Radovi - 391081-2016

08/11/2016    S215

Luksemburg-Luxembourg: Projekt proširenja i modernizacije zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu — grupa 55 (grupa za unutarnje radove)

2016/S 215-391081

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, direction générale des infrastructures et de la logistique
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: à l'attention de M. le chef d'unité
E-pošta: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1912
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projekt proširenja i modernizacije zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu — grupa 55 (grupa za unutarnje radove)

II.1.2)Glavna CPV oznaka
45210000 Radovi na podizanju zgrada
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Projekt proširenja i modernizacije zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu uključuje izgradnju proširenja za upravnu zgradu od otprilike 190 000 m2 i, nakon odluke koja će se donijeti u kasnijoj fazi, obnovu postojeće upravne zgrade od 65 000 m2. U upravnom kompleksu bit će smješteni svi odjeli Europskog parlamenta koji posluju u Luxembourgu.

Ovim je ugovorom obuhvaćena sljedeća grupa:

— grupa 55 „Pomične pregrade — vrata”.

Grupa je nedjeljiva.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44112300 Pregrade
45421152 Postavljanje pregradnih stijenki
45421131 Ugradnja vrata
45421000 Stolarski radovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 55 — „Pomične pregrade — vrata”.

T1 Sustavi pomičnih pregrada.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Molimo pogledajte Prilog 5. uputama za ugovor (opći raspored) za pojedinosti o trajanju radova iz predmetne grupe. Stvarno trajanje radova (23 mjeseca) obuhvaća razdoblje od 48 mjeseci u skladu s općim rasporedom.

Trajanje od 48 mjeseci jest procjena.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

vidjeti točku 13.1. uputa za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Ugovor će se sklopiti između uspješnog ponuditelja i tvrtke za nekretnine SI KAD PE, koju je uspostavio Europski parlament radi osiguravanja financiranja projekta izgradnje. Tvrtka će osigurati plaćanje računa.

Za potpune detalje vidjeti upute za nadmetanje.

Jamstvo za dobru izvedbu: 5 % ukupne cijene radova (vidjeti članak I.6. nacrta ugovora).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2014/S 032-050740
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/01/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/02/2017
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Europski parlament, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

vidjeti točku 7. poziva na nadmetanje („Otvaranje ponuda”).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Francuski je jezik projekta.

Vidi dokumente koji čine poziv na dostavu ponuda.

Točka IV.2.2. ovog poziva, „Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje” treba se shvatiti kako slijedi: „Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje”, kako je određen u točki 4. poziva na dostavu ponuda.

Krajnji datum za zaprimanje zahtjeva za dokumente ili za pristupanje dokumentima: 24.11.2016.

Naknada za dokumente: da.

Cijena: 250 EUR.

Uvjeti i način plaćanja: nekim se dokumentima može slobodno pristupiti na platformi eTendering navedenoj u točki I.3. (nakon registracije na platformi):

A. vodič;

B. poziv na nadmetanje;

C. specifikacije (bez priloga);

D. nacrt ugovora (bez priloga).

Cijena za dobivanje potpune dokumentacije za nadmetanje fiksna je i nedjeljiva te iznosi 250 EUR.

Zainteresirani subjekti moraju se prijaviti putem e-pošte (inlo.ao-kad@ep.europa.eu) s pismom potvrde poslanim javnom naručitelju (vidjeti točku I.3. ove obavijesti).

U svojoj korespondenciji trebaju navesti svoje precizne kontaktne detalje, PDV broj i referencu za predmetnu(e) grupu(e). Korespondencija mora sadržavati i sljedeće: „Ja, niže potpisani, ..... zastupajući poduzeće ..... ovime tražim dokumentaciju poziva na nadmetanje INLO-D-UPIL-T-16-AO8. Poduzeće ..... koristit će se planove samo za određenu svrhu za koju ih je izdao Europski parlament, tj. sudjelovanje u postupku nabave br. INLO-D-UPIL-T-16-AO8, bez ikakve distribucije. Na kraju ovog postupka, planovi će biti uništeni bez ikakvih napravljenih kopija.”

Istovremeno, trebaju prenijeti iznos na sljedeći račun otvoren u ime SI KAD PE-a u banci BGL BNP Paribas:

BIC CODE: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

navodeći sljedeće u poruci: „AO-T-16-AO8/(točan naziv poduzeća + grad)”.

Oni će dobiti e-poštu s potvrdom zaprimanja njihovog zahtjeva i prethodno spomenutog iznosa, kao i račun.

Dokumentaciju poziva na nadmetanje pruža Europski parlament na francuskom (jezik ugovora), s engleskim i njemačkim prijevodom glavnih dokumenata na papiru (dio) i u računalnom obliku.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/10/2016