Lavori - 390901-2022

Submission deadline has been amended by:  463327-2022
19/07/2022    S137

Polonia-Rędziny: Lavori di installazione di impianti in edifici

2022/S 137-390901

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Rędziny
Numero di identificazione nazionale: 151398161
Indirizzo postale: ul. Wolności 87
Città: Rędziny
Codice NUTS: PL224 Częstochowski
Codice postale: 42-242
Paese: Polonia
E-mail: ug@redziny.pl
Tel.: +48 343279014
Fax: +48 343279014
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://redziny.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.redziny.pl/przetargi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gminy Rędziny” – wg formuły: zaprojektuj i wybuduj

Numero di riferimento: ZP.271.09.2022
II.1.2)Codice CPV principale
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Rędziny” – wg formuły: zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gminy Rędziny” – wg formuły: zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac budowlano-instalacyjnych i projektowych:

2.1. Panele fotowoltaiczne - 102 kpl.

2.2. Pompy ciepła powietrzne i gruntowe - 25 kpl.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ, projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik do SWZ oraz następujących dokumentach – stanowiących załącznik do SWZ:

a.OPZ – opis przedmiotu zamówienia - panele PV – patrz PFU

b.OPZ – opis przedmiotu zamówienia - pompy ciepła – patrz PFU

c.KDT - panele PV

d.KDT – pompy ciepła

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331200 Moduli fotovoltaici solari
45000000 Lavori di costruzione
45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
45261215 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
45262200 Lavori di fondazione e trivellamento di pozzi d'acqua
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
45311100 Lavori di cablaggio elettrico
45315300 Impianti di alimentazione di corrente
45315700 Lavori di installazione di stazioni di sezionamento
45317000 Altri lavori di installazione elettrica
45320000 Lavori di isolamento
45321000 Lavori di isolamento termico
45330000 Lavori di idraulica
45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
45453000 Lavori di riparazione e ripristino
71314100 Servizi elettrici
71320000 Servizi di ideazione tecnica
71321200 Servizi di progettazione di impianti di riscaldamento
45111200 Lavori di preparazione del sito e sgombero
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL224 Częstochowski
Luogo principale di esecuzione:

Teren gminy Rędziny

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Rędziny” – wg formuły: zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gminy Rędziny” – wg formuły: zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac budowlano-instalacyjnych i projektowych:

2.1. Panele fotowoltaiczne:

a) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej (w ilości 102 kpl oddzielnych projektów) dla montażu 102 kpl. OZE instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy Rędziny oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z aktualnym prawem budowlanym uzgodnień, opinii i decyzji.

b) Wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych wg opracowanych projektów, polegających na dostawie i montażu 102 kpl. OZE kompletów instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych i podłączeniu do istniejącej instalacji elektrycznej celem współpracy z układem wraz z udzieleniem gwarancji na wykonane roboty i dostarczone i zamontowane materiały.

2.2. Pompy ciepła powietrzne i gruntowe:

a) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej (w ilości 25 kpl oddzielnych projektów) dla montażu 25 kpl. OZE instalacji pomp ciepła powietrznych ( 16 kpl) i gruntowych (9 kpl) na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy Rędziny oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z aktualnym prawem budowlanym uzgodnień, opinii i decyzji.

b) Wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych wg opracowanych projektów, polegających na dostawie i montażu 25 kpl. instalacji pomp ciepła powietrznych ( 16 kpl) i gruntowych (9 kpl) na potrzeby budynków mieszkalnych i podłączeniu do istniejącej instalacji celem współpracy z układem wraz z udzieleniem gwarancji na wykonane roboty i dostarczone i zamontowane materiały.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ, projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik do SWZ oraz następujących dokumentach – stanowiących załącznik do SWZ:

OPZ – opis przedmiotu zamówienia - panele PV – patrz PFU

OPZ – opis przedmiotu zamówienia - pompy ciepła – patrz PFU

KDT - panele PV

KDT – pompy ciepła

UWAGA:

1. Wykonawca zapewni możliwość podłączenia modułu LAN, karty pamięci i współpracy z systemem monitoringu – w celu odczytu wskaźników na bieżąco oraz możliwości zliczenia wskaźnika z 12 miesięcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy lokalizacji instalacji. Rodzaj instalacji i łączna liczba instalacji w poszczególnych zestawach może ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilości instalacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiednie do ilości zaprojektowanych i wykonanych zestawów instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Nie ma możliwości zwiększenia ilości instalacji.

