Доставки - 392196-2018

08/09/2018    S173

България-София: Пощенски пликове

2018/S 173-392196

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: З. Ангелов
Електронна поща: z.angelov@nra.bg
Телефон: +359 298593566
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3620
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на пощенски пликове за нуждите на Национална агенция за приходите

II.1.2)Основен CPV код
30199230 Пощенски пликове
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва периодична доставка на пощенски пликове съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-5/9.3.2018 г. за доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, направена от определен от възложителя главен координатор по договора, с уточнени видове и количества по единични цени, както и уточнен надпис съгласно приета ценова оферта на избрания за изпълнител и адрес за доставка от посочените в списък — приложение № 4 към договор № 101/15.8.2018 г., адреси на дирекциите и офисите към тях. В срока на действие на договора възложителят не е длъжен да усвои цялата му стойност.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30199230 Пощенски пликове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставката ще се извършва периодично по заявки на възложителя в складовете на възложителя на адресите на терит. дирекции и офиси на НАП съгл. описаното в приложение № 4 към д-р № 101/15.8.2018 г.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва периодична доставка на пощенски пликове съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-5/9.3.2018 г. за доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, направена от определен от възложителя главен координатор по договора, с уточнени видове и количества по единични цени, както и уточнен надпис съгласно приета ценова оферта на избрания за изпълнител и адрес за доставка от посочените в списък — приложение № 4 към договор № 101/15.8.2018 г., адреси на дирекциите и офисите към тях. В срока на действие на договора възложителят не е длъжен да усвои цялата му стойност.

Поръчката е със срок на изпълнение от датата на сключването на договора до изтичане на срока на рамково споразумение № СПОР-5/9.3.2018 г. — 9.3.2020 г. или преди тази дата след получаване на писмено уведомяване от възложителя, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Доставките се осъществяват по писмена заявка, направена по факс или на електронна поща на посочени от изпълнителя номер и/или електронен адрес в срок до 20 работни дни, считано от датата на получаването ѝ при изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 195-399896
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 101
Наименование:

„Доставка на пощенски пликове за нуждите на Национална агенция за приходите“ по споразумение СПОР-5/9.3.2018 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Роел — 98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 29461920
Факс: +359 28433216
Интернет адрес: www.roel-98.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочената в раздел II.1.7), съответно в раздел V.2.4), стойност е максимално допустима стойност по сключения договор. В рамките на тази стойност възложителят може да заявява по-голямо или по-малко количество от определен вид артикул за сметка на друг при съобразяване с максимално допустимата стойност на договора. В срока на изпълнение на договора възложителят може да не усвои максимално допустимата му стойност.

Поръчката се провежда електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/09/2018