Stavební práce - 391081-2016

08/11/2016    S215

Lucembursko-Lucemburk: Projekt týkající se rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – položka č. 55 (položka pro interiérové práce)

2016/S 215-391081

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, direction générale des infrastructures et de la logistique
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: à l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Tel.: +352 430024527
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1912
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projekt týkající se rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – položka č. 55 (položka pro interiérové práce).

II.1.2)Hlavní kód CPV
45210000 Bytová výstavba
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku bude spočívat ve vybudování rozšíření administrativní budovy na ploše přibližně 190 000 m2 a v závislosti na rozhodnutí, které bude učiněno v pozdější fázi, také v obnově stávající administrativní budovy o ploše 65 000 m2. Tento administrativní komplex bude poté sídlem všech oddělení Evropského parlamentu pracujících v Lucemburku.

Tato zakázka se vztahuje na následující položku:

— položka č. 55 „Demontovatelné příčky – dveře“.

Položka je nedělitelná.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44112300 Příčky
45421152 Instalace a montáž přepážek
45421131 Instalace dveří
45421000 Stavební zámečnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 55 – „Demontovatelné příčky – dveře“.

T1 Demontovatelné dělicí systémy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší informace o době trvání prací v případě dotčené položky jsou uvedeny v příloze č. 5 specifikací zakázky (obecný harmonogram). Vlastní trvání prací (23 měsíců) je rozloženo do období 48 měsíců podle obecného harmonogramu.

Trvání v délce 48 měsíců je odhad.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

viz bod 13.1 specifikací.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Smlouva bude uzavřena mezi úspěšným uchazečem a realitní společností SI KAD PE, kterou za účelem zajištění financování projektu výstavby zřídil Evropský parlament. Tato společnost zajistí proplácení faktur.

Další podrobnosti jsou k dispozici ve specifikacích.

Záruka provedení: 5 % z celkové ceny stavebních prací (viz článek I.6 návrhu smlouvy).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2014/S 032-050740
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/01/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/02/2017
Místní čas: 14:00
Místo:

Evropský parlament, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

viz bod 7 výzvy k účasti v nabídkovém řízení („Otevírání nabídek“).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Jazykem projektu je francouzština.

Viz dokumenty tvořící součást výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

Bodem IV.2.2 tohoto oznámení „Časová lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast“ se rozumí: „Lhůta pro podání nabídek nebo žádostí o účast“ dle vymezení v bodu 4 výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 24.11.2016.

Poplatek za dokumenty: Ano.

Cena: 250 EUR.

Podmínky a způsob platby: některé dokumenty jsou volně k dispozici k nahlédnutí na platformě pro elektronická výběrová řízení eTendering uvedené v bodě I.3 (po provedení registrace na této platformě):

A. průvodce;

B. výzva k účasti v nabídkovém řízení;

C. specifikace (bez příloh);

D. návrh smlouvy (bez příloh).

Úplné znění dokumentace lze získat za pevný, dále nedělitelný poplatek ve výši 250 EUR.

Zainteresované subjekty se musí ohlásit elektronickou poštou (inlo.ao-kad@ep.europa.eu) s potvrzujícím dopisem zaslaným veřejnému zadavateli (viz bod I.3 tohoto oznámení).

V tomto svém dopise uvedou své přesné kontaktní údaje, číslo DIČ a odkazy na příslušnou/příslušné položku/y. Korespondence musí obsahovat i následující prohlášení: „Já, níže podepsaný(-á), .... který(-á) jednám za společnost ....., tímto podávám žádost o dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení INLO-D-UPIL-T-16-AO8. Společnost ..... bude tyto plány používat výhradně ke konkrétním účelům, ke kterým byly vydány Evropským parlamentem, tedy pro účast ve výběrovém řízení č. INLO-D-UPIL-T-16-AO8, a nebudu je dál nikterak distribuovat. na konci tohoto řízení budou plány zničeny, aniž by byly pořízeny jakékoli kopie."

Zároveň také převedou příslušnou částku na následující účet zřízený na jméno SI KAD PE u BGL BNP Paribas:

KÓD BIC: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

s uvedením následujícího textu ve zprávě: „AO-T-16-AO8/(úplný název společnosti + město)“.

Elektronickou poštou pak obdrží potvrzení o přijetí jejich žádosti a výše uvedené částky a také fakturu.

Dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení poskytuje Evropský parlament ve francouzštině (jazyk zakázky) s překladem hlavních dokumentů do angličtiny nebo němčiny, ve fyzické (částečně) a v elektronické podobě.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Obec: Strasbourg Cedex
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/10/2016