Dienstleistungen - 392225-2022

Submission deadline has been amended by:  448453-2022
19/07/2022    S137

Polen-Krakau: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2022/S 137-392225

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Postanschrift: pl. Wszystkich Świętych 3-4
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-004
Land: Polen
E-Mail: it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl
Telefon: +48 126166560
Fax: +48 126161236
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.krakow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20764
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM

Referenznummer der Bekanntmachung: IT-03-2.271.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

3. Niniejsze postępowanie procedowane jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem tzw. "procedury odwróconej" opisanej w art. 139 ustawy z tym zastrzeżeniem, że każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.7. SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 910 600.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie może zostać podzielone na części ze względów technicznych, celowościowych i ekonomicznych, gdyż stanowi spójną całość. Brak podziału na części nie ogranicza dostępu do zamówienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, a Wykonawcy działający w branży, którą obejmuje przedmiot zamówienia mogą wykonać wszystkie usługi i dostarczyć konieczne elementy.

4.Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, czy innych wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 94 ust. 1 ustawy.

5. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) w trakcie realizacji zamówienia, osób na podstawie stosunku pracy do wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 12 wzoru umowy.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości nieprzekraczającej 100% wartości zamówienia podstawowego,tj. 1 455 300,00 zł netto. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług – w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego, przy czym warunki udziału w postępowaniu zostaną ograniczone relewantnie do powtarzanego zakresu zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

10. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

11. Zamawiający, w