Diensten - 391684-2018

08/09/2018    S173    Europese Commissie - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Ispra: Voorlopig, definitief en uitvoerend ontwerp, veiligheidscoördinatie en ondersteuning bij de onderhandelingen voor het ontwerp van de kantine van JRC te Ispra

2018/S 173-391684

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 144-328437)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, JRC — Centro Comune di Ricerca, JRC.R — Servizi di supporto (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastrutture
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41
Postcode: 21027
Land: Italië
Contactpersoon: Desiree Marinescu, JRC.R.8 Finanze e appalti
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorlopig, definitief en uitvoerend ontwerp, veiligheidscoördinatie en ondersteuning bij de onderhandelingen voor het ontwerp van de kantine van JRC te Ispra

Referentienummer: JRC/IPR/2018/R.I.4/0069/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorlopig, definitief en uitvoerend ontwerp, veiligheidscoördinatie en ondersteuning bij de onderhandelingen voor het ontwerp van de kantine van JRC te Ispra.

Geraamde waarde van de werkzaamheden = 13 000 000 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/09/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-328437

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 10/09/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 17/09/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 11/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 19/09/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: