Services - 392033-2017

05/10/2017    S191    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 191-392033

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Popielska-Zdunek
Tel.: +48 226673964
E-mail: katarzyna.popielska-zdunek@psgaz.pl
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.psgaz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
Równoległa 4a
Warszawa
02-235
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Popielska-Zdunek
Tel.: +48 226673964
E-mail: katarzyna.popielska-zdunek@psgaz.pl
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.psgaz.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE o długości ok. 15 000 m do miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą.

Numer referencyjny: 2017/W400/WP-000164
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE o długości ok. 15 000 m do miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki w ramach zadania pt.” Modernizacja gazociągu Falęcice-Mogielnica w celu poprawy warunków zasilania wraz z budową gazociągu systemowego do Nowego Miasta nad Pilicą” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Numer sprawy: 2017/W400/WP-000164.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71300000
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowe Miasto nad Pilicą.

II.2.4)Opis zamówienia:

— Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE o długości ok. 15 000 m do miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki w ramach zadania pt.” Modernizacja gazociągu Falęcice-Mogielnica w celu poprawy warunków zasilania wraz z budową gazociągu systemowego do Nowego Miasta nad Pilicą”, w tym uzyskania wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie obiektu liniowego, którego dotyczy projekt,

— wykonanie kosztorysów inwestorskich,

— wykonanie przedmiaru robót,

— świadczenie usług biegłego w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia

publicznego na wykonanie robót budowlanych,

— sprawowanie nadzoru autorskiego,

Prace należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, zgodnie z warunkami technicznymi nr RIE-IW/G/38/2016 z dnia 16.11.2016r., których wzór stanowi Załącznik Nr 4 do wzoru Umowy, oraz z Harmonogramem Terminowo Rzeczowy Finansowym (dalej Harmonogram TRF), którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do wzoru umowy i Załącznik Nr 7 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ stanowiący Opis Przedmiotu Zamówienia, Warunki Techniczne stanowiące Załącznik Nr 4 do wzoru umowy oraz wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia – w ciągu 28 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.Terminy realizacji poszczególnych etapów prac Wykonawca będzie realizował zgodnie z Harmonogramem TRF stanowiącym Załącznik Nr 2 do wzoru umowy i Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1.2.2. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.1.2.3. posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

a) Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projekty budowlane przebudowy lub budowy gazociągu wraz z przyłączami o łącznej długości 5000 mb.

b) wykażą, że dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. 2016r., poz. 1725).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w następującej wysokości: Łączna wartość wadium: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe zapisy dotyczące wadium opisano w pkt 10 SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków finansowych i uzgodnień płatniczych zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, dostępnej na stronie: https://zamowienia.psgaz.pl

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z przepisami art. 23 Pzp i z zapisami SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie opisanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, dostępnej na stronie: https://zamowienia.psgaz.pl

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/01/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2017 r. o godz. 12:00, w budynku przy ul. Równoległej 4a w Warszawie, sala 10, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2017