Dostawy - 391507-2018

Wyświetl widok skrócony

07/09/2018    S172    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Elektryczność

2018/S 172-391507

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Voltra Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Punkt kontaktowy: Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa
Osoba do kontaktów: Estera Zając 9:00 - 15:00
03-214 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222588032
E-mail: zpu@voltra.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.voltra.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, Instytuty Badawcze
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
Polska

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Polska

Gmina Rzewnie
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie
Polska

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
Polska

Gmina Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
Polska

Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
Polska

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
Polska

Gmina Wąwolnica
ul. Lubelska 39
24-160 Wąwolnica
Polska

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
Zduńska Wola
Polska

Gmina Borzechów
Borzechów
24-224 Borzechów
Polska

Gmina Zbąszynek
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
Polska

Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
Polska

Gmina Miłakowo
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
Polska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
37-600
ul. Mickiewicza 168 Lubaczów
Polska

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
Polska

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
Polska

Gmina Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie
Polska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Mickiewicza 1J
83-262 Czarna Woda
Polska

Gmina Suraż
ul. 11 Listopada 16
18-105 Suraż
Polska

Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"
Aleja Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Polska

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 58
74-400 Dębno
Polska

Gmina Batorz
Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Polska

Gmina Kaźmierz
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Polska

Gmina Kaźmierz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szamotulska 20 c
64-530 Kaźmierz
Polska

Gmina Kaźmierz - Gminny Zespół Oświatowy
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Polska

Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz
ul. Dworcowa 14
64-530 Kaźmierz
Polska

Gmina Kaźmierz - Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu
ul. Leśna 11
64-530 Kaźmierz
Polska

Miasto Puławy
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
Polska

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra) dla jednostek:
1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Adres pocztowy: ul. Kossutha 6
Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-844
2. Gmina Rewal
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 19
Miejscowość: Rewal Kod pocztowy: 72-344
3. Gmina Rzewnie
Adres pocztowy: Rzewnie 19
Miejscowość Rzewnie Kod pocztowy: 06-225
4. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: Al. Solidarności 105
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy 00-140
5. Gmina Kroczyce
Adres pocztowy: ul. Batalionów Chłopskich 29
Miejscowość: Kroczyce Kod pocztowy: 42-425
6. Gmina Tarnów
Adres pocztowy: ul. Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów Kod pocztowy: 33-100
7. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
Adres pocztowy: ul. Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów Kod pocztowy: 33-100
8. Gmina Wąwolnica
Adres pocztowy: ul. Lubelska 39
Miejscowość: Wąwolnica Kod pocztowy:24-160
9. Gmina Zduńska Wola
Adres pocztowy: ul. Zielona 30
Miejscowość: Zduńska Wola Kod pocztowy:
10. Gmina Borzechów
Adres pocztowy: Borzechów
Miejscowość: Borzechów Kod pocztowy: 24-224
11. Gmina Zbąszynek
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Zbąszynek Kod pocztowy: 66-210
12. Gmina Dąbrowa Białostocka
Adres pocztowy: ul. Solidarności 1
Miejscowość: Dąbrowa Białostocka Kod pocztowy: 16-200
13. Gmina Miłakowo
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 16
Miejscowość: Miłakowo Kod pocztowy: 14-310
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Adres pocztowy: 37-600
Miejscowość: Lubaczów Kod pocztowy: ul. Mickiewicza 168
15. Gmina Lidzbark
Adres pocztowy: ul. Sądowa 21
Miejscowość: Lidzbark Kod pocztowy: 13-230
16. Gmina Miejska Nowa Ruda
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Nowa Ruda Kod pocztowy: 57-400
17. Gmina Szulborze Wielkie
Adres pocztowy: ul. Romantyczna 2
Miejscowość: Szulborze Wielkie Kod pocztowy: 07-324
18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1J
Miejscowość: Czarna Woda Kod pocztowy: 83-262
19. Gmina Suraż
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 16
Miejscowość: Suraż Kod pocztowy: 18-105
20. Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" Adres pocztowy: Aleja Dzieci Polskich 20
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 04-730
21. Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 58
Miejscowość: Dębno Kod pocztowy: 74-400
22. Gmina Batorz
Adres pocztowy: Batorz Pierwszy 52A
Miejscowość: Batorz Kod pocztowy: 23-320
23. Gmina Kaźmierz
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
24. Gmina Kaźmierz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20 c
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
25. Gmina Kaźmierz - Gminny Zespół Oświatowy
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
26. Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 14
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
27. Gmina Kaźmierz - Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu
Adres pocztowy: ul. Leśna 11
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
28. Miasto Puławy
Adres pocztowy: ul. Lubelska 5
Miejscowość: Puławy Kod pocztowy: 24-100
29. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 54/56
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-755
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 055-122800 z dnia 20.3.2018

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 070-156109 z dnia 11.4.2018

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SIWZ – Część 1 – oświetlenie uliczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.8.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SIWZ – Część 2 – Taryfa Cxx i Gxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.8.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SIWZ – Część 3 – Taryfa Bxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.8.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.9.2018