Byggentreprenader - 391081-2016

08/11/2016    S215

Luxemburg-Luxemburg: Projekt för att bygga ut och modernisera Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg – del 55 (del för invändigt arbete)

2016/S 215-391081

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, direction générale des infrastructures et de la logistique
Postadress: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: à l'attention de M. le chef d'unité
E-post: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1912
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Projekt för att bygga ut och modernisera Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg – del 55 (del för invändigt arbete)

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Projektet för att bygga ut och modernisera Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg inbegriper uppförande av en utbyggnad till en administrationsbyggnad på cirka 190 000 m2 och, i väntan på ett beslut som kommer att fattas i ett senare skede, renovering av en befintlig administrationsbyggnad på 65 000 m2. Detta administrativa komplex kommer därefter att inhysa alla Europaparlamentets avdelningar verksamma i Luxemburg.

Detta kontrakt omfattar följande del:

— Del 55 ”Borttagbar skiljevägg – dörrar”.

Denna del är odelbar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44112300 Mellanväggar
45421152 Montering av skiljeväggar
45421131 Montering av dörrar
45421000 Snickeriarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 55 – ”Borttagbar skiljevägg – dörrar”.

T1 Borttagbara skiljeväggssystem.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se bilaga 5 i förfrågningsunderlaget till kontraktet (allmänt schema) för närmare uppgifter avseende varaktighet för byggentreprenaden som den berörda delen omfattar. Den egentliga varaktigheten för byggentreprenaden (23 månader) sträcker sig över en period på 48-månader i enlighet med det allmänna schemat.

Varaktigheten på 48 månader är en uppskattning.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se punkt 13.1 i förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Kontraktet kommer att ingås mellan den utvalda anbudsgivaren och fastighetsbolaget SI KAD PE som upprättats av Europaparlamentet för att säkerställa finansieringen av byggandet inom ramen för projektet. Detta företag ska säkerställa betalning av fakturor.

Se förfrågningsunderlaget för ytterligare upplysningar.

Utförandegaranti: 5 % av det totala priset för byggentreprenaden (se punkt I.6 i kontraktsutkastet).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2014/S 032-050740
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/01/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/02/2017
Lokal tid: 14:00
Plats:

Europaparlamentet, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se punkt 7 i anbudsinfordran (anbudsöppning).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Språket för projektet är franska.

Se de handlingar som utgör anbudsinfordran.

Med ”sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar” (punkt IV.2.2 i detta meddelande) menas: sista datum och klockslag för inlämning av anbud eller anbudsansökningar i enlighet med punkt 4 i anbudsinfordran.

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 24.11.2016.

Är handlingarna avgiftsbelagda? Ja.

Pris: 250 EUR.

Villkor och betalningsmetod: vissa av handlingarna kan erhållas kostnadsfritt via den plattform för e-upphandling som anges i punkt I.3 (efter registrering på plattformen):

A. Vägledning.

B. Anbudsinfordran.

C. Förfrågningsunderlag (utan bilagor).

D. Kontraktutkast (utan bilagor).

Det finns ett fast, odelbart pris på 250 EUR för erhållande av samtliga upphandlingsdokument.

Intresserade aktörer ska ge sig tillkänna via e-post (inlo.ao-kad@ep.europa.eu) genom ett bekräftelsebrev som skickas till den upphandlande myndigheten (se punkt I.3 i detta meddelande).

I denna korrespondens ska de ange exakta kontaktuppgifter, momsregistreringsnummer och referens till den del/de delar som berörs. Korrespondensen ska också innehålla följande: ”Undertecknad ..... som representerar företaget ..... begär härmed handlingarna till anbudsinfordran INLO-D-UPIL-T-16-AO8. Företaget ..... kommer endast att använda ritningarna för det specifika syftet för vilka de utfärdades av Europaparlamentet, dvs. deltagande i upphandlingsförande nr INLO-D-UPIL-T-16-AO8, utan någon som helst spridning av ritningarna. Vid slutet av förfarandet kommer ritningarna att förstöras utan att några kopior gjorts.”

Samtidigt ska de föra över beloppet till följande konto som öppnats i SI KAD PE:s namn hos BGL BNP Paribas:

BIC-kod: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

Med angivande av följande i meddelanderutan: ”AO-T-16-AO8/(fullständigt företagsnamn + stad)”.

De kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av deras ansökan och den ovannämnda summan samt en faktura.

Upphandlingsdokumenten tillhandahålls av Europaparlamentet på franska (kontraktets språk), med en översättning till engelska eller tyska av de huvudsakliga dokumenten, i pappersformat (delvis) och i elektroniskt format.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/10/2016