v danej dohode. Uchádzač musí mať potrebnú spôsobilosť na právne úkony, právo na prístup na trh a musí disponovať všetkými potrebnými administratívnymi licenciami na vykonávanie plánovanej činnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podrobné požiadavky a informácie o dôkazoch nájdete vo výzve na predkladanie kandidatúr, ktoré si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: — Priemerný ročný obrat vo výške 20 000 000 EUR počas posledných 2 uzatvorených finančných rokov v prípade výrobcu.
— Priemerný ročný obrat vo výške 5 000 000 EUR v prípade logistického partnera.
— Rozpočtové ukazovatele dokazujúce finančnú odolnosť.
(Pozri výzvu na predloženie kandidatúr, ktorú si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.)
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzači budú musieť preukázať svoju spôsobilosť referenciami na 5 (výrobca) a 3 (logistický partner) príslušné najnovšie projekty.
Podrobné požiadavky a informácie o dôkazoch nájdete vo výzve na predkladanie kandidatúr, ktoré si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
— Výrobca úplného portfólia kancelárskeho nábytku s konzultačným/poradenským oddelením pre zákazníkov.
— Logistická spoločnosť poskytujúca služby pre oblasť mesta Brusel, ktorá má dostatočné logistické pracovisko v Bruseli alebo okolí.
— Aspoň 1 projekt týkajúci sa dodávky a správy nábytkového vybavenia s podobným objemom a rozsahom.
— Systém riadenia a zaistenia kvality (ISO 9001 alebo rovnocenný systém).
— Systém environmentálneho riadenia (EMAS, ISO 14001 alebo rovnocenný systém).
(Pozri výzvu na predloženie kandidatúr, ktorú si môžete prevziať z adresy uvedenej v oddiele I.1.)
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
súťažný dialóg
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov: 5
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať áno
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Náklady počas životného cyklu vrátane údržby. Relatívna váha 50

2. Pridaná hodnota z hľadiska vlastností výrobkov, logistických služieb, skúseností používateľov a environmentálneho a sociálneho povedomia. Relatívna váha 50

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
06B/2015/M028.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
4.12.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Akékoľvek odvolanie proti rozhodnutiu obstarávateľa musí byť predložené do 2 mesiacov, predĺžené z dôvodu vzdialenosti o stanovené obdobie 10 dní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26.10.2015