Dostawy - 391507-2018

Wyświetl widok skrócony

07/09/2018    S172

Polska-Warszawa: Elektryczność

2018/S 172-391507

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Voltra Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-214
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa
Osoba do kontaktów: Estera Zając 9:00 - 15:00
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.voltra.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, Instytuty Badawcze
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Adres pocztowy: ul. Kossutha 6
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-844
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Rewal
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 19
Miejscowość: Rewal
Kod pocztowy: 72-344
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Rzewnie
Adres pocztowy: Rzewnie 19
Miejscowość: Rzewnie
Kod pocztowy: 06-225
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: Al. Solidarności 105
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-140
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Kroczyce
Adres pocztowy: ul. Batalionów Chłopskich 29
Miejscowość: Kroczyce
Kod pocztowy: 42-425
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Tarnów
Adres pocztowy: ul. Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
Adres pocztowy: ul. Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Wąwolnica
Adres pocztowy: ul. Lubelska 39
Miejscowość: Wąwolnica
Kod pocztowy: 24-160
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Zduńska Wola
Adres pocztowy: ul. Zielona 30
Miejscowość: Zduńska Wola
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Borzechów
Adres pocztowy: Borzechów
Miejscowość: Borzechów
Kod pocztowy: 24-224
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Zbąszynek
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Zbąszynek
Kod pocztowy: 66-210
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa Białostocka
Adres pocztowy: ul. Solidarności 1
Miejscowość: Dąbrowa Białostocka
Kod pocztowy: 16-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Miłakowo
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 16
Miejscowość: Miłakowo
Kod pocztowy: 14-310
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Adres pocztowy: 37-600
Miejscowość: Lubaczów
Kod pocztowy: ul. Mickiewicza 168
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Lidzbark
Adres pocztowy: ul. Sądowa 21
Miejscowość: Lidzbark
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Nowa Ruda
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Nowa Ruda
Kod pocztowy: 57-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Szulborze Wielkie
Adres pocztowy: ul. Romantyczna 2
Miejscowość: Szulborze Wielkie
Kod pocztowy: 07-324
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1J
Miejscowość: Czarna Woda
Kod pocztowy: 83-262
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Suraż
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 16
Miejscowość: Suraż
Kod pocztowy: 18-105
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"
Adres pocztowy: Aleja Dzieci Polskich 20
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-730
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 58
Miejscowość: Dębno
Kod pocztowy: 74-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Batorz
Adres pocztowy: Batorz Pierwszy 52A
Miejscowość: Batorz
Kod pocztowy: 23-320
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Kaźmierz
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20
Miejscowość: Kaźmierz
Kod pocztowy: 64-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Kaźmierz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20 c
Miejscowość: Kaźmierz
Kod pocztowy: 64-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Kaźmierz - Gminny Zespół Oświatowy
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20
Miejscowość: Kaźmierz
Kod pocztowy: 64-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 14
Miejscowość: Kaźmierz
Kod pocztowy: 64-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Kaźmierz - Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu
Adres pocztowy: ul. Leśna 11
Miejscowość: Kaźmierz
Kod pocztowy: 64-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miasto Puławy
Adres pocztowy: ul. Lubelska 5
Miejscowość: Puławy
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 54/56
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-755
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra) dla jednostek:
1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Adres pocztowy: ul. Kossutha 6
Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-844
2. Gmina Rewal
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 19
Miejscowość: Rewal Kod pocztowy: 72-344
3. Gmina Rzewnie
Adres pocztowy: Rzewnie 19
Miejscowość Rzewnie Kod pocztowy: 06-225
4. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: Al. Solidarności 105
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy 00-140
5. Gmina Kroczyce
Adres pocztowy: ul. Batalionów Chłopskich 29
Miejscowość: Kroczyce Kod pocztowy: 42-425
6. Gmina Tarnów
Adres pocztowy: ul. Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów Kod pocztowy: 33-100
7. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
Adres pocztowy: ul. Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów Kod pocztowy: 33-100
8. Gmina Wąwolnica
Adres pocztowy: ul. Lubelska 39
Miejscowość: Wąwolnica Kod pocztowy:24-160
9. Gmina Zduńska Wola
Adres pocztowy: ul. Zielona 30
Miejscowość: Zduńska Wola Kod pocztowy:
10. Gmina Borzechów
Adres pocztowy: Borzechów
Miejscowość: Borzechów Kod pocztowy: 24-224
11. Gmina Zbąszynek
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Zbąszynek Kod pocztowy: 66-210
12. Gmina Dąbrowa Białostocka
Adres pocztowy: ul. Solidarności 1
Miejscowość: Dąbrowa Białostocka Kod pocztowy: 16-200
13. Gmina Miłakowo
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 16
Miejscowość: Miłakowo Kod pocztowy: 14-310
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Adres pocztowy: 37-600
Miejscowość: Lubaczów Kod pocztowy: ul. Mickiewicza 168
15. Gmina Lidzbark
Adres pocztowy: ul. Sądowa 21
Miejscowość: Lidzbark Kod pocztowy: 13-230
16. Gmina Miejska Nowa Ruda
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Nowa Ruda Kod pocztowy: 57-400
17. Gmina Szulborze Wielkie
Adres pocztowy: ul. Romantyczna 2
Miejscowość: Szulborze Wielkie Kod pocztowy: 07-324
18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1J
Miejscowość: Czarna Woda Kod pocztowy: 83-262
19. Gmina Suraż
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 16
Miejscowość: Suraż Kod pocztowy: 18-105
20. Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" Adres pocztowy: Aleja Dzieci Polskich 20
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 04-730
21. Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 58
Miejscowość: Dębno Kod pocztowy: 74-400
22. Gmina Batorz
Adres pocztowy: Batorz Pierwszy 52A
Miejscowość: Batorz Kod pocztowy: 23-320
23. Gmina Kaźmierz
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
24. Gmina Kaźmierz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20 c
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
25. Gmina Kaźmierz - Gminny Zespół Oświatowy
Adres pocztowy: ul. Szamotulska 20
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
26. Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 14
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
27. Gmina Kaźmierz - Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu
Adres pocztowy: ul. Leśna 11
Miejscowość: Kaźmierz Kod pocztowy: 64-530
28. Miasto Puławy
Adres pocztowy: ul. Lubelska 5
Miejscowość: Puławy Kod pocztowy: 24-100
29. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 54/56
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-755
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000 Elektryczność

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 055-122800 z dnia 20.3.2018

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 070-156109 z dnia 11.4.2018

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SIWZ – Część 1 – oświetlenie uliczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.8.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SIWZ – Część 2 – Taryfa Cxx i Gxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.8.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XV/2018 Voltra Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SIWZ – Część 3 – Taryfa Bxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.8.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.9.2018