Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 391381-2020

21/08/2020    S162

Hongarije-Boedapest: Informatiecoördinatiediensten in de EIT-RIS-landen

2020/S 162-391381

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 127-309382)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Postadres: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Land: Hongarije
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eit.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informatiecoördinatiediensten in de EIT-RIS-landen

Referentienummer: 02/2020/OP/EITPROC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98111000 Diensten verleend door bedrijfsorganisaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De diensten omvatten informatiecoördinatie in Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Malta, Estland, Letland en Litouwen tussen de EIT-centra en andere KIG-kantoren en fungeren als informatiepunt voor lokale belanghebbenden met betrekking tot de communautaire activiteiten van het EIT. Daarom moet de dienstverlener in elk doelland zorgen voor personeel ter plaatse in de functie van “informatiecoördinator”.

De informatiecoördinator verleent zijn diensten in de lokale en Engelse taal. De informatiecoördinator dient als landspecifiek informatiepunt met betrekking tot de verzameling en synthese van activiteiten en mogelijkheden van de KIG‘s in verband met fundamentele informatie in het betreffende land. Deze faciliteert en ondersteunt het stroomlijnen van informatie over de verschillende KIG‘s en de aanwezige activiteiten in de doellanden voor relevante belanghebbenden van de kennisdriehoek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 127-309382

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/09/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 15/09/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 03/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 17/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: