Usługi - 391885-2017

05/10/2017    S191    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2017/S 191-391885

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 182-372980)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
Łódź
92-703
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rudziński
Tel.: +48 426164500
E-mail: srudzinski@ugnowosolna.pl
Faks: +48 426164544
Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gminanowosolna.pl

Adres profilu nabywcy: www.gminanowosolna.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.

Numer referencyjny: ZPUB.271.1.5.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści SIWZ w pkt 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 182-372980

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 8:45
Powinno być:
Data: 09/10/2017
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 09/10/2017
Czas lokalny: 15:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 5.10.2017 r. o godz. 9:00 w pokoju nr 06 Urzędu Gminy Nowosolna przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

Powinno być:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 9.10.2017 r. o godz. 15:45 w pokoju nr 06 Urzędu Gminy Nowosolna przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: