Árubeszerzések - 390929-2017

05/10/2017    S191    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Villamos energia

2017/S 191-390929

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Kelet-Pesti Tankerületi Központ
AK24421
Keresztúri út 7–9.
Budapest
1106
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jávor Ádám
Telefon: +36 308147298
E-mail: andrea.kovacs@kk.gov.hu
Fax: +36 18776275
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kk.gov.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kk.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3055401901337398
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Sourcing Hungary Kft.
Madarász Viktor utca 47–49. I. épület II. emelet
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bárczi Péter
Telefon: +36 17690001
E-mail: kozbeszerzes@sourcing.hu
Fax: +36 18776275
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sourcing.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.sourcing.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Sourcing Hungary Kft.
Madarász Viktor utca 47–49. I. épület II. emelet
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bárczi Péter
Telefon: +36 17690001
E-mail: kozbeszerzes@sourcing.hu
Fax: +36 18776275
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sourcing.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.sourcing.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
09310000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 1.1.2018. 00:00 CET – 31.12.2019. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZ
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar villamos energia átviteli hálózat.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános felhasználásicélú villamos energia beszerzése a 1.1.2018. 00:00 CET – 31.12.2019. 24:00 CET közötti időszakban, 4 454 021 kWh mennyiségben.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2018
Befejezés: 31/12/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított, tekintve a portfólióhatás miatti kedvezőbb árazást, a fogyasztási helyek számát és a fogyasztási volument.

Portfólió hatás alatt versenyeztetett mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, így kereskedő kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 2-16.§-ai szerint.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)–(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak alfa szakaszát.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat(ok), egyéb igazolás(ok) keltezése nem lehet a felhívás feladása időpontjánál korábbi.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint.

Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése, az 65. § (7) bekezdése és az 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)–(4) bekezdése szerint. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat eredeti példánynak a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti, aláírt példányát kell tartalmaznia.

A kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb, valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására ésszerű határidő tűzésével.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia értékesítéseit (megjelölve legalább a teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát, a szerződést kötő másik felet, az értékesítés tárgyát, és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, az 65. § (6)–(7) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 22. § (1)–(2).

Az igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak alfa szakaszát. A referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.

Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya szerinti a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb villamos energia értékesítéseik bemutatását illetően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 1 300 000 kWh mennyiségű, villamos energia értékesítéséről szóló referenciával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlák ellenértékét Felhasználó az érkeztetés után, átutalással, 15 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)–(2), Ptk. 6:155. §, 6:186. § és Art. 36/A. §. előírtaknak megfelelően teljesíti.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása nem követelmény.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/11/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 01/01/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/11/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47–49. I. ép. II. em.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

A bontási eljárás során a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak a részvételre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint.

A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt jelen „Kelet-Pesti Tankerületi Központ – villamos energia beszerzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás adatlapján. A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) az ajánlatkérő részére haladéktalanul igazolni kell; az igazolás email útján történik a kozbeszerzes@sourcing.hu címre. Az ajánlatkérő ezen igazolás ajánlatkérő részéről történő átvételétől tekinti a gazdasági szereplőt az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit az esetleges kiegészítő tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.

2.) Az ajánlat első oldala a „Felolvasólap” legyen, amelyen a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak. Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.

3.) Az ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolásmentesen nem bontható formában kell benyújtaniuk 2 példányban (egy papír alapú példány, valamint egy a papír alapúval mindenben egyező másolati példány elektronikus adathordozón pl. CD). Kérjük továbbá, hogy az ajánlattevő tegyen cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni „Kelet-Pesti Tankerületi Központ – villamos energia beszerzése”, továbbá „Csak az ajánlati határidő lejártakor bontható fel!” szöveget. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.

5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett. Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint a vonatkozó nem leges nyilatkozat benyújtása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint.

6.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 23. § szerint érvényesül.

7.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.

8.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §a szerint.

9.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám: 00215.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2017