2.4. Zamawiający określa okres gwarancji i rękojmi :

- na roboty budowlano-instalacyjne : 60 miesięcy;

- na urządzenia – zgodnie z kartami danych technicznych poszczególnych urządzeń - lecz nie krócej niż 60 miesięcy

2.5. Zamawiający informuje, iż :

- koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca ;

- koszty wynikające z usług serwisowania w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca powinien doliczyć do swojej oferty, gdyż nie podlegają one odrębnej zapłacie.

2.6. Zamawiający informuje, iż obowiązkowy harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy, który wykonawca składa po podpisaniu umowy będzie opracowany na podstawie harmonogramu płatności podpisanym pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim.

2.7. Zamawiający informuje, iż projektanci ze strony Wykonawcy będą opracowywać dokumentacje projektowe (dla paneli i pomp ciepła) oddzielnie dla poszczególnych użytkowników.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 10
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Zadanie realizowane jest w ramach programu: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin: Rędziny i Mstów”.Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)

II.2.14)Informazioni complementari

1.W celu zabezpieczenia roszczeń określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności:

A) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu minimum 50 instalacji fotowoltaicznych oraz minimum 10 instalacji pomp ciepła w ramach jednej umowy.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykazanie się zadaniem, które Wykonawca wykonał w formule „dostawa z montażem”.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ.

B) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej jedną usługę projektową polegającą na zaprojektowaniu instalacji pomp ciepła o łącznej mocy minimum 30 kW.

b) co najmniej jedną usługę projektową polegającą na zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 100 kWp.

C) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. którzy wykażą, iż dysponują lub będą dysponować:

a) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną, w zakresie której wykonano minimum 50 odrębnych instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej umowy.

c) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano minimum 10 instalacji pomp ciepła w ramach jednej umowy.

d) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

e) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

f) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ

Uwaga:

1) Zamawiający wymaga, aby warunek opisany w pkt B spełniał Wykonawca samodzielnie a w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego – ten podmiot. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek opisany w pkt B winien spełnić jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2) Zamawiający dopuszcza, aby warunek opisany w pkt C Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia spełniali łącznie.

3) Posiadane uprawnienia budowlane powinny być adekwatne do zakresu wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

4) Dopuszcza się łączenie funkcji poszczególnych kierowników budowy/robót pod warunkiem wykazania posiadania odpowiednich uprawnień.

5) Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania/kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania/kierowania robotami budowlanymi, oraz

• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby te osoby poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zakres uprawnień budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie przez wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie aktualne na dzień ich złożenia niżej wskazane podmiotowe środki dowodowe.

a)Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia: Nie wymagane

b)Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835);

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.

6.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią:

6.1.1.art. 108 Pzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258

Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1.2.art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.2.Wykluczenie wykonawcy następuje:

6.2.1.W przypadkach określonych w pkt 5.2.1. SWZ w okresach określonych w art. 111 Pzp.

6.2.2.W przypadkach określonych w pkt 5.2.2. SWZ na okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt 5.2.2. SWZ.

7. Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. Uzupełnieniu będą podlegały przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie rozwiązań równoważnych, w szczególności tych, o których mowa w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - więcej informacji zawarto w pkt 7.6 SWZ dostępnej na stronie https://bip.redziny.pl/przetargi.

9. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) SWZ,

2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,

3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);

4) dowody równoważności, o których mowa w pkt 3.10. SWZ, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;

6) potwierdzenie wpłaty wadium (jeżeli zostało wpłacone w pieniądzu),

7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/09/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

2.Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ug@redziny.pl, inwestycje@redziny.pl

3.Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 8 SWZ dostępnej na stronie https://bip.redziny.pl/przetargi

4. W SWZ Zamawiający zawarł informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

5. W SWZ Zamawiający zawarł informacje dotyczące RODO.

6. Zamawiający informuje, że niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem obowiązkowym - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji).

7.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego

postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://bip.redziny.pl/przetargi

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Informacje na temat składania odwołań opisano w punkcie 21 SWZ dostępnej na stronie https://bip.redziny.pl/przetargi

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/07/2022