С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 392196-2018

08/09/2018    S173

България-София: Пощенски пликове

2018/S 173-392196

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: З. Ангелов
Електронна поща: z.angelov@nra.bg
Телефон: +359 298593566
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3620
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на пощенски пликове за нуждите на Национална агенция за приходите

II.1.2)Основен CPV код
30199230 Пощенски пликове
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва периодична доставка на пощенски пликове съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-5/9.3.2018 г. за доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, направена от определен от възложителя главен координатор по договора, с уточнени видове и количества по единични цени, както и уточнен надпис съгласно приета ценова оферта на избрания за изпълнител и адрес за доставка от посочените в списък — приложение № 4 към договор № 101/15.8.2018 г., адреси на дирекциите и офисите към тях. В срока на действие на договора възложителят не е длъжен да усвои цялата му стойност.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30199230 Пощенски пликове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставката ще се извършва периодично по заявки на възложителя в складовете на възложителя на адресите на терит. дирекции и офиси на НАП съгл. описаното в приложение № 4 към д-р № 101/15.8.2018 г.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва периодична доставка на пощенски пликове съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-5/9.3.2018 г. за доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, направена от определен от възложителя главен координатор по договора, с уточнени видове и количества по единични цени, както и уточнен надпис съгласно приета ценова оферта на избрания за изпълнител и адрес за доставка от посочените в списък — приложение № 4 към договор № 101/15.8.2018 г., адреси на дирекциите и офисите към тях. В срока на действие на договора възложителят не е длъжен да усвои цялата му стойност.

Поръчката е със срок на изпълнение от датата на сключването на договора до изтичане на срока на рамково споразумение № СПОР-5/9.3.2018 г. — 9.3.2020 г. или преди тази дата след получаване на писмено уведомяване от възложителя, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Доставките се осъществяват по писмена заявка, направена по факс или на електронна поща на посочени от изпълнителя номер и/или електронен адрес в срок до 20 работни дни, считано от датата на получаването ѝ при изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 195-399896
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 101
Наименование:

„Доставка на пощенски пликове за нуждите на Национална агенция за приходите“ по споразумение СПОР-5/9.3.2018 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Роел — 98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 29461920
Факс: +359 28433216
Интернет адрес: www.roel-98.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочената в раздел II.1.7), съответно в раздел V.2.4), стойност е максимално допустима стойност по сключения договор. В рамките на тази стойност възложителят може да заявява по-голямо или по-малко количество от определен вид артикул за сметка на друг при съобразяване с максимално допустимата стойност на договора. В срока на изпълнение на договора възложителят може да не усвои максимално допустимата му стойност.

Поръчката се провежда електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/09/2018