Строителство - 390576-2017

05/10/2017    S191    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи

2017/S 191-390576

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Столична община-район Искър
0006963270603
бул. „Кръстю Пастухов“ № 18
София
1592
България
Лице за контакт: инж. Меглена Тончева; арх. Теодора Сарафова
Телефон: +359 29790834/ +359 29790719
Електронна поща: roska_ta@mail.bg
Факс: +359 28722062
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://raioniskar.bg/

Адрес на профила на купувача: http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/717&lang=bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/717&lang=bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Нац. програма за енерг. ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Описание на предмета на поръчката:

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции, обхващащи инженеринг, строителен надзор и инвеститорски контрол за сгради с административен адрес както следва:

гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 57

гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 167.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 717 311.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1., бл. 57

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
71221000
71315000
71320000
71321000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ж. к. Дружба 1, бл. 57.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и обема на дейностите, предвидени за извършване в изпълнение на поръчката са детайлно и подробно разписани в документацията за обществената поръчка в раздел II. Технически спецификации. На Профила на купувача на възложителя е осигурен неограничен достъп до тях на адрес http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/717&lang=bg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показатели / Тежест: До 40 точки
Цена - Тежест: До 60 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 907 320.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране на проекта, възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1., бл. 167

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
71221000
71315000
71320000
71321000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 167.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и обема на дейностите, предвидени за извършване в изпълнение на поръчката са детайлно и подробно разписани в документацията за обществената поръчка в раздел II. Технически спецификации. На Профила на купувача на възложителя е осигурен неограничен достъп до тях на адрес http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/717&lang=bg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показатели / Тежест: До 40 точки
Цена - Тежест: До 60 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 762 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране на проекта, възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строит. надзор по време на строителството на сградата по обособена позиция № 1

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000 - GC10 - GC22 - IA36 - IA37
71521000 - IA36 - IA37 - GC10 - GC22
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 57.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и обема на дейностите, предвидени за извършване в изпълнение на поръчката са детайлно и подробно разписани в документацията за обществената поръчка в раздел II. Технически спецификации. На Профила на купувача на възложителя е осигурен неограничен достъп до тях на адрес http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/717&lang=bg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 658.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 360
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране на проекта, възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строит. надзор по време на строителството на сградата по обособена позиция № 2

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000 - GC10 - GC22 - IA37 - IA36
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 167.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и обема на дейностите, предвидени за извършване в изпълнение на поръчката са детайлно и подробно разписани в документацията за обществената поръчка в раздел II. Технически спецификации. На Профила на купувача на възложителя е осигурен неограничен достъп до тях на адрес http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/717&lang=bg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 510.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 360
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране на проекта, възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 57 (по обособена позиция 1)

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71247000 - IA36
71248000 - IA37
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 57.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и обема на дейностите, предвидени за извършване в изпълнение на поръчката са детайлно и подробно разписани в документацията за обществената поръчка в раздел II. Технически спецификации. На Профила на купувача на възложителя е осигурен неограничен достъп до тях на адрес http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/717&lang=bg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 426.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 360
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране на проекта, възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 167 (по обособена позиция 2)

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71247000 - IA36
71248000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 167.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и обема на дейностите, предвидени за извършване в изпълнение на поръчката са детайлно и подробно разписани в документацията за обществената поръчка в раздел II. Технически спецификации. На Профила на купувача на възложителя е осигурен неограничен достъп до тях на адрес http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/717&lang=bg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 397.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 360
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране на проекта, възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. За обособени позиции 1 и 2: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности.

2. За обособени позиции 3 и 4: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл. 167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.

3. За обособени позиции 5 и 6 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За обособени позиции 1 и 2.

Всеки участник трябва да е реализирал:

За обособена позиция 1 — минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 814 640 (един милион осемстотин и четиринадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, от които 50 % или 907 320 (деветстотин и седем хиляди триста и двадесет) BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

За обособена позиция 2 — минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 524 000 (един милион петстотин двадесет и четири хиляди) BGN, от които 50 % или 762 000 (седемстотин шестдесет и две хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Забележка: Изискваният минимален общ оборот е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не надхвърля двукратният размер на нейната прогнозна стойност.

2. За обособени позиции 3 и 4 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

3. За обособени позиции 5 и 6 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособени позиции 1 и 2:

1. За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.

*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира проектиране на средно и високо застрояване жилищни и/или обществени сгради.

2.За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.

*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности: — поставяне на топлоизолация на покриви и стени; — поставяне на хидроизолация; — подмяна на съществуваща дограма; — подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация.

3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

— За изпълнение на проектирането:

екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране на най-малко:

o Част „Архитектурна“ — 1 проектант;

o Част „Конструкции“ — 1 проектант;

o Част „Електро“ — 1 проектант;

o Част „ВиК“ — 1 проектант;

o Част „ОВ“ — 1 проектант;

o Част „Енергийна ефективност“ — 1 проектант;

o Част „ПБЗ“ — 1 проектант;

o Част „Пожарна безопасност“ — 1 проектант;

o Технически контрол по част „Конструкции“;

o Част „План за управление на строителните отпадъци“ — 1 проектант.

Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант.

— За изпълнение на строителството:

— Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна. Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. 7 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

— Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ или за чуждестранни лица — еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 5 години професионален опит като технически ръководител.

— Специалист по електротехника: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „Електротехник“ или еквивалентна. 3 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

— Специалист по водоснабдяване и канализация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна. 3 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

— Специалист по отопление и вентилация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „Топлотехника“ или еквивалентна. 3 години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

— Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образов. с професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

— Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите,

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. —Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.

4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) м2 фасадно скеле.

5. Участникът да прилага:

1. Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи;

2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.

За обособени позиции 3 и 4:

Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 услуга по упражняване строителен надзор на най-малко 1 обекта за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.

За обособени позиции 5 и 6.

Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 услуга по осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор.

Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

— Ръководител на екип: минимална образователно — квалификационна степен магистър, инженер специалност „ПГС/ССС“ или архитект, специалност „Архитектура“, или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект;

— Двама експерти — с минимална образователно — квалификационна степен –средно или висше строително-техническо образование, опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект;

*Под сходен обект /за доказване опита на експертите/ следва да се разбира обект с въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващи или новопостроени жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени позиции/.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/11/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/11/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, ет. 3, зала 301.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

I. Възложителят предвижда гаранция за изпълнение на договора. Условия, размер и начин на плащане:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 2.1. парична сума; 2.2. банкова гаранция; 2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Гаранцията по т. 2.1 и 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

II. Изисквания към личното състояние на участниците.

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

4. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

5. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: а/лицата, които представляват участника или кандидата; б/лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; в/ други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

6.Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, включително следва да представи Декларация Образец №7А.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/10/2017