Usluge - 391666-2018

08/09/2018    S173

Belgija-Bruxelles: Usluge zračno-medicinske evakuacije na terenu — Airmedevac

2018/S 173-391666

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 110-249431)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija
Poštanska adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement and Contract Unit
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge zračno-medicinske evakuacije na terenu — Airmedevac

Referentni broj: 17.CPS.PA.263 LOT1/LOT2/LOT3/LOT4
II.1.2)Glavna CPV oznaka
75000000 Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je okvirnog ugovora koji će se dodijeliti pružanje usluga zračno-medicinske evakuacije na terenu (fiksna i rotirajuća krila) koje će se upotrebljavati u sklopu nacionalnih i/ili međunarodnih obrambenih i/ili sigurnosnih operacija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/09/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 110-249431

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 18/09/2018
Glasi:
Datum: 26/09/2018
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 19/09/2018
Glasi:
Datum: 27/09/2018
VII.2)Ostali dodatni podaci: