Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 391594-2020

Submission deadline has been amended by:  497910-2020
21/08/2020    S162

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2020/S 162-391594

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajtár Szilárd Gordon
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14388566
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000819932020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000819932020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerékpáros útvonal Székesfvár-Polgárdi-710sz. főút

Hivatkozási szám: EKR000819932020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész:

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Székesfehérvár-Polgárdi közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és opcionálisan közműkiváltások elvégzése (PST 3. szintű kód: B005.03.73; B005.04.73)

2. rész:

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Polgárdi-710 sz. főút közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és opcionálisan közműkiváltások elvégzése (PST 3. szintű kód: B005.04.73)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Székesfvár-Polgárdi közötti szakasz kiviteli terv

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár, Szabadbattyán, Kőszárhegy, Polgárdi

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész a Székesfehérvár-Polgárdi közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Székesfehérvár és Polgárdi közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 15,7 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon létesítésre kerül egy 41 m szabadnyílású kerékpárút híd a 7-8. sz. elkerülő út felett, valamint két kisebb kerékpárút híd a Nádor-csatorna és a Malomcsatorna felett.

A projekt Székesfehérváron, a Balatoni út - Nagykárolyi utca csomópontjától kezdődik. Az önálló, 3,30 m széles, 1418 m hosszú önálló kerékpárút a 7. sz. főúttal párhuzamosan halad Székesfehérvár közigazgatási határáig. A szakaszon a 7-8. sz. főút Székesfehérvár elkerülő felett önálló, 41 m szabadnyílású kerékpárúti műtárgy létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-1+418).

A nyomvonal Szabadbattyán külterületén folytatódik a megelőző szakaszhoz hasonlóan 3,30 m szélességgel és 3497 m hosszan a 7. sz. főúttal párhuzamosan. A szakaszon két műtárgy létesítése szükséges a Séd-Sárvíz csatorna (17m szabadnyílás) felett és a Malomcsatorna felett (10m szabadnyílás). Építési engedélyköteles beavatkozás (1+418-4+915).

Szabadbattyán lakott területén a meglévő helyi közút kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 910 m hosszon. Nem engedélyköteles beavatkozás (4+915-5+825).

Szabadbattyán és Kőszárhegy lakott terület határai között a 7. sz. főúttal párhuzamosan önálló, 3,30 m széles és 2255 m hosszú önálló kerékpárút megvalósítása a feladat. Építési engedélyköteles beavatkozás (5+825-8+080).

Kőszárhegy lakott területén, a 7. sz. főúton meglévő irányhelyes kerékpársávok kerülnek forgalomtechnikai elemekkel fejlesztésre 1725 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (8+080-9+805).

Kőszárhegy lakott terület határától Polgárdi, Ipartelephez vezető útig 3,30 m széles 650 m hosszú kerékpárút létesítése a feladat a 7. sz. főúttal párhuzamosan. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+805-10+455).

Polgárdi közigazgatási területén az Ipartelephez vezető út kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 2320 m hosszan a 7205. j. országos közútig. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (10+455-12+775).

A 7205. j. országos közúttal párhuzamosan az Ipartelephez vezető út és Polgárdi lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles 325 m hosszú kerékpárút létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (12+775-13+100).

Polgárdi lakott területén részben a helyi közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1375 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (13+100-14+475).

Polgárdi lakott terület egyes szakaszán új, önálló 3,30 m széles és 800 m hosszú kerékpárút kiépítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (14+475-15+275).

Polgárdi vasútállomástól kezdődően a 72303. j. országos közút, illetve a 7206. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 448 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (15+275-15+723).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 - Előteljesítés időtartama (egész munkanapban megadva) (min.0, max.66 munkanap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2 - III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A 2006. évi LIII. törvény hatálya alá eső közműkiváltási feladatok elvégzésének megrendelésére opcionális jelleggel kerülhet sor. Amennyiben Megrendelő által lehívásra kerül, úgy Vállalkozó feladata a közműkiváltás és amennyiben a lehívás úgy rendelkezik, minden hozzá kapcsolódó terveztetés, egyeztetés és engedélyeztetés lefolytatása. Megrendelő a szerződés teljesítésére nyitva álló időtartam alatt rendelheti meg az opciós mennyiséget közművenként több részletben vagy egyszerre az egész opciós mennyiséget. Az opciós mennyiség teljesítési határideje a Megrendelő által az opciós mennyiségre vonatkozó megrendelésében meghatározott határidő, azzal, hogy az opció szerinti feladatok határideje nem lehet későbbi, mint a vállalkozási szerződés szerinti határidő.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A II.2.7 pont szerinti időtartam a II.2.5 pont „Minőségi kritérium 3 Előteljesítés időtartama (egész munkanapokban megadva)” értékelési részszempontra a nyertes Ajánlattevő által adott megajánlás időtartama szerint változhat (előteljesítés vállalása esetén).

2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beruházás megvalósítása érinthet olyan közműkiváltási feladatokat, melyekre „a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről” szóló 2006. évi LIII. törvény 6. §-a vonatkozik. Ezen (közbeszerzési dokumentáció által meghatározott) közműkiváltási feladatokat a közműszolgáltató saját maga, saját költségére köteles elvégezni. Amennyiben közműszolgáltató elzárkózik a törvényben rögzített feladatok elvégzésétől, abban az esetben nyertes Vállalkozó feladata elvégezni a közműkiváltásokat. Vállalkozó az V. kötet részeként kiadott tájékoztató jellegű méret- és mennyiségkimutatásban megadott mennyiségek figyelembevételével kell az ajánlati átalányárat megadnia. Az ajánlati átalányár az opcionálisan megadott tételeket is tartalmazza.

Az engedélyes tervek alapján adott általányár (nettó ajánlati ár) a kiviteli tervkészítéssel kerül kibontásra és a kiviteli tervek során a kezelők/közműszolgáltatók által előírtakból származó minden költséget tartalmaz.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Polgárdi-710 sz főút közötti szakasz kiviteli terv

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233162 Kerékpárút építése
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér és Veszprém megye, Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész a Polgárdi-710. sz. főút közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Polgárdi és 710. sz. főút közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 10,4 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon 3 db új vasúti átkelőhely kerül kialakításra, melyből 2 db a 29. sz. vasútvonalat, míg 1 db a 27. számú vasútvonalat keresztezi. A vasúti átkelőhelyek tekintetében a 29. sz. vasútvonalat keresztező 2 db vasúti átjáró tervei elépítésre kerültek, az újbóli engedélyeztetés lefolytatása válhat szükségessé.

A projekt Polgárdi lakott terület határában csatlakozik a megelőző Székesfehérvár-Polgárdi szakaszhoz. Polgárdi és Füle lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles és 3065 m hosszú kerékpárút kiépítése. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 29. sz. vasútvonalat, valamint 2,0 m szabadnyílású műtárggyal egy vízfolyást. A vasúti átkelőhely és a műtárgy kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-3+065).

Füle lakott területén a meglévő helyi közút, valamint a 7205. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 920 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (3+065-3+985).

Füle lakott terület határa és Balatonfőkajár lakott terület határa között a 7205. j. országos közúttal párhuzamos kerékpárút kiépítése a feladat 3,30 m szélességben és 3764 m hosszban. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 29. sz. vasútvonalat. A vasúti átkelőhely kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (3+985-7+749).

Balatonfőkajár lakott területén a 7205. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1635 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (7+749-9+384).

Balatonfőkajár lakott terület határa és a más beruházásban elkészült 710. sz. főút alatti kerékpárút alagúthoz vezető TF3 j-szervízút között önálló 3,30 m széles 1000 m hosszú kerékpárút kiépítése a feladat. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 27. sz. vasútvonalat, valamint 2,0 m szabadnyílású műtárggyal egy vízfolyást. A vasúti átkelőhely és a műtárgy kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+384-10+384).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, gázvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése.

Részletek: Közbeszerzési dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 - Előteljesítés időtartama (egész munkanapban megadva) (min.0, max.66 munkanap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2 - III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A 2006. évi LIII. törvény hatálya alá eső közműkiváltási feladatok elvégzésének megrendelésére összege opcionális jelleggel kerülhet sor. Amennyiben Megrendelő által lehívásra kerül, úgy Vállalkozó feladata a közműkiváltás és amennyiben a lehívás úgy rendelkezik, minden hozzá kapcsolódó terveztetés, egyeztetés és engedélyeztetés lefolytatása. Megrendelő a szerződés teljesítésére nyitva álló időtartam alatt rendelheti meg az opciós mennyiséget közművenként több részletben vagy egyszerre az egész opciós mennyiséget. Az opciós mennyiség teljesítési határideje a Megrendelő által az opciós mennyiségre vonatkozó megrendelésében meghatározott határidő, azzal, hogy az opció szerinti feladatok határideje nem lehet későbbi, mint a vállalkozási szerződés szerinti határidő.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A II.2.7 pont szerinti időtartam a II.2.5 pont „Minőségi kritérium 3 Előteljesítés időtartama (egész munkanapban megadva)” értékelési részszempontra a nyertes Ajánlattevő által adott megajánlás időtartama szerint változhat (előteljesítés vállalása esetén).

