Leveringen - 392136-2018

08/09/2018    S173

Roemenië-Boekarest: Reagentia en contraststoffen

2018/S 173-392136

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș"
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021105
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihai Dan Caloinescu
E-mail: achizitii@mateibals.ro
Telefoon: +40 212010980/3915
Fax: +40 213186095
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mateibals.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reactivi și consumabile de laborator

Referentienummer: AP-1-24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In cadrul procedurii, vor fi achizitionati diferiti reactivi de laborator in vederea efectuarii analizelor.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatii suplimentare, în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 21
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microplaci cu 96 godeuri

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=100 buc; Cant est max=1800 buc;

CS: Cant est min=100 buc; Cant est max=600 buc;

Cant est a celui mai mare CS=600 buc; Val est a celui mai mare CS=5.070 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Folii autoadezive de acoperire placute cu 96 godeuri

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=100 buc; Cant est max=1800 buc;

CS: Cant est min=100 buc; Cant est max=600 buc;

Cant est a celui mai mare CS=600 buc; Val est a celui mai mare CS=1560 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accesoriu platforma pentru 24 tuburi de 1,5/2 mL compatibil cu vortex-mixerul Corning LSE

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=1 buc; Cant est max=3 buc;

CS: Cant est min=1 buc; Cant est max=2 buc;

Cant est a celui mai mare CS=2 buc; Val est a celui mai mare CS=800 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Micro-Coloana Cromatografica Faza stationara C4

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=1 buc; Cant est max=3 buc;

CS: Cant est min=1 buc; Cant est max=2 buc;

Cant est a celui mai mare CS=2 buc; Val est a celui mai mare CS=9000 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Micro-Coloana Cromatografica Faza stationara fenil

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=1 buc; Cant est max=3 buc;

CS: Cant est min=1 buc; Cant est max=2 buc;

Cant est a celui mai mare CS=2 buc; Val est a celui mai mare CS=9000 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tub recoltare coagulare plastic de 2,7ml cu perete dublu

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=9000 buc; Cant est max=324000 buc;

CS: Cant est min=4000 buc; Cant est max=54000 buc;

Cant est a celui mai mare CS=54000 buc; Val est a celui mai mare CS=48.600 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Capace pentru placi cu 96 godeuri

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=100 buc; Cant est max=600 buc;

CS: Cant est min=100 buc; Cant est max=200 buc;

Cant est a celui mai mare CS=200 buc; Val est a celui mai mare CS=2.880 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Folii autoadezive pentru placi PCR compatibile cu platforma CFX96 (Biorad)

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=100 buc; Cant est max=600 buc;

CS: Cant est min=100 buc; Cant est max=200 buc;

Cant est a celui mai mare CS=200 buc; Val est a celui mai mare CS=1363 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accesoriu platforma pentru 8 tuburi de 15/12 mL compatibil cu vortex-mixerul Corning LSE

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=1 buc; Cant est max=3 buc;

CS: Cant est min=1 buc; Cant est max=2 buc;

Cant est a celui mai mare CS=2 buc; Val est a celui mai mare CS=800 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Greutate 20 mg pentru verificare balanta

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=1 buc; Cant est max=3 buc;

CS: Cant est min=1 buc; Cant est max=2 buc;

Cant est a celui mai mare CS=2 buc; Val est a celui mai mare CS=1400 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi de 5 ml

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=500 buc; Cant est max=35.000 buc;

CS: Cant est min=500 buc; Cant est max=2.000 buc;

Cant est a celui mai mare CS=2.000 buc; Val est a celui mai mare CS=600 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sticlă faza mobila 100ml cu dop

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=1 buc; Cant est max=12 buc;

CS: Cant est min=1 buc; Cant est max=6 buc;

Cant est a celui mai mare CS=6 buc; Val est a celui mai mare CS=420 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Placa adaptoare pentru vortex

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=1 buc; Cant est max=3 buc;

CS: Cant est min=1 buc; Cant est max=2 buc;

Cant est a celui mai mare CS=2 buc; Val est a celui mai mare CS=200 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Placi cu 96 godeuri volum mare

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=60 buc; Cant est max=540 buc;

CS: Cant est min=60 buc; Cant est max=180 buc;

Cant est a celui mai mare CS=180 buc; Val est a celui mai mare CS=6.150 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Varfuri de pipeta de 300μL

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=10 buc; Cant est max=180 buc;

CS: Cant est min=10 buc; Cant est max=60 buc;

Cant est a celui mai mare CS=60 buc; Val est a celui mai mare CS=2.400 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi Falcon de polipropilena 12x75mm cu capac, sterile

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=500 buc; Cant est max=3000 buc;

CS: Cant est min=500 buc; Cant est max=1000 buc;

Cant est a celui mai mare CS=1000 buc; Val est a celui mai mare CS=1952 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suport de burete pentru vortexare tuburi de 6 mm diametru

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=1 buc; Cant est max=3 buc;

CS: Cant est min=1 buc; Cant est max=2 buc;

Cant est a celui mai mare CS=2 buc; Val est a celui mai mare CS=140 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi Falcon de polistiren 12x75mm cu capac, sterile

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=500 buc; Cant est max=3000 buc;

CS: Cant est min=500 buc; Cant est max=1000 buc;

Cant est a celui mai mare CS=1000 buc; Val est a celui mai mare CS=1952 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rapid Plasma Reagin RPR si TPHA

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

17.1 Rapid Plasma Reagin RPR; UM=kit cu 500 teste;

AC: Cant est min=2; Cant est max=72;

CS: Cant est min=2 buc; Cant est max=12 buc;

Cant est a celui mai mare CS=12 buc; Val est a celui mai mare CS=2400 RON fara TVA

..............................................................

17.2 TPHA

AC: Cant est min=5; Cant est max=180;

CS: Cant est min=5 buc; Cant est max=30 buc;

Cant est a celui mai mare CS=30 buc; Val est a celui mai mare CS=3150 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plăci PCR compatibile cu platforma CFX96 (Biorad)

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: Cant est min=50 buc; Cant est max=600 buc;

CS: Cant est min=50 buc; Cant est max=200 buc;

Cant est a celui mai mare CS=200 buc; Val est a celui mai mare CS=4.230 RON fara TVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit-uri de testare rapida

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime estimate, in cf cu prevederile Anexei 2 a Caietului de sarcini

21.1 Kit pentru determinarea infecțiilor virale cu virusul gripal tip A&B

21.2 Kit de testare toxicologică cu test de sarcină integrat

21.3 Kit pentru determinarea simultană a virusurilor RSV și Adeno

21.4 Kit pentru determinarea virusului Adeno

21.5 Kit pentru determinarea Rotavirus

21.6 Kit pentru determinarea bacteriei streptococului Beta-hemolitic din Grupul A Lancefield

21.7 Kit pentru determinarea Norovirus Genogrup I+II

21.8 Kit pentru determinarea Enterovirus

21.9 Kit pentru determinarea Chlamydia pneumoniae IgM

21.10 Kit pentru determinarea Mycoplasma pneumoniae IgM

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, dupa care il vor depune in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 20 locuri in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

— Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

Manager - STREINU-CERCEL ADRIAN;

Director medical - PETREA SORIN;

Director financiar- contabil - DUMITRAȘCU DANIELA;

Șef birou achiz. pub. și contractare – BEREZIȚCHI SIMONA CORINA GABRIELA - Președinte cu rol de organiz. și reprez. comisie de evaluare;

Medic specialist şef – OTELEA DAN - Membru comisie de evaluare

Chimist Principal – ORBIȘOR MARIA - Membru comisie de evaluare

Biochimist – RICIU CLAUDIA - Membru comisie de evaluare

Biolog principal – POPA GEORGIANA MĂDĂLINA - Membru comisie de evaluare

Economist - CALOINESCU MIHAI DAN - Membru de rezervă comisie de evaluare

Furnizor de servicii de achizitie: Duta Amalia P.F.A.;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, dupa care il vor depune in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 20 locuri in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

— Declaratie conform Art 60 din Legea 98/2016.

Cerinta 3: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, dupa care il vor depune in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 20 locuri in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

— Certificatul constatator emis de Oficiul National al Regi... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cerinta 5: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie sa depuna esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor pentru care oferteaza.

Eventuele minimumeisen:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, dupa care il vor depune in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica; b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 20 locuri. Aceste documente sunt: - esantioane, descrieri sau fotografii;

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 20
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/10/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/10/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale (pentru fiecare lot in parte):

(a) In cazul ofertelor de pret egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe acelasi loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea preturilor in SICAP. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior,

(b) In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale la ofertantii clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in SICAP.

Clasamentul se va stabili in urma reofertarii preturilor.

In cazul mentinerii egalitatii de preturi:

(a) In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe primul loc, atunci procedura se anuleaza,

(b) In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe locurile 2 sau 3, atunci se anuleaza numai acele locuri si urmatoarele.

În vederea completării DUAE, operatorii economici vor accesa următoarele link-uri:

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

https://ec.europa.eu/tools/espd

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În conformitate cu prevederile legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: I.N.B.I.M.B. — Compartimentul Juridic
Postadres: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Plaats: București
Postcode: 021105
Land: Roemenië
E-mail: craluca@mateibals.ro
Telefoon: +40 212010980/3951
Fax: +40 213186095
Internetadres: www.mateibals.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/09/2018