Roboty budowlane - 391720-2018

08/09/2018    S173

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2018/S 173-391720

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Adres pocztowy: ul. Senatorska 29/31
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-099
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
E-mail: jpolak@szrm.pl
Tel.: +48 223124400
Faks: +48 223124490
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szrm.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szrm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury

Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN“.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221244 Roboty budowlane w zakresie kanałów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN“.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad. Kanał zbiorczy (w skrócie KZ) – należy przez to rozumieć podziemną budowlę – obiekt liniowy w formie kanału technologicznego składającego się z dwóch równoległych tuneli: kablowego oraz wodociągowo-ciepłowniczego. KZ realizowany jako niezależny obiekt budowlany służący umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Głównym założeniem projektu kanału zbiorczego jest uwolnienie terenów wokół Pałacu Kultury

I Nauki w Warszawie w tym Placu Defilad od sieci i instalacji, które obecnie są tam zlokalizowane w celu umożliwienia realizacji przyszłej zabudowy. Rolą kanału jest uporządkowane przeprowadzenie sieci, instalacji i przewodów teletechnicznych przez cały teren oraz umożliwienie korzystania z tych sieci przyszłym odbiorcom.

Wykaz działek obejmujący zakres inwestycji: działki z obrębu ewid.: 5-03-09: 23/15; 23/3; 23/97; 24/33; 24/35.

Dane powierzchniowo-przestrzenne:

Powierzchnia całkowita PC: 6 137,10 m2

Powierzchnia użytkowa PU: 5 217,52 m2

Kubatura: 23 756 m3

Długość całkowita: 850,15 mb

KZ w całości jest obiektem technicznym nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi, dostęp do kanału możliwy jest tylko w celu bieżącej konserwacji, okresowych nadzorów oraz prac związanych z montażem lub utrzymaniem sieci.

Na poziomie terenu zaprojektowano postawienie obiektu kontenerowego, pełniącego funkcję Pomieszczenia nadzoru. Wewnątrz kontenera zlokalizowano wejście do klatki schodowej prowadzącej pod ziemię na poziom kanału zbiorczego.

Obiekt kanału zbiorczego został podzielony na 27 stref pożarowych, przyjmując założenie, że długość każdej strefy pożarowej nie będzie większa niż 100 m a powierzchnia nie przekroczy 500 m2. Realizacja zakłada w ramach 27 stref również 3 należące do podziemnej stacji transformatorowej przylegającej do KZ. Ze względu na realizację KZ przed parkingiem podziemnym występuje konieczność uruchomienia stacji transformatorowej obsługującej KZ oraz w przyszłości parking. W tym celu zaprojektowano podziemną stację transformatorową w obudowie betonowej z dostępem od strony KZ a w przyszłości od parkingu.

Kanał zbiorczy zostanie wyposażony w szereg instalacji i elementów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

• suwnica – elementy do transportu rur w części mokrej,

• wsporniki – półki do prowadzenia instalacji w kanale,

• przejścia szczelne,

• wejścia/wyjścia dla obsługi,

• otwory montażowe do wprowadzania rur, kabli, instalacji, oraz innych elementów wyposażenia,

• system monitoringu: telewizja przemysłowa CCTV, czujniki poziomu tlenu, czujniki monitorujące temperaturę, czujniki monitorujące stężenie (występowanie) gazu,

• zabezpieczenia przeciwpożarowe,

• wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna,

• odwodnienie tuneli: mokrego i suchego,

• instalacje wod.- kan.,

• oświetlenie,

• oświetlenie ewakuacyjne,

• instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru,

• instalacja telefonu alarmowego,

• instalacje kontroli dostępu,

• instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Posiada doświadczenie:

a) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie** budowli – obiektu inżynieryjnego*** o wartości zamówienia co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów)**** brutto,

b) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** budowli – obiektu inżynieryjnego*** podziemnego, wykonywanej w technologii betonu wylewanego na mokro, o powierzchni całkowitej co najmniej 2 000 m2,

Uwaga:

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.

*** Przez „budowlę – obiekt inżynieryjny” Zamawiający rozumie każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: tunele, przepusty, parkingi podziemne, konstrukcje oporowe, podziemne przejścia dla pieszych,

**** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem

A Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego

W stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem

Ww. roboty budowlanej muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:

a) do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach zbrojarsko betonowych;

b) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

e) do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Uwaga.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem

Ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji ciąg dalszy: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy – w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ „Wykazem robót budowlanych” – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz

Z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” - wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

Uwaga!

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Wzór umowy zawiera w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określonym w Rozdz. XXII ust. 3 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: ul. Senatorska 29/31, Warszawa (00-099), Sala Konferencyjna znajdująca się na I piętrze (pokój nr 12), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 640 000,00 PLN. Szczegółowe informacje ws. wadium zawarto w SIWZ. Wykonawca składając Ofertę musi do tej Oferty załączyć:

1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga. W druku „OFERTA” należy wskazać hasło dostępu do JEDZ Wykonawcy oraz ewentualnie hasło dostępu do JEDZ podmiotu trzeciego. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3)Wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ – zawierający wymagane oświadczenia określone w SIWZ - należy przedstawić w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IX ust. 4 SIWZ. Uwaga!W przypadku Wykonawców występujących wspólnie formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnienie oraz w zakresie braku/bądź istnienia podstaw wykluczenia danego Wykonawcy - w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4)Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ. 5) Zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy zrealizuje robotę, której dotyczą wskazane zdolności w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a na których to zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do stosownych warunków udziału w postępowaniu – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału. 6) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXV SIWZ – w formie papierowej.

Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-6 ustawy Pzp. Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego - w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 3 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia - złożyć dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. XVIII ust 2 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179-198 Ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2018