Услуги - 391876-2019

20/08/2019    S159

Полша-Варшава: Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги

2019/S 159-391876

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5357
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5357
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги

Референтен номер: Frontex/OP/561/2019/MS
II.1.2)Основен CPV код
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на този многостранен рамков договор е предоставянето на консултантски услуги за следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Консултации по управление на проекти;

Обособена позиция 2: Консултации по интегрирана логистична подкрепа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консултации по управление на проекти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72224000 Консултантски услуги по управление на компютърни проекти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се предоставят:

— на място в седалището на Frontex (Варшава, Полша),

— в оперативните зони на Frontex, което означава в останалата част от Европа, включително трети държави.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 1: Консултации по управление на проекти.

Услугите, които трябва да бъдат предоставени, ще включват, но не е задължително да са ограничени до следните:

— стартиране на проекти и определяне на целите на проектите, концепции и дизайн (напр. самолети, плавателни съдове, фериботи, дистанционно управляеми летателни системи, аеростатични системи за въздушно наблюдение, мобилни системи за наблюдение, превозни средства за управление на миграцията, биометрични системи, осветително оборудване, контейнери, оръжия, униформи, т.н.),

— подпомагане на Frontex при разбиране на пазарните условия и практическата приложимост на нейните предстоящи ангажименти за намаляване на рисковете и гарантиране на рентабилността,

— създаване, поддръжка и контролиране на плановете на проекта и друга документация, необходима за изпълнението на проекта (напр. разбивка на дейностите, разходи, управление на ресурсите, срещи, графици, бюджетно планиране, т.н.),

— мониторинг на целите на проекта по отношение на крайните срокове, разходите и качеството,

— подкрепа за създаването на подходяща система за докладване (образци, документи и различни отчети),

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на промените,

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на качеството,

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на конфигурациите,

— подкрепа за координирането на съответните екипи по конкретните проекти,

— помощ при изготвянето на бюджета като се вземат предвид разходите за жизнения цикъл.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Продължителността на поръчката е 12 месеца с възможност за удължаване най-много до 3 пъти, всеки път за период от 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консултации по интегрирана логистична подкрепа

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71311200 Консултантски услуги, свързани с транспортни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се предоставят:

— на място в седалището на Frontex (Варшава, Полша),

— в оперативните зони на Frontex, което означава в останалата част от Европа, включително трети държави.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 2 Консултации по интегрирана логистична подкрепа

Консултантските услуги ще включват, но не е задължително да са ограничени до следните:

— анализи на логистичната подкрепа,

— разходи за жизнения цикъл,

— логистично управление и моделиране,

— логистичен инженеринг,

— услуги по инженерна подкрепа и поддръжка,

— услуги по планиране на реакция при спешни ситуации,

— помощ при оценката на логистични рискове,

— докладване — предоставяне на редовни актуализации и консултации на Frontex.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Продължителността на поръчката е 12 месеца с възможност за удължаване най-много до 3 пъти, всеки път за период от 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 7
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/09/2019
Местно време: 11:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/10/2019
Местно време: 11:00
Място:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ПОЛША.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/08/2019