2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beruházás megvalósítása érinthet olyan közműkiváltási feladatokat, melyekre „a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről” szóló 2006. évi LIII. törvény 6. §-a vonatkozik. Ezen (közbeszerzési dokumentáció által meghatározott) közműkiváltási feladatokat a közműszolgáltató saját maga, saját költségére köteles elvégezni. Amennyiben közműszolgáltató elzárkózik a törvényben rögzített feladatok elvégzésétől, abban az esetben nyertes Vállalkozó feladata elvégezni a közműkiváltásokat. Vállalkozó az V. kötet részeként kiadott tájékoztató jellegű méret- és mennyiségkimutatásban megadott mennyiségek figyelembevételével kell az ajánlati átalányárat megadnia. Az ajánlati átalányár az opcionálisan megadott tételeket is tartalmazza.

Az engedélyes tervek alapján adott általányár (nettó ajánlati ár) a kiviteli tervkészítéssel kerül kibontásra és a kiviteli tervek során a kezelők/közműszolgáltatók által előírtakból származó minden költséget tartalmaz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

Mindkét rész vonatkozásában:

B/1.Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

B/2.Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatást végző gazdasági szereplő az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Előzetes igazolási mód B/1. és B/2. tekintetében:

Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő EEKD-ban foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

Utólagos igazolási mód

B/1.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5)bekezdésére is.

B/2.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11), (12) és a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

IGAZOLÁSI MÓD:

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (AT) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. Részének α: pont kitöltésével.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásának (ajánlati felhívás VI.5 pont) napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.

„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (ajánlati felhívás VI.5 pontja) megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az Ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő mindkét rész vonatkozásában, ha:

P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő;

P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el

1. rész esetén: összesen az 1 150 000 000 Ft-ot.

2. rész esetén: összesen a 750 000 000 Ft-ot

Mindkét részre történő történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi követelményt igazolni.

FOGALOMMEGHATÁROZÁS (AF III.1.2. ÉS III.1.3. PONTOKHOZ):

— országos közút és helyi közút=19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bek., kivéve a (2) bekezdés d) pontja

— közút építése=műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út/ kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése

— felújítás=6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának 2. pontja,

— egybefüggő út=folytonos, megszakítás nélküli útszakasz.

M/2.1. és M/2.2. és M/2.3 szakember esetén:

— közút építése= a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése,

— Projektvezető = olyan szakember, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,

— Projektvezető helyettes = az a szakember, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

— Ajánlatkérő hídépítési tapasztalat alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel híd műtárgy kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során tapasztalatot érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

IGAZOLÁSI MÓD:

Ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így az EEKD IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.

M/1. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján Anek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását (ajánlati felhívás VI.5 pontja) megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése,

— építési beruházás tárgya és mennyisége (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,

— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel).

A teljesítés/részteljesítés helye,

— műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részteljesítésre vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),

— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

M/2. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

a) Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.

b) A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

c) A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot.

d) Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

a) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,

b) a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint

c) az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített,

1.rész esetén: - összesen legalább 11 000 m hosszú szakaszra vonatkozó egybefüggő országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referenciával, továbbá

— olyan közúti híd építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelynek két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása legalább 30 m

2.rész esetén: összesen legalább 7500 m hosszú szakaszra vonatkozó egybefüggő országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referenciával,

Az egybefüggő szakaszra vonatkozó előírást egy szerződéssel kell igazolni. Mindkét részre ajánlattétel esetén az országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referencia előírások közül elegendő a hosszabb szakaszra vonatkozó előírást igazolni.

Nem magyarországi referencia esetén is az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolni.

M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. 1. és 2. rész esetén: min. 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— min. 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. 1.rész esetén: min. 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett hídépítési szakmai tapasztalattal.

M/2.3. 1. és 2. rész esetén: min. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó tervezési szakmai tapasztalattal.

Több részre történő ajánlattétel esetén lehetséges az átfedés a szakemberek tekintetében, azonban egy részen belül nem jelölhető meg ugyanazon szakember több pozícióra, azaz egynél több alkalmassági minimumkövetelményt tartalmazó alpont vonatkozásában.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét közbeszerzési részre:

Késedelmi kötbér: 0,1, 0,5 %, 2 % szerződés szerint.

Hibás teljesítési: 15 % és 0,1 % szerződés szerint

Meghiúsulási: 20 %

Teljesítési, jótállási biztosíték: 5 % szerződés szerint.

Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja: szerz.szerint.

Jótállás időtartama: 36 hó projekt átvételtől, szavatosság szerződés szerint.

Részletes szabályozás a szerződéstervezetben.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.,

— 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A§; 32/B§

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

A finanszírozás forrása: hazai forrás.

Előleg: max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.

Előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:

— a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a szerződésben rögzítettek szerinti vállalkozói díj - ÁFA és tartalékkeret nélküli összege - 5 %-át (azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti kötelezően biztosítandó mértéket) meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

— biztosíték nyújtása nélkül.

Biztosítékmentes előleg igénylés feltétele: az előleg igénylő nyilatkozathoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat, valamint a biztosíték mentességi nyilatkozat csatolása.

Részszámlázási lehetőség a szerződés szerint biztosított.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.

Tartalékkeret: opciós rész nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-a.

Vállalkozói díj: fordított ÁFA

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt.68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Ajánlatkérő tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítására támogatási igényt nyújtott be, amely igény el nem - vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben az eredmény közlésére nyitva álló törvényes határidőben a TSZ/Támogatói okirat aláírása nem történik meg, úgy Ajánlatkérőnek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a támogatási igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

2. Az ajánlati biztosíték mértéke az 1. rész tekintetében: 16 600 000,- Ft, a 2. rész tekintetében: 11 300 000,- Ft. Ez teljesíthető - az Ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

3. Mindkét rész esetén: Nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződés megkötésének időpontjára a Szerződéses Feltételek szerinti összkockázatú építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő összkockázatú építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni a Szerződés szerinti kivitelezési munkákra vonatkozóan. Az összkockázatú építési-szerelési biztosításának 200 millió Forint / káresemény és 500 millió Forint / év limittel rendelkező felelősségbiztosítási résszel, továbbá a Szerződéses Feltételek szerinti tartalmú és a Vállalkozói Díj összegét elérő mértékű vagyonbiztosítási résszel kell rendelkeznie mind a két rész tekintetében.

4. Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább 25 millió HUF/káresemény és legalább 50 millió HUF/év tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő tervezőifelelősségbiztosítását kiterjeszteni mind a két rész tekintetében.

5. Ajánlatkérő

6. 5.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

7. 5.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

8. 5.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart

9. 5.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

10. 5.5) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

11. 5.6) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

12. Mindkét rész esetén: Szerződéskötési feltétel, hogy az Ajánlati felhívás III.1.3.) M/2. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékben az alkalmassági minimumkövetelménynél előírt jogosultsággal. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést,amennyiben az összegezésben megjelölte.

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Közbeszerzési Dokumentáció részletesen tartalmazza.

14. Mindkét rész esetén: Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az Ajánlati ár kapcsán fordított arányosítás; az 1. és 2 minőségi kritérium kapcsán arányosítás (1. minőségi kritérium tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 66 munkanap, kizárólag egész munkanapokban tehető megajánlás, 2. minőségi kritérium tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, kizárólag egész hónapokban tehető megajánlás).

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Andresz-Bódi Zita (00106.), dr. Pete Judit (00353)

16. 9. Ajánlati felhívás II.2.5) ponthoz: „Nettó ajánlati ár” értékelési szempont és alszempontjainak elnevezése és súlyszámai:

1. rész:

1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám: 70 -

1.1. Opció nélküli Vállalkozói díj (nettó Ft) - súlyszám: 68

1.2. Opcionális munka nettó ellenértéke (nettó Ft) - súlyszám: 2

2. rész:

1.1. Opció nélküli Vállalkozói díj (nettó Ft) - súlyszám: 63

1.2. Opcionális munka nettó ellenértéke (nettó Ft) - súlyszám: 7

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2020