Services - 391247-2017

05/10/2017    S191    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Klaipėda: Architektūrinio projektavimo paslaugos

2017/S 191-391247

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
Lietuva
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas: LT

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363040
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363040&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) sporto salės modernizavimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71220000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Tyrinėjimai (geodezinių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas), techninio projekto parengimas, projekto paveldo saugos ekspertizė, projekto vykdymo priežiūra. Pastato bendras plotas 2005,80 kv. m.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71248000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Puodžių g. 1, Klaipėda.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Tyrinėjimai (geodezinių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas), techninio projekto parengimas, projekto paveldo saugos ekspertizė, projekto vykdymo priežiūra. Pastato bendras plotas 2005,80 kv. m.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

1 kartą ne ilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turėti teisę verstis projektavimo veikla. Pateikiama: profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą – verslo liudijimą bei kitus dokumentus, patvirtinančius įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs* bent 1 ypatingo statinio (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto techninio projekto arba techninio darbo projekto arba techninio projekto ir darbo projekto (tam pačiam objektui) ** parengimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 26 000 EUR (su PVM). Projekto vykdymo priežiūra nėra įskaičiuojama į įvykdytos sutarties laikotarpį.

*Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė per paskutinius 3 metus yra ne mažesnė kaip 26 000 EUR (su PVM).

**Jeigu projektas tam pačiam objektui buvo rengiamas pagal dvi sutartis (techninio projekto parengimo ir darbo projekto parengimo), šių abiejų sutarčių vertė sumuojama. Pateikiama:

1) Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys. Jei teikiama informacija apie sutartį, pradėtą vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, sąraše nurodoma per paskutinius 3 metus įvykdytos sutarties dalies vertė.

2) Statybą leidžiantis dokumentas.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:

1) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė –negyvenamieji pastatai);

2) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinių grupė – negyvenamieji pastatai);

3) bent po 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą šioms projekto dalims:

— konstrukcijų;

— šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo,

4) bent 1 kvalifikuotą geodezininką;

5) bent 1 kvalifikuotą specialistą, turintį teisę atlikti paveldo saugos (specialiosios) ekspertizę, specializacija – tvarkomųjų paveldo saugos darbų projektų specialioji ekspertizė;

6) bent 1 kvalifikuotą specialistą, turintį teisę atlikti tvarkomųjų paveldo saugos darbų projektų rengimą, specializacija – architektūros projektai (kategorija ne žemesnė kaip III).

Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį. Pateikiama:

1) Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).

2) Kompetentingų institucijų išduoti siūlomų specialistų kvalifikacijos atestatai, pažymėjimai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, leidžiantys teikti konkurso sąlygų apraše nurodytas paslaugas, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.

Pastabos:

— jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.

— Jei kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Tiekėjas už pavėluotai suteiktas paslaugas (pagal Sutartyje nustatytus terminus ir kalendoriniame įkainotame paslaugų grafike pateiktą vykdymo grafiką, nepateikus Perkančiajai organizacijai pagrįstų įrodymų, pateisinančių paslaugų vėlavimą), moka Perkančiajai organizacijai 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš tiekėjui mokėtinų sumų.

2. Tiekėjui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai, Perkančioji organizacija nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų numatyta bauda taikoma pakartotinai.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 06/11/2017
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 06/02/2018
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 06/11/2017
Vietos laikas: 13:50
Vieta:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, 1-ame aukšte, 137 kab., Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, Lietuva.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1. Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.

2. Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
Lietuva
Telefonas: +370 390960
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/10/2017