Строителство - 390578-2017

05/10/2017    S191    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Хасково: Строителни работи на терени на детски площадки

2017/S 191-390578

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Кмет на Община Хасково
000903946
пл. „Общински“ № 1
Хасково
6300
България
Лице за контакт: Надежда Иванова
Телефон: +359 38603447
Електронна поща: pnovk_haskovo@abv.bg
Факс: +359 38664110
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.haskovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://profil.haskovo.bg:1111/d/24443185c26b7176d13bb0dc1abb7ede

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profil.haskovo.bg:1111/d/24443185c26b7176d13bb0dc1abb7ede
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Възстановяване на озеленени площи и изграждане на площадки за игра и спорт в град Хасково по обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
45236210
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на строително — монтажни работи на горепосочените обекти на територията на гр. Хасково включва: изграждане на настилки и монтаж на съоръжения за игра или спорт, както и озеленяване на 3 от обектите.

Строителството се възлага във връзка с необходимостта от възстановяване на озеленени площи и изграждане на площадки за игра и спорт в град Хасково.

Целта е подобряване на градската среда, повишаване качеството на живот, комфорт на обитаване и преодоляване на недостига на площадки за игра и спорт.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 524 378.51 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Детска площадка в кв. Болярово в озеленена площ източно от ул. „Св. Харалампий“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45236210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местонахождение: площта обхваща няколко имота общинска собственост в кв. 13 по регулационния план, намиращи се в кв. Болярово между улиците „Св. Харалампий“, „Априлско въстание“ и „Хан Пресиян“. Обхваща следните имоти по КК на град Хасково в кадастрален район 518 — 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 и 334.

Предвидено е плочниците да се демонтират, да се изградят тротоари с нови бетонови плочи и алеи и площадки от пелевунски плочи с растер от паветата от естествен камък, като се използва същия материал, който е в добро състояние. За подмяна са предвидени и всички градински бордюри на алеите и площадките в озеленената площ и на вътрешната част на тротоарите, като тези, които са на терена на детската площадка се полагат легнали, а останалите — изправени.

Партерната част на терена в посока запад — изток е решена по нов начин с оформяне на нови озеленени площи по посока на движението. Предвидено е демонтиране на част от бетона на съществуващия воден ефект, а централната му част ще се превърне в цветарник.

Детската площадка е устроена в широката част на терена на площ от 320 м2. Детската площадка е проектирана за възрастова група от 3 до 12 години

Съоръженията и оборудването са предвидени да отговарят на изискванията на Наредба 1 от 12.1.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

С дендрологичния проект за засаждане са предвидени иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, многогодишни и сезонни цветя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 91 251.47 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Детска площадка в междублоково пространство между улиците „Поройна“, „Сливница“, „Ген. Радецки“ и „Мадара“, кв. 202

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45236210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местонахождение: ПИ 77195.716.38 по КК на град Хасково, УПИ I в кв. 202 по регулационния план, между улиците „Поройна“, „Сливница“, „Ген. Радецки“ и „Мадара“.

На площ от 635 м2 са проектирани кътове за игра за деца до 3 годишна възраст, за деца от 3 до 12 години и място за спорт на открито.

Настилката е предвидена със сиви и жълти бетонови плочи и червената гумирана (ударопоглъщаща) настилка.

За игра на децата до 3 години са заложени пясъчник със седални места и масичка за игра с пясък и две клатушки на пружини.

За възрастовата група от 3 до 12 години разнообразие в игрите гарантират комбинирано съоръжение с 2 пързалки и две катерушки, голяма люлка с кош, клатушка и малка сфера за катерене.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 97 713.24 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Детска площадка в междублоково пространство в кв. „Червена стена“ бл. 11 и 13, кв. 620

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45236210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местонахождение: ПИ 77195.719.61 по КК на град Хасково, УПИ I, между улиците „Червена стена“ и „Панорама“.

Детската площадка, алеите до нея и двете озеленени площи са разположени на 450 м2, а самата площадка в рамките на предпазната ограда заема 270 м2.

Озеленените площи и алеите са окантени с градински бордюри, като тези, които граничат с площадката за игра се полагат легнали на нивото на настилката, а останалите — изправени.

Съоръженията и оборудването са предвидени да отговарят на изискванията на Наредба 1 от 12.1.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Площадката е проектирана за възрастова група от 3 до 12 години. Предвидени са разнообразни съоръжения за забавления и игра, представени в приложените чертежи. Сенник тип „цвете“ осигурява защита от слънчевите лъчи за играещите деца.

