Tjänster - 391882-2019

20/08/2019    S159    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Brussels: Reparation och underhåll av lyftanordningar

2019/S 159-391882

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Reparation och underhåll av lyftanordningar

Referensnummer: OIB/2019/OP/0055
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50750000 Underhåll av hissar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är förebyggande och avhjälpande underhåll samt tillhörande arbeten och tjänster, med skyldighet att uppnå resultat, av lyftanordningar (hissar, varuhissar, lyftbord, rullstolshissar, mathissar, dokumenthissar etc.) i Europeiska kommissionens byggnader i Bryssel med omnejd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 180 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50740000 Reparation och underhåll av hissar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudstadsregionen Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se II.1.4).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1) ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som anges i bilaga I, ”Checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas”, till förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Urvalskriterier som de nämnda i upphandlingsdokumenten (se bilaga 1 i uttagningskriterierna).

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/09/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Se punkt 4.2 i anbudsinfordran.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

36 månader efter tilldelning.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Kravspecifikationen och de kompletterande dokumenten (inklusive frågor och svar) kommer att finnas tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278 – Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det är anbudsgivarnas ansvar att kontrollera uppdateringar och ändringar under anbudsperioden.

2) Genomförandeorgan kan inbegripas i kontraktet som upphandlande myndigheter (upp till en gräns på 10 % av det totala kontraktsvärdet, räknat för alla genomförandeorgan tillsammans) om nämnda organ, vid tidpunkten för publiceringen av denna anbudsinfordran, ännu inte hade inrättats officiellt eller höll på att inrättas och därmed ingen formell benämning kunde specificeras i anbudsinfordran.

3) Under de 3 år som följer undertecknandet av det inledande kontraktet kommer den upphandlande myndigheten att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående publicering av meddelande om upphandling av nya tjänster bestående av en upprepning av tjänster jämförbara med de som har tilldelats uppdragstagaren som tilldelats detta kontrakt av den upphandlande myndigheten.

4) För ytterligare upplysningar om deltagande i anbudsförfarandet och om hur de offentliga upphandlingsförfarandena fortlöper vid Infrastruktur- och logistikbyrån, se ”Guide för anbudsgivare” samt ”Att ha Europeiska kommissionen som kund” som är tillgänglig på länken: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019