Forniture - 391154-2022

19/07/2022    S137

Polonia-Sobótka: Elettricità

2022/S 137-391154

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Sobótka
Numero di identificazione nazionale: RIiGK.271.3.23.2020
Indirizzo postale: ul. Rynek 1
Città: Sobótka
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 55-050
Paese: Polonia
Persona di contatto: Renata Pietrus-Zemła
E-mail: przetargi@sobotka.pl
Tel.: +48 713351252
Fax: +48 713162123
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bip.sobotka.pl
Indirizzo del profilo di committente: www.platformazakupowa.pl
I.2)Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.platformazakupowa.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2023

Numero di riferimento: RIiGK.11.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Gmina Sobótka prowadzi przedmiotowe postpowanie o udzielenie zamówienia, także w imieniu Przedszkole nr 1

ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka,Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce

ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka,Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie

l. M. Skłodowskiej-Curie 19, 55-050 Sobótka,Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim

ul. Szkolna 7, 55-050 Rogów Sobócki ,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach

ul. Parkowa 6, 55-050 Świątniki,Ślężański Ośrodek Kultury

ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka,Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Aleja Świętej Anny 12, 55-050 Sobótka,Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce

ul. Świętego Jakuba 18, 55-050 Sobótka,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”

ul. Czysta 7, 55-050 Sobótka.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 716 z późn. zm)

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Sobótka

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy PE (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów należących do Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej SWZ w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że podane ilości kWh są szacunkowe i Zamawiający ma prawo nie wykorzystać podanej liczby kWh.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dot. :1)Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanej dalej JEDZ) 2)Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji umowy.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanej dalej JEDZ).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia w którym upływał termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, polegające na dostawie energii elektrycznej i zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznikiem nr 8 do SWZ. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 28/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/08/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń 2023

VI.3)Informazioni complementari:

Z postępowania o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy p.z.p.. W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia Wykonawcy następuje stosownie do okresu wskazanego w art. 111 p.z.p. Wykonawca może być wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. W związku z art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz 835), zwaną dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych wyklucza się :

1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.4. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. Zaistniałe przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych ( patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach- Urząd Zamówień Publicznych (uzp. gov.pl).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach zawartych

w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności przez Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy – Środki ochrony prawnej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9. Koszty postępowania odwoławczego Strony ponoszą stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 ustawy.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/07/2022