Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 391324-2021

02/08/2021    S147

Polska-Gdańsk: Elektryczność

2021/S 147-391324

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 141-372401)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Solidarności
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ecs.gda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Cedry Wielkie
Krajowy numer identyfikacyjny: Pl
Miejscowość: Cedry Wielkie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cedry-wielkie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chmielno
Miejscowość: Chmielno
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chmielno.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Linia
Miejscowość: Linia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminalinia.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska w Tczewie
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.wrotatczewa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Dwór Gdański
Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastonowydwor.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Staw
Miejscowość: Nowy Staw
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowystaw.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miłoradz
Miejscowość: Miłoradz
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miloradz.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pelplin
Miejscowość: Pelplin
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pelplin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pszczółki
Miejscowość: Pszczółki
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pszczolki.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Somonino
Miejscowość: Somonino
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.somonino.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szemud
Miejscowość: Szemud
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szemud.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żukowo
Miejscowość: Żukowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: www.zukowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Malbork
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urzad.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kartuski
Miejscowość: Kartuzy
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kartuskipowiat.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gdański
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-gdanski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Pucku
Miejscowość: Puck
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.starostwo.puck.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Zamkowe w Malborku
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zamek.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Klub Żak
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.klubzak.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.iopan.gda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gis.gdansk.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gtbs.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuostczew.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdańsk, Urzad Miejski w Gdańsku
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujących wspólnie

Numer referencyjny: BZP.271.23B.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 r. , zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z póź.zm) wraz z aktami wykonawczymi, dla podmiotowych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ (wykaz Nabywców i Płatników)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 141-372401

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszym to w tym okresie:

a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 110 000 MWh

oraz

b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1 500 punktów PPE,

przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Powinno być:

Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszym to w tym okresie:

a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 55 000 MWh

oraz

b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1 500 punktów PPE,

przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 21/12/2021
Powinno być:
Data: 29/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Instytucja zamawiająca
Zamiast:

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Solidarności

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-803

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ecs.gda.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Cedry Wielkie

Krajowy numer identyfikacyjny: Pl

Miejscowość: Cedry Wielkie

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cedry-wielkie.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Chmielno

Miejscowość: Chmielno

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.chmielno.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Linia

Miejscowość: Linia

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gminalinia.com.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska w Tczewie

Miejscowość: Tczew

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.wrotatczewa.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Dwór Gdański

Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.miastonowydwor.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Staw

Miejscowość: Nowy Staw

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nowystaw.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miłoradz

Miejscowość: Miłoradz

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.miloradz.malbork.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Pelplin

Miejscowość: Pelplin

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pelplin.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Pszczółki

Miejscowość: Pszczółki

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pszczolki.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Somonino

Miejscowość: Somonino

Kod NUTS: PL634 Gdański

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.somonino.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Szemud

Miejscowość: Szemud

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szemud.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Żukowo

Miejscowość: Żukowo

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.zukowo.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Malbork

Miejscowość: Malbork

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.urzad.malbork.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Kartuski

Miejscowość: Kartuzy

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kartuskipowiat.com.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Gdański

Miejscowość: Pruszcz Gdański

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-gdanski.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Pucku

Miejscowość: Puck

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-803

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.starostwo.puck.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Muzeum Zamkowe w Malborku

Miejscowość: Malbork

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zamek.malbork.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Klub Żak

Adres pocztowy: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-803

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.klubzak.com.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Miejscowość: Sopot

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.iopan.gda.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gis.gdansk.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gait.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gtbs.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

Miejscowość: Tczew

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zuostczew.pl

Powinno być:

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdańsk, Urzad Miejski w Gdańsku

Adres pocztowy: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-803

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Solidarności

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-803

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ecs.gda.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Cedry Wielkie

Krajowy numer identyfikacyjny: Pl

Miejscowość: Cedry Wielkie

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cedry-wielkie.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Chmielno

Miejscowość: Chmielno

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.chmielno.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Linia

Miejscowość: Linia

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gminalinia.com.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska w Tczewie

Miejscowość: Tczew

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.wrotatczewa.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Dwór Gdański

Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.miastonowydwor.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Staw

Miejscowość: Nowy Staw

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nowystaw.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miłoradz

Miejscowość: Miłoradz

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.miloradz.malbork.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Pelplin

Miejscowość: Pelplin

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pelplin.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Pszczółki

Miejscowość: Pszczółki

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pszczolki.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Somonino

Miejscowość: Somonino

Kod NUTS: PL634 Gdański

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.somonino.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Szemud

Miejscowość: Szemud

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szemud.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Żukowo

Miejscowość: Żukowo

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

Adres profilu nabywcy: www.zukowo.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Malbork

Miejscowość: Malbork

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.urzad.malbork.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Kartuski

Miejscowość: Kartuzy

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kartuskipowiat.com.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Gdański

Miejscowość: Pruszcz Gdański

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-gdanski.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Pucku

Miejscowość: Puck

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-803

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.starostwo.puck.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Muzeum Zamkowe w Malborku

Miejscowość: Malbork

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zamek.malbork.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Klub Żak

Adres pocztowy: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-803

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.klubzak.com.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Miejscowość: Sopot

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.iopan.gda.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gis.gdansk.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gait.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gtbs.pl

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

Miejscowość: Tczew

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl

Tel.: +48 583236129

Faks: +48 583236529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zuostczew.pl

VII.2)Inne dodatkowe informacje: