Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 391385-2021

Submission deadline has been amended by:  484599-2021
02/08/2021    S147

Netherlands-Eindhoven: Tree-maintenance services

2021/S 147-391385

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Uitvoering
National registration number: 261529808
Postal address: Postbus 90150 1
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5600 RB
Country: Netherlands
Contact person: M. Jannis
E-mail: aanbestedingen-RB@eindhoven.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.eindhoven.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/69277368d18a39fb09337efd84303298
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/69277368d18a39fb09337efd84303298
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst Nader Onderzoek Bomen 2021-2025

Reference number: 610502101
II.1.2)Main CPV code
77211500 Tree-maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aanbestedende dienst wenst met onderhavige Opdracht een raamovereenkomst nader onderzoek bomen te bereiken.

Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Het uit te voeren werk is gelegen op verschillende locaties in de gemeente Eindhoven

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht betreft op hoofdlijnen het volgende:

• VTA Bomen;

• Groeiplaatsonderzoeken;

• Stabiliteitsonderzoeken;

• Opstellen van rapportages.

De geraamde waarde van de Raamovereenkomst bedraagt naar verwachting € 240.000,-- excl. btw over de maximale

looptijd van de Raamovereenkomst van vier (4) jaar.

Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 0
Quality criterion - Name: SROI / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Inrichting GeoVisia / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Opdrachtgever heeft twee maal de mogelijkheid eenzijdig om de Overeenkomst onder dezelfde condities

te verlengen met telkens maximaal 1 (één) jaar. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de Overeenkomst berust

uitsluitend bij Opdrachtgever en zal schriftelijk aan de Opdrachtnemer(s) worden medegedeeld, uiterlijk 3 maanden voor

het aflopen van de Overeenkomst.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Opdrachtgever heeft twee maal de mogelijkheid eenzijdig om de Overeenkomst onder dezelfde condities

te verlengen met telkens maximaal 1 (één) jaar. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de Overeenkomst berust

uitsluitend bij Opdrachtgever en zal schriftelijk aan de Opdrachtnemer(s) worden medegedeeld, uiterlijk 3 maanden voor

het aflopen van de Overeenkomst.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Eigen verklaring (UEA),

- Beroepsbevoegdheid,

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Facultatieve uitsluitingsgronden

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Verzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Certificaten,

- Ervaring inschrijver

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/09/2021
Local time: 12:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/09/2021
Local time: 12:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Inlichtingen worden uitsluitend schriftelijk verstrekt door de aanbestedende dienst. Tot maandag 06 september 2021, 13.00 uur wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden eventuele opmerkingen, vragen en/of aanvullingen kenbaar te maken aan de aanbestedende dienst, via de vragen-module van deze aanbesteding in www.tenderned.nl. De "nota van inlichtingen inschrijvingsfase" zal op www.tenderned.nl gepubliceerd worden. De volledige voorwaarden m.b.t. de inlichtingen worden opgenomen in het beschrijvende document. Elke belanghebbende heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze aanbestedingsprocedure. De gemeente zal deze vragen op basis van haar ervaring en deskundigheid beantwoorden. Klachten kunnen via het e-mailadres worden gemaakt: aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl. De volledige voorwaarden van de klachtenregeling zijn opgenomen in het beschrijvende document. De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012. Het aanbestedingsproces wordt volledig digitaal uitgevoerd via het online aanbestedingsplatform TenderNed. Inschrijven kan digitaal via TenderNed. Op andere wijze worden inschrijvingen niet geaccepteerd. Inschrijvers dienen zich bij TenderNed via eHerkenning. De aanvragen van eHerkenning kunnen enige tijd in beslag nemen. De aanvragen van eHerkenning zijn voor rekening en risico van de inschrijver. Actuele informatie over eHerkenning en digitale inschrijven via TenderNed is te vinden op www.tenderned.nl.ls bij het indienen van de digitale inschrijving een bij te voegen document van toepassing is op meerdere onderdelen van deze aanbesteding, hoeft dit document slechts eenmaal bijgevoegd te worden.

Er wordt gebruik gemaakt van de percelenregeling (art 2.18 van de aanbestedingswet).

Nadere inlichtingen over deze aanbesteding zijn opgenomen in het beschrijvende document.

Gevolgen coronavirus voor deze aanbesteding:

Sinds medio maart 2020 heeft de Staat maatregelen getroffen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Dit heeft (verstrekkende) gevolgen voor zowel inschrijvers als de gemeente Eindhoven. De belangrijke informatie hieromtrent is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/07/2021