Услуги - 391413-2017

05/10/2017    S191    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Ружинци: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

2017/S 191-391413

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Ружинци
000159682
ул. „Георги Димитров“ № 31
Ружинци
3930
България
Лице за контакт: Евтим Евтимов
Телефон: +359 93242283
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Факс: +359 93242604
код NUTS: BG311

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/67-2017-10-02-10-21-00

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/67-2017-10-02-10-21-00
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 м стоманената част от напорен водопровод към 600 м3 напорен резервоар и част от гл. водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 м маг...

II.1.2)Основен CPV код
71410000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект „Подмяна на 500 м стоманената част от напорен водопровод към 600 м3 напорен резервоар и част от гл. водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“. Проектната документация да съдържа най-малко следните проектни части: Част Водопровод — технологична част, Част Геодезия; Част Пътна; Част Пожарна безопасност; Част ПУСО, Част Организация на движението; Количествено-стойностна сметка за отделните видове СМР; Част ПБЗ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71410000
79121000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

С. Дреновец, с.Тополовец, община Ружинци.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект „Подмяна на 500 м стоманената част от напорен водопровод към 600 м3 напорен резервоар и част от гл. водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 м магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции за дейности: проектиране и авторски надзор е фактът, че съгласно чл. 162 от ЗУТ, авторският надзор се осъществява от проектанта, изготвил инвестиционния проект. Този факт обуславя наразривната връзка между двете дейности по изпълнение, като показва, че всеки обект следва да бъде изпълнен от един изпълнител и не е целесъобразно неговото разделяне на обособени позиции по дейности. Проектната документация да съдържа най-малко следните проектни части: Част Водопровод — технологична част, Част Геодезия; Част Пътна; Част Пожарна безопасност; Част ПУСО, Част Организация на движението; Количествено-стойностна сметка за отделните видове СМР; Част ПБЗ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България — Сърбия 2014 — 2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обществената поръчка.

Доказване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, т. 5) от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обществената поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата;

Забележка: Дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка * да се има предвид проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение/рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения за населени места.

Доказване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

1. Ръководител на екип- Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна; Професионален опит минимум 5 г.; Да притежава пълна проектантска правоспособност за 2017 г. по ЗКАИИП; 2. ВиК Инженер — Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна; Опит в проектирането на водоснабдителни и/или канализационни мрежи и съоръжения минимум 5 г.; Да притежава пълна проектантска правоспособност за 2017 г. по ЗКАИИП. 3. Инженер — Геодезист — Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или еквивалентна; Опит по специалността минимум 5 г.; Да притежава пълна проектантска правоспособност за 2017 г. по ЗКАИИП.

Доказване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата в това число: 1. Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); 2. Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); 3. Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); 4. Опит в зависимост от изискванията на възложителя (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в обекти, изисквани от възложителя); 5. Отношение с участника (служител на трудов договор, нает за изпълнение чрез граждански договор или друго отношение).

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) обект, включващ дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка, изпълнен през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— Ръководител на екип- Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна; Професионален опит минимум 5 г.; Да притежава пълна проектантска правоспособност за 2017 г. по ЗКАИИП.

— ВиК Инженер — Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна; Опит в проектирането на водоснабдителни и/или канализационни мрежи и съоръжения минимум 5 г.; Да притежава пълна проектантска правоспособност за 2017 г. по ЗКАИИП.

— Инженер — Геодезист — Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или еквивалентна; Опит по специалността минимум 5 г.; Да притежава пълна проектантска правоспособност за 2017 г. по ЗКАИИП.

Уточнение: При използването на експерти — чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образование се удостоверява и с посочване на еквивалентно образование и посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

Под „еквивалентно образование“ или „еквивалентна специалност“ следва да се разбира: придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.

Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образование и специалност конкретният експерт.

При ползване на подизпълнители или трети лица, за всеки се представя Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/11/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/11/2017
Местно време: 11:00
Място:

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31, обл. Видин.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават, съгласно сроковете в чл. 197, ал. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 — срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;

3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

4. изтичането на срока по чл. 179 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 — 10 и 13;

6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;

7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

В случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/10/2017