TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 391029-2020

19/08/2020    S160

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 160-391029

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Brian Klindrup
E-mail: XBRKL@BANE.dk
Telefon: +45 51673504
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - NA0044 Forberedende arbejder til elektrificerings-programmet, Aarhus-Lindholm, Fagtilsyn, Bropakke 1a, 2 og 7

Sagsnr.: NA0044
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter i hovedtræk fagtilsyn i forbindelse med udskiftning af broer, og nedrivning af broer. Tilsynsopgaven er nærmere beskrevet i dokument Bilag_1_Fagtilsyn_Opgaver og funktionsbeskrivelse –og omfatter bl.a. følgende opgaver:

- Færdiggøre og tilpasse tilsynskontrolplaner

- Bistå i den nødvendige styring af entreprenører

- Deltage i løsning af div. ad hoc opgaver ifbm. udførelsen

- Løbende opfølgning på entreprenørens arbejde i forhold til kvalitet, tid og sikkerhed

- Support til og løbende samarbejde med Banedanmarks byggeledelse

- Løbende kvalitetssikring og vurdering af dokumentation i forhold til fejl og mangler

- Bistand til afslutning af projektet

- Bistand til håndtering og afklaring af aconto-begæringer og slutregninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Laveste bud: 5 992 500.00 DKK / Højeste bud: 8 899 500.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71521000 Byggepladstilsyn
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter i hovedtræk fagtilsyn i forbindelse med udskiftning af broer, og nedrivning af broer. Tilsynsopgaven er nærmere beskrevet i dokument Bilag_1_Fagtilsyn_Opgaver og funktionsbeskrivelse –og omfatter bl.a. følgende opgaver:

- Færdiggøre og tilpasse tilsynskontrolplaner

- Bistå i den nødvendige styring af entreprenører

- Deltage i løsning af div. ad hoc opgaver ifbm. udførelsen

- Løbende opfølgning på entreprenørens arbejde i forhold til kvalitet, tid og sikkerhed

- Support til og løbende samarbejde med Banedanmarks byggeledelse

- Løbende kvalitetssikring og vurdering af dokumentation i forhold til fejl og mangler

- Bistand til afslutning af projektet

- Bistand til håndtering og afklaring af aconto-begæringer og slutregninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Ekstra Ressourcer i 2020

- Ekstra Ressourcer i 2021

- Ekstra Ressourcer i 2022

- Ekstra Ressourcer i 2023.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud - NA0044 Forberedende arbejder til elektrificerings-programmet, Aarhus-Lindholm, Fagtilsyn, Bropakke 1a, 2 og 7

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
21/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S (Veje, jernbaner, metro, lufthavne)
CVR-nummer: DK44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: Roads-Railway-Metro-Airport_DK_DL@cowi.com
Telefon: +45 56402868
Fax: +45 56409999
Internetadresse: http://www.cowi.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 992 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2020