Dostawy - 391168-2017

05/10/2017    S191    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

2017/S 191-391168

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 189-386763)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Instytut Technologii Elektronowej
al. Lotników 32/46
Warszawa
02-668
Polska
Tel.: +48 225487743
E-mail: urbanski@ite.waw.pl
Faks: +48 228470631
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ite.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa modułu do charakteryzacji stałoprądowej składającego się z: probera ostrzowego – stacji półautomatycznej; analizatora parametrów stałoprądowych.

Numer referencyjny: K1/4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
31700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego modułu do charakteryzacji stałoprądowej, składającego się z probera ostrzowego – stacji półautomatycznej oraz analizatora parametrów stałoprądowych wraz z wyposażeniem pomocniczym, obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 189-386763

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: V.2.4
Zamiast:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 2008718.68 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy: 489626.10 EUR.

Powinno być:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 481141.75 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy: 398070.00 EUR.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: