Forniture - 391435-2022

19/07/2022    S137

Romania-Galați: Elettricità

2022/S 137-391435

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Municipiul Galati
Numero di identificazione nazionale: 3814810
Indirizzo postale: Strada: Domnească, nr. 54, Sector: -, Judet: Galati
Città: Galati
Codice NUTS: RO224 Galaţi
Codice postale: 800008
Paese: Romania
Persona di contatto: Romeo Torica
E-mail: licitatii@primariagalati.ro
Tel.: +40 236307720
Fax: +40 236461460
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.primariagalati.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100151899
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Furnizare energie electrica la consumatori eligibili

Numero di riferimento: 38148102022115
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

UAT Municipiul Galați doreste atribuirea contractului privind furnizarea energiei electrice la consumatorii eligibili mentionati in anexele 1.1, 1.2 si 1.3 din caietul de sarcini, de la orice furnizor titular de licenta de Furnizare a Energiei Electrice.

Durata contractului: 12 luni – pentru perioada cuprinsa intre 01.09.2022 si 31.08.2023.

Valoarea estimată totală a contractului este de 14.550.000,00 lei fără TVA, calculata astfel: - 15.000 MWh x 970 lei/ MWh lei fără TVA;

Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează:

- primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;

- cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 14 550 000.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO224 Galaţi
Luogo principale di esecuzione:

Municipiul Galati

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

UAT Municipiul Galați doreste atribuirea contractului privind furnizarea energiei electrice la consumatorii eligibili mentionati in anexele 1.1, 1.2 si 1.3 din caietul de sarcini, de la orice furnizor titular de licenta de Furnizare a Energiei Electrice, pentru o perioada de 12 luni, cuprinsa intre 01.09.2022 si 31.08.2023.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Factorul de evaluare „Termen de plata” / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 95
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Ofertanții, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regasească în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi, terţi susţinători, subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor şi se va prezenta Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în art. 60 din Legea nr. 98/2016, care va fi prezentată de ofertanți, terți susținători si subcontractanți odată cu DUAE.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Pucheanu Ionuţ-Florin — primar, Enache Cristian-Sorin — viceprimar, Andrei Lucian–Valeriu — viceprimar, Bichescu Cezar Ionuţ — administrator public, Câmpeanu Rodica — director, Vals Vergiliu-Sorin — director, Jalbă Laurenţiu-Emilian — şef serviciu, Ion Alexandru — inspector, Baldovin Adriana — şef serviciu; consilieri achiziţii publice: Macovei Ecaterina, Torică Romeo Costinel, Sindile Mihai Angelo, Rusu Anca-Cristina, Ilie Mircea Dragoş, Rapotan Alina Gabriela, Tanasov Liliana, Ene Ioana, Niculae Crina Mirela; consilieri juridici: Moraru Florin-Nicu, Păşcuţ Mariana; consilieri locali: Bezman Gheorghe, Bogatu Hristache, Bogatu Iorgu Viorel, Ciucă Rodica, Ciupercă Silviana, Dumitru Dorian, Gafton Costel, Munteanu Cristian Eugen, Poalelungi Dumitru, Potîrniche Gheorghe, Tuluş Arthur Viorel, Vasile Claudiu–Ionuț, Bencze Marta– Iozefina, Ciulei Eduard Dănuț, Hărăbor Anamaria, Lupu Vasile, Onose Valeriu Laurențiu, Silion Adriana, Chitaru Cristian, Sarpe Daniela Ancuţa, Zinica Daniel, Susnoschi Luca Flavia, Căstăian Doru Valentin.

Ofertanții, terții susținători şi subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezentării acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Notă: Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante, neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse, cu excepție celor care se includ în situațiile prevăzute de art. 166, alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competenţe în acest sens.

Cerinţa 1:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să prezinte documente din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: se va completa DUAE de către ofertant (lider şi asociat — după caz) şi, respectiv, separat de subcontractanţi/terţ susţinător, cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative — care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, care urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor — sunt următoarele:

1. Persoane juridice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în copie lizibilă. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide şi valabile la data prezentării acestuia.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC/ORC.

Ȋn cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente, din care să rezulte competenţa acestora de a realiza activităţile care fac obiectul prezentului contract.

Ȋn cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie să facă dovada că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.

2. Persoane juridice străine: documente relevante, emise de autorităţile competente din ţara în care îşi are sediul operatorul economic, care să dovedească o formă de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic, în copie lizibilă, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/valide şi valabile la data prezentării acestora.

3. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele solicitate la acest capitol, pentru partea din contract pe care o realizează.

Cerinţa 2:

Persoane juridice române: operatorii economici ce depun ofertă trebuie să deţină Licenţă de furnizare a energiei electrice, emisă de A.N.R.E. — în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din cadrul Legii nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale — valabilă la data prezentării acesteia.

Persoanele juridice străine: trebuie să prezinte documente care dovedesc o formă de autorizare, echivalentă licenţei de furnizare a energiei electrice emisa de A.N.R.E., în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedură.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative. Documentele justificative: Licența de furnizare a energiei electrice emisă de ANRE, conform prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr. 12 din 04 martie 2015, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din cadrul Legii nr.123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, valabilă la momentul prezentării documentului.

Ȋn cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine: se vor prezenta în copie lizibilă, însoţite de traducere autorizată, documente echivalente, emise în ţara de rezidenţă (documente care dovedesc o formă de autorizare a licenţei de furnizare a energiei electrice, echivalente cu cele emise de A.N.R.E.), în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit.

Notă: Ȋn cazul în care valabilitatea licenţei emise de A.N.R.E. expira în timpul derulării contractului, ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a prezenta autorităţii contractante, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea acesteia, copia noii licenţe de furnizare.

Cerința autorității contractante, referitoare la solicitarea Licenţei de furnizare a energiei electrice, emisă de A.N.R.E., este justificată de faptul că obiectul contractului îl reprezintă activități reglementate din domeniul furnizării de energie electrică pentru rețele electrice de joasă tensiune şi medie tensiune. Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din cadrul Legii nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, operatorii economici participanți la procedură trebuie să dețină licenţa necesară desfășurării activităților specificate. Prin licenţa deținută operatorii economici își demonstrează competențele în ceea ce privește producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice la clienţii finali (astfel cum sunt acestea menționate în cuprinsul Legii nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza bunurile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții vor prezenta Lista principalelor livrări de produse similare, efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.Prin produse similare, se înțelege furnizarea de produse de tipul specificat. Notă: Perioada de 3 ani se va raporta la data limită de depunere a ofertelor, stabilită inițial (prin anunțul de participare). Dacă autoritatea contractantă va decala termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti;Odata cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare.Din DUAE trebuie sa rezulte categoriile de bunuri din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Inainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele încheiate între contractant si subcontractant.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: completare DUAE.La solicitarea autorității contractante, se vor prezenta de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - Certificate/documente pentru livrările de produse similare, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. Respectivele certificări vor indica beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, denumirea produselor furnizate, valoarea, perioada și locul furnizării produselor.Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă, însoțite după caz, de traducere autorizată în limba română.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/10/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1.Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii (recomandat – liderul asocierii) sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

2. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shell SAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.

3.În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

4. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

5.”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Serviciul Achizitii Publice
Indirizzo postale: str. Domneasca nr. 54, Cam. 116-117
Città: Galati
Codice postale: 800036
Paese: Romania
Fax: +40 236461460
Indirizzo Internet: www.primariagalati.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/07/2022