Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 391326-2021

02/08/2021    S147

Nederland-'s-Gravenhage: Diverse voedingsmiddelen en droge waren

2021/S 147-391326

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 126-331558)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Nationaal identificatienummer: 27380622
Postadres: Rijnstraat 8
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2515XP
Land: Nederland
Contactpersoon: Luc Koppers
E-mail: luckoppers@coa.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.coa.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/1217

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Droog- en kruidenierswaren en voeding

Referentienummer: CDR-532202
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het COA wenst drie (3) Raamovereenkomsten af te sluiten met drie (3) verschillende leveranciers voor het leveren van de droog –en kruidenierswaren en voeding (landelijk) (1), Vlees en gevogelte voor Gilze (2) en Groente en fruit voor Gilze (3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 126-331558

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
In plaats van:
Te lezen:

Onderstaande wijziging is enkel voor Perceel 1:

Naar aanleiding van een vraag die gesteld is in de tweede Nota van Inlichtingen over geschiktheidseis 1, “Kerncompetentie ervaring leveringen Perceel 1”, heeft Opdrachtgever ervoor gekozen om de geschiktheidseis te wijzigen. In de kerncompetentie ervaring leveringen Perceel 1 werd het volgende gesteld: Inschrijver heeft daarbij ervaring met het leveren van bestellingen op tenminste (20) verschillende locaties voor één opdrachtgever binnen een overeenkomst (pagina 33 van het Beschrijvend document). Opdrachtgever heeft dit gewijzigd naar: Inschrijver heeft daarbij ervaring met het leveren van bestellingen op verschillende locaties voor één opdrachtgever binnen een overeenkomst (pagina 33 van het Beschrijvend document (gerectificeerd)).

De nieuwe planning voor perceel 1 is als volgt:

Activiteit ---------------------------------------------------------- Datum

Publicatie Beschrijvend document (rectificatie) -----------------Vrijdag 30 juli 2021

Uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen NvI 3------Woensdag 11 augustus 2021, 17.00 uur

Publiceren Nota van Inlichtingen 3----------------------------------- Donderdag 19 augustus 2021

Uiterste inleverdatum Inschrijvingen---------------------------------Donderdag 9 september 2021 12.00 uur

Opening Inschrijvingen --------------------------------------------Donderdag 9 september 2021 12.15 uur

Demonstraties bestelportaal Perceel 1 ------------------------------Donderdag 16 september 2021

Mededeling gunningbeslissing -----------------------------Donderdag 30 september 2021

Einde bezwaartermijn -------------------------------------------Donderdag 21 oktober 2021

Beoogde ingangsdatum Raamovereenkomst -------------------Maandag 1 november 2021

VII.2)Overige nadere inlichtingen: