Diensten - 391381-2020

21/08/2020    S162

Hongarije-Boedapest: Informatiecoördinatiediensten in de EIT-RIS-landen

2020/S 162-391381

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 127-309382)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Postadres: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Land: Hongarije
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eit.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informatiecoördinatiediensten in de EIT-RIS-landen

Referentienummer: 02/2020/OP/EITPROC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98111000 Diensten verleend door bedrijfsorganisaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De diensten omvatten informatiecoördinatie in Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Malta, Estland, Letland en Litouwen tussen de EIT-centra en andere KIG-kantoren en fungeren als informatiepunt voor lokale belanghebbenden met betrekking tot de communautaire activiteiten van het EIT. Daarom moet de dienstverlener in elk doelland zorgen voor personeel ter plaatse in de functie van “informatiecoördinator”.

De informatiecoördinator verleent zijn diensten in de lokale en Engelse taal. De informatiecoördinator dient als landspecifiek informatiepunt met betrekking tot de verzameling en synthese van activiteiten en mogelijkheden van de KIG‘s in verband met fundamentele informatie in het betreffende land. Deze faciliteert en ondersteunt het stroomlijnen van informatie over de verschillende KIG‘s en de aanwezige activiteiten in de doellanden voor relevante belanghebbenden van de kennisdriehoek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 127-309382

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/09/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 15/09/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 03/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 17/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: