Árubeszerzések - 390911-2017

05/10/2017    S191    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tata: Ásványi anyagot bitumennel keverő gépek

2017/S 191-390911

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Vértes-Út Kft.
AK24587
Agostyáni út 78.
Tata
2890
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patányiné Nácsa Katalin
Telefon: +36 34587357
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
Fax: +36 34587358
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vertesut.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.vertesut.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://drive.google.com/open?id=0BwPS5SDTGS1rSmk4bTdwcVFJalU
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: útépítés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Aszfaltkeverő üzem beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
43412000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés keretében 1 db aszfaltkeverő üzem beszerzése a Vértes-Út Kft. részére. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
43412000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, BILK Terminál.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db új komplett aszfaltkeverő üzem szállítása (LB1500 Asphalt Mixing Plant) budapesti átadással (BILK Terminál, Budapest)

Kapacitás: min. 120 tonna/óra (névleges)

Komplett vezérléssel.

10 m³-es szűrő berendezés, kontrollvezérlés a szalagon, felhordó szalag mérete 500 mm. Fűtőkapacitás 300 000 kcol/h, olajégővel.

A pontos műszaki leírást annak 1. számú melléklete tartalmazza. A műszaki tartalmat a felhívás, a műszaki leírás és annak 1. számú melléklete együttesen határozza meg.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. A megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Ebben az esetben az ajánlattevőnek a megajánlott eszköz tekintetében az egyenértékűséget igazolnia szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00586.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke:3 000 000,- Ft. Lásd dokumentáció.

Egyenért: hol meghat. gyártm., eredetű, típ.dologra, eljárásra, tev.,szem., szabadalomra, védjegyre van hiv., abban az esetben a megnev. csak a tárgy jellegének egyértelmű meghat.érdekében történt,a megnev.mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifej.is érteni kell (321/2015. (X. 30.) Kr. 46. §).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (5.1.2016.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok A, B, C és D részeit szükséges kitölteni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők

hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő. Ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.)Korm.r. 1–8. §,10. § és 12–16. § szerint kéri igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő időpontra kell vonatkozniuk.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.

Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolandó a megajánlott gép/üzem részletes műszaki leírása és fényképe.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő abban az eset amennyiben él ezzel a lehetőséggel, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a benyújtott, a megajánlott gép/üzem részletes műszaki leírása és fényképe alapján megállapítható, hogy az megfelel a Felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerz.bizt.mellékköt:

Kés.kötb.: Ha AT olyan okból,amelyért felel., a szállít.határid. megjelölt kötbérterhes hat.időre nem telj., úgy a telj.ig.ig.kiállít.a késed. napok után naptári naponként a késed. érintett gépre eső nettó ár 1 %, max. 20 % megfel. össz. kés. kötbér. fiz. köt.

Jótáll.: AT a leszáll.gép./üzem,tartozék.12 hónap (de AT megaj. szerint) teljeskörű, mindennemű gyártóművi megköt.nélküli jótáll.köt.váll. Az egyes gépekre/üzemre vonatk.jótáll.idő az adott gépek sikeres leszállít. és átvét.időpont. kezd.

Fiz. és fin.felt.: Nyertes AT jog.kiállít.számláját (részszla nem bizt.), miután a száll.elindít. az AK-t ért. és AK a telj.ig.-t kiáll. A szabálysz. benyújtott szla.kiegy. AK részéről 30 nap. fiz.hat.idővel, 2013. évi V. tv.(Ptk) 6:130. § (1)–(2) bek., Kbt. 135. § (1) és (6) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Kr., Art. (2003. évi XCII. tv.) 36/A. §-a alapján tört. AK előleg. nem bizt. A pály.tám.int.: 50,000000 %. Fin. módja: utófin. Az ajánlattétel, elszám.: HUF.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/11/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/11/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

H-2890 Tata, Agostyáni út 78.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő(k), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68. § (3)].

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Közb.dok.: https://drive.google.com/open?id=0BwPS5SDTGS1rSmk4bTdwcVFJalU oldalon érhet.el korlátlanul, telj. kör., közvetl., díjment. elektr. A közb.dok. ajánlatonként min.1 AT-nek vagy az aj.-ban megnev.alváll.elektr. úton el kell érnie az ajánlatt. hat. idő lejárt. Reg.vertes-ut@vertes-ut.hu e-mail címre megküld., feltünt.: érd.gazd.szer.neve, székh., email cím, tel.szám, kapcs.tart. A reg.köv.az érd.gazd.szer.a jelszót megkapja. Az elektr.úton tört.elér.nyilat.megküld.az elj.való részvétel felt. (Nyil.dok.letölt.)

2. Ajánlatot a felh.megad. címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújt.az ajánlatt.hat.idő lejárt. (1 papír pld.és az ered.pldnyal mindenben megegy. 1 db CD/DVD adathord..pdf form.írásban, zárt). Az aj.összeállít.,benyújt.kapcs.minden ktg.az AT-t terheli.

3. AK az aj.-okat a Kbt. 76. § (2) bek.c) szerint érték. (legjobb ár-érték arány), a dok.-ban meghat.megfel. A legjobb ár-érték arány ért.szemp.esetén az ajánlatok részszemp.szerinti tart.elemeinek ért.során adható pontsz.alsó hat.:1 pont;felső hat.: 100 pont (1 pont a legrossz., 100 pont a legjobb). Pont.módsz.1. részszemp.:az adott részszemp.alapján a legkedvezőbb ajánlat megkapja a max.100 pontot, a tőle kedvezőtlenebb aj.a legkedvezőbb ajánlathoz viszony.a ford.arány.szab.szerint,az alábbi képlet alapján kapja meg ért.pontszámát.

P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin

P:vizsg.ajánlati elem adott szempontra vonat.pontsz.

Pmax:a pontskála felső hat.(100)

Pmin:a pontskála alsó hat.(1)

Alegjobb:a legelőnyösebb ajánlat tart.eleme

Avizsgált:a vizsg.ajánlat tart.eleme

Pontozás mód.a 2.részszemp.AK a 24 hónapos és ennél kedvezőbb váll. is az ért.ponthatár felső hat.azonos számú pontot ad.AK a 12 hó jótáll.tekinti a legkedvezőtlenebb szintnek(Kbt.77.§(1) bek.),kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet,a 12 hó váll.AK az ért.ponthat.alsó határával azonos számú pontot ad.A két szélső ért.(12-24 hó)közé eső megaj.adható pontok az alábbi képlet alapján:

P=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)x(Pmax-Pmin)+Pmin

P:a vizsg.aj.elem adott szempontra vonatk.pontsz.

Pmax:pontskála felső hat.(100)

Pmin:pontskála alsó hat.(1)

Alegkedvezőbb:legelőnyösebb ajánlat tart.eleme(AK által előírt max.érték)

Alegkedvezőtlenebb:legelőnytelenebb ajánlat tart.eleme(AK által előírt min. megajánlható érték)

Avizsgált:vizsgált ajánlat tart.eleme

4.AK a Kbt. 131. § (4) bek.szerint az eljár.nyert.-annak visszalép.esetén a köv.legkedvezőbb érv. AT-vel köti meg a szerz.,ha a köv.legkedv.AT-t az ajánlatok elbír.szóló írásbeli össz.-ben megjel.

5.AK nem teszi lehetővé projekttárs.létrehoz.

6.AK pály.nyújtott be(GINOP-1.2.1-16 pály.). Kbt. 53. § (6) bek.alapján:a pály.el nem fog.,vagy az ig.kisebb össz.tört.elfog. vagy a Tám. Szer.megköt.elmarad. olyan ell.körén kívül eső,bizonytalan jövőbeli esemény,amely alapján a Kbt. 53. § (4) bek. alapján az elj.eredménytelenné nyilváníthatja.A Kbt. 135. § (12) bek.alapján a közbesz. eljárás eredményeként megköt.szerz.hatálybalép.felt.,hogy a benyújtott pály. tám. rész.,a vonatkozó TSZ.hat.lépjen,ezen tényről Megrend.a Váll.-t ért.

7.AK a rész.tört.aj.tételt nem bizt.

8.AK nem alk.a Kbt.75.§(2)bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9.Aj.bírálata az EEKD-ban fogl.nyil.alapján az ajánlatok ért. köv.

10.AK az ajánlati köt.időtartama alatt (2 hónap) 60 napot ért.

11.Aj.-ban csat.dok.jegyz.:Tart.jegy.,Felolvasólap,Ártábl.,Kbt.szerinti dok. (66. § (2),(4),(6) bek.,67. § (4) bek.,65. § (7) bek.,EEKD,nyíl.vált.bejegy.,kap.szerv.köt.vál.nyil./előszerz.nyil.összeférh., aláírási címp./aláírás minta (meghat.),nyil.elektr.ajánlat egyez.

12.A gazd.-min.,ill.a szerz.telj.kapcs.szempontok vizsg.során AK megáll.,hogy a beszerzendő áru egy funcion.egység, több részben tört.beszerz. aránytalanul veszély.a közpénzek hatékony felhaszn,az egységes funkcionális .és jótállási elvárásokat.

13.FAKSZ: Cellár József (00386).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. XXI. fejezet alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2017