Тъй като терена е в близост до улица по краищата на площадката ще се монтира предпазна ограда, а на входовете — самозатварящи се врати.

С дендрологичния проект за засаждане са предвидени широколистни дървета и декоративни храсти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 66 522.25 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Детска площадка в сквер „Триъгълника“ между улиците „Добруджа“, „Веслец“ и „Епископ Софроний“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45236210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местонахождение: Местонахождение: ПИ 77195.721.341 по КК на град Хасково между улиците „Добруджа“, „Веслец“ и „Епископ Софроний“.

Настилката от пелевунски плочи на тревна фуга е избрана с цел да се запазят дърветата, попадащи в тази част на терена.

Скверът е с площ от 600 м2, а проектираната детска площадка за деца до 3 годишна възраст в рамките на предпазната ограда заема 290 м2.

Съоръженията са предвидени така, че да могат да се използват и от деца с увреждания. Ще се монтират и различни типове вертикални занимателни панели, къщичка за игра и стационарна количка, които са достъпни за всички деца. Пясъчника е проектиран със стеничка от червени бетонови павета, на която са монтирани седалки. Предвидена е и масичка за игра с пясък. Теренът е в близост до улици и по краищата на площадката ще се монтира предпазна ограда, а на входовете — самозатварящи се врати.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 551.59 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Детска площадка в озеленена площ на ул. „Ангел войвода“ и „Люлин“, южно от гаражите на ул. „Родопи“ в кв. 500

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45236210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местонахождение: част от ПИ 77195.720.55 по КК на град Хасково, ( УПИ XIV), източно от улиците „Ангел войвода“ и „Люлин“ и южно от гаражите на ул. „Родопи“.

Детската площадка е устроена за деца до три годишна възраст е на площ от 175 м2.

Подходите са от запад откъм ул. „Люлин“ и „Ангел Войвода“, а от изток откъм съществуваща алея. Настилката на площадката и алеята е предвидена с пелевунски плочи, тротоара на завоя — с бетонови плочи. Като ударопоглъщаща са използвани каучукови плочи.

На площадката е устроен и пясъчник със стенички от червени бетонови павета, на които са монтирани седални места. За осигуряване на по-добри условия за игра ще се монтира и сенник.

Площадката е проектирана за деца до 3 годишна възраст. Предвидени са разнообразни съоръжения за забавления и игра — пързалка с катерушка, двойна люлка и къщичка за игра.

В проекта е предвидена предпазна ограда в северната страна, за да се ограничи достъпа на играещите деца към шкарпата с храсти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 454.83 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Детска площадка в междублоково пространство ул. „Пещера“, кв. Хисаря — имот 744.425

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45236210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местонахождение: Теренът се намира южно от блок 5 на ул. „Пещера“, в квартал „Хисаря“ и обхваща имоти 77195.744.424, 77195.744.62 и 77195.744.61 по КК на град Хасково

Благоустроява се цялата площ от 2 400 м2. На терена, намиращ се южно от блока са устроени детска площадка за игра, площадка за стрийтбол, площадка с тенис маса и кътове за отдих, оборудвани с пейки и перголи.

Площадките за спорт — с тенис маса 36 м2 и за стрийтбол 60 м2 са оборудвани със съответните съоръжения и пейки. Тенис масата е разположена на плочника, а стрийтбол площадката е с гумирана настилка.

Детската площадка заема площ от 200 м2. Площадката е проектирана за възрастова група от 3 до 12 години. Предвидени са разнообразни съоръжения за забавления и игра, представени в приложените чертежи. Сенник тип „цвете“ осигурява защита от слънчевите лъчи за играещите деца. Тъй като терена на площадката за игра е в центъра на озеленена площ не е необходимо монтиране на предпазна ограда.

На площта няма съществуваща растителност. За озеленяване на територията са предвидени широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти, увивни видове и многогодишни цветя, както и затревяване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 136 172.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Възстановяване на озеленена площ и монтаж на съоръжения за игра в ПИ 77195.724.128, ул. „Витоша“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45236210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местонахождение: ПИ 77195.724.128 по КК на гр. Хасково — в междублоковото пространство между улиците „Витоша“, „Цар Калоян“ и бул. „Стефан Стамболов“.

