Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 390950-2019

Submission deadline has been amended by:  548065-2019
19/08/2019    S158

Nederland-Emmen: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 158-390950

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Emmen
Nationaal identificatienummer: 01181973 0000
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7811 AP
Land: Nederland
Contactpersoon: Robin Nap
E-mail: R.Nap@emmen.nl
Telefoon: +31 591689338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://gemeente.emmen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=114679
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=114679
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT hardware werkplekken, netwerk en server & storage

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige raamovereenkomsten ICT lopen eind 2019 af. Vandaar dat de raamovereenkomsten ICT opnieuw in de markt gezet worden. De raamovereenkomst ICT zijn onderverdeeld naar 3 percelen. Namelijk:

1) Perceel 1: Hardware werkplekken

2) Perceel 2: Netwerk

3) Perceel 3: Servers en storage

Team ICT van de gemeente Emmen is in de transformatie naar een regie / control organisatie. Doelstelling is het aangaan van een langdurige relatie met één leverancier per kavel die marktconforme prijzen hanteert, die betrouwbaar is, die flexibel is en die mee denkt en mee adviseert in de toenemende IT-complexiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hardware werkplekken

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emmen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht voor perceel 1, ICT hardware werkplekken incl. mobiele apparatuur, richt zich op gebruik en verbruikshardware rondom de werkplekken. Onder de scope van hardware valt onder andere:

Universele dockingstations, speakerbars, fatclients, screenprotectors, tassen, toetsenbord, muizen, stylus pennen, vingerprintsensoren, thin clients, monitoren, reparaties en terugname apparatuur, tablets en smartphones, laptops, reparaties en terugname apparatuur, bijbehorende kabels en bijbehorende licenties en software

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschrijving kwaliteit staat in de vragenlijst / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan verlengd worden voor een periode van twee keer twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Netwerk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emmen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze kavel omvat het leveren van ICT netwerk gerelateerde producten en diensten waaronder minimaal core en edge switches, routers, draadloze netwerk (WLAN en accespoints), Een tool voor het managen van switches, access points, wlan controllers, routers, UCS servers. De tool moet ook helpen bij het uitzoeken van problemen. Er moeten autocad plattegronden ingeladen kunnen worden waarbij je de accesspoints kunt verdelen op het plattegrond en op deze manier de dekking kan afstellen en uitlezen infoblox, bekabeling en bijbehorende licenties en software te kunnen leveren. Huidige inrichting: Cisco Catalyst switchesCisco 2800 accespoints

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschreven in vragenlijst / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan verlengd worden voor een periode van twee keer twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servers & storage

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emmen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze kavel omvat:

Hardware onderhoud, software onderhoud, advisering en inhuur van (kort durende) consultancy. Blade servers, blade enclosures, rack servers, SAN switches, 19" kasten, Bijbehorende kabels, Bijbehorende licenties en software. Huidige inrichting: HP blade serversHP blade enclosuresHP rack servers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschreven in vragenlijst / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan na deze periode verlengd worden voor een periode van twee keer twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Er wordt gekozen voor een langere looptijd omdat dit continuïteit en innovatie bevordert.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Emmen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2025

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/08/2019