Varer - 392182-2020

21/08/2020    S162

Danmark-Holbæk: Styretavler

2020/S 162-392182

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
E-mail: rpl@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d906c02-6dd3-49cf-96fa-b79e5c413a4d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d906c02-6dd3-49cf-96fa-b79e5c413a4d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d906c02-6dd3-49cf-96fa-b79e5c413a4d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af styre- og automatiktavler til pumpestationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31211110 Styretavler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omhandler rammeaftale for indkøb af styretavler til spildevandspumpestationer. Der er 3 typer nævnt nedenstående:

— Pumpestationer med overvågning og direkte start, bestykket med 2 pumper

— Pumpestationer med overvågning og softstarter, bestykket med 2 pumper

— Pumpestationer uden overvågning, direkte start, bestykket med én pumpe.

Styretavlerne skal udføres og leveres af leverandøren til ordregivers forsyningsområde. Tavlerne skal opbygges i henhold til el-diagrammerne, der indgår i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omhandler rammeaftale for indkøb af styretavler til spildevandspumpestationer. Der er 3 typer nævnt nedenstående:

— Pumpestationer med overvågning og direkte start, bestykket med 2 pumper

— Pumpestationer med overvågning og softstarter, bestykket med 2 pumper

— Pumpestationer uden overvågning, direkte start, bestykket med én pumpe.

Styretavlerne skal udføres og leveres af leverandøren til ordregivers forsyningsområde. Tavlerne skal opbygges i henhold til el-diagrammerne, der indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse den udbudte opgave. Ordregiver vil udvælge de 5 ansøgere, der demonstrer de bedste og mest relevante referencer for den udbudte opgave. Herved forstås referencer, der i indhold, økonomisk størrelse og leveringskadencer ligner den udbudte opgave. Kriterierne vægtes lige. Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om ansøgers tekniske og faglige formåen i ESPD del IV.C.

Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristens udløb.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

— Omsætningen for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Soliditetsgrad for det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— En samlet gennemsnitlig omsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår eller en omsætning i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår på mindst 4 000 000 DKK

— En soliditetsgrad på mindst 20 % i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4) og II.2.4).

Beskrivelsen af referencerne skal indeholde:

— Kort beskrivelse af den udførte opgave, herunder leveringskadencer

— Ordregiver for opgaven

— Opgavens start- og slutdato

— Opgavens værdi i DKK

— Angivelse af kontaktperson hos opgavens ordregiver, herunder titel, navn, mailadresse og telefonnummer.

Bemærk at beskrivelsen vil blive anvendt til såvel vurdering af opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, samt til vurdering af de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, jf. pkt. II.2.9).

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 3 referencer vedrørende leveringer af varer eller tjenesteydelser svarende til det udbudte. Referencerne skal angå opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år eller som er igangværende.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

De økonomiske aktører der ansøger om prækvalifikation skal udfylde ESPD’et. ESPD’et udfyldes via Ethics.

I ESPD’et skal følgende dele udfyldes:

— Den økonomiske aktør (del II.A)

— Den økonomiske aktørs repræsentanter (del II.B)

— Egnethed baseret på andre økonomiske aktørers formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.4) (del II.C)

— Udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme i henhold til udbudslovens § 135, stk. 1, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.1 (del III.A)

— Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til udbudslovens § 135, stk. 3, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.1) (del III.B)

— Insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet i henhold til udbudslovens § 136, nr. 1-3 og § 137, stk. 1, nr. 1-3 og 6, jf. pkt. udbudsbetingelsernes 5.1 (del III.C)

— Økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.1) (del IV.B)

— Teknisk og faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.2) (del IV.C).

Ansøgers oplysninger i ESPD'et skal være ajourførte og gældende på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, så skal der vedlægges et særskilt ESPD for hver økonomisk aktør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2020