Детската площадка, алеите и озеленените терени заемат следните площи: настилки на 553 м2, в това число гумирана настилка — 96,5 м2 и озеленени площи — 336 м2.

Подходите са от северозапад и изток. Настилката на тротоарите е предвидена с бетонови плочи, а на вътрешните алеи и площадка — с пелевунски плочи, като ударопоглъщаща настилка около съоръженията за игра са използвани каучукови плочи.

Площадката е проектирана за възрастова група от 3 до 12 години. Предвидени са разнообразни съоръжения за забавления и игра.

Теренът на площадката е в близост до автомобилния подход към блока и паркинг, но движението не е интензивно. По тази причина няма нужда от ограждане на площадката по смисъла на Наредба 1. В проекта е предвидена само предпазна ограда от източната страна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 610.53 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Възстановяване на озеленена площ и монтаж на съоръжения за спорт в ПИ 77195.718.9, ул. „Охрид“

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45236210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Местонахождение: ПИ 77195.718.9 по КК на гр. Хасково между улиците „Каменна“, „Охрид“ и „Стоян Заимов“

Площта, включително и прилежащите тротоари възлиза на 310 м2. Подходът е откъм ул. „Каменна“. Предвидено е да се запазят съществуващите стълби, които водят до площадката и да се изградят нови от юг и север. Съществуващите глицзидарии от четириъгълни битонови плачи са сравнително запазени и е необходимо само да бъдат надградени.

Площадката за спорт е проектирана на високата и равна част на терена. Разположени са три уреда за фитнес — крос тренажор, велоергометър и двойна успоредка. Около тях е предвидена ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи.

Предвидено е тротоарните настилките да се демонтират, да се изградят южния и част от северния тротоар с нови бетонови плочи, както и площадки от пелевунски плочи, окантени с градински бордюри откъм озеленената площ.

На ул. „Стоян Заимов“ са проектирани три паркоместа с бетонови паркингови тела. Предвиден е монтаж на диванни пейки и кошчета.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 102.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изискване за вписване в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за строежи от четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура — пета или по-висока категория или еквивалентен документ за вписване в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в което е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението /консорциума или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Възложителят изисква от участника определен за изпълнител документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие произтичащо от чл. 171 от ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството, в които е установен).

2. Участниците следва да са реализирали минимален оборот за последните 3 (три) години (в зависимост от датата, на която са създадени или започнали дейността си) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Възложителят изисква от участника определен за изпълнител документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи, посочени в чл. 62, ал. 1 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие за строежи от пета или по-висока категория.

2. Участниците следва да са реализирали минимален оборот за последните 3 (три) години (в зависимост от датата, на която са създадени или започнали дейността си) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на:

За Обособена позиция № 1 — най-малко 91 300 BGN;

За Обособена позиция № 2 — най-малко 97 700 BGN;

За Обособена позиция № 3 — най-малко 66 500 BGN;

За Обособена позиция № 4 — най-малко 37 600 BGN;

За Обособена позиция № 5 — най-малко 40 500 BGN;

За Обособена позиция № 6 — най-малко 136 200 BGN;

За Обособена позиция № 7 — най-малко 37 600 BGN;

За Обособена позиция № 8 — най-малко 17 100 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентичен или сходен* с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

*За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на СМР за Изграждане/ново строителство и/или реконструкция и/или благоустрояване, включващи дейности по изграждане и/или реконструкция на озеленени площи, спортни и детски площадки.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на ръководния състав на участника, включително и техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на СМР по всички части на обекта, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в т.ч. специалист/експерт (трите имена и позиция); образование; професионална квалификация и опит.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (един) обект с дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

2.1. Технически ръководител — да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;

2.2. Експерт „Контрол по качеството” — висше образование с професионална квалификация „строителен инженер” или еквивалентна или „строителен техник; да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;

2.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството: притежаващ актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: 1 лице не може да съвместява 2 или повече длъжности.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

— Преди подписване на договор избраният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора по съответната обособена позиция.

— Преди превеждане на авансово плаща избраният за изпълнител представя гаранция за авансово преведени средства за целия размер на аванса — 20 % от стойността на договора.

— за гаранциите важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

— Условията и реда за задържане и освобождаване на гаранциите са уредени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/11/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/11/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, ет. 2, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3,4,5 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 от ЗОП както и участник за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/10/2017