Usługi - 392082-2017

05/10/2017    S191    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Bełchatów: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 191-392082

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

<regulation_20071370> (en_US)

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
PL
ul. Kościuszki 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Bełchatowa, Zespół ds.Nadzoru Właścicielskiego, 97-400 Belchatów, ul. Czyżewskiego 7
Osoba do kontaktów: Jarosław Brózda, Lucyna Obuchowska
97-400 Bełchatów
Polska
Tel.: +44 7335269
E-mail: j.brozda@um.belchatow.pl
Faks: +44 6326923

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.belchatow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Bełchatowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Publiczny transport zbiorowy w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej.

Kod NUTS PL713

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920 i poz. 1954, z 2017 r. poz. 730 i poz. 60).
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2019
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa i adres wybranego pomiotu

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
97-400 Bełchatów
Polska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Polska

VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

KIO
Polska

VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.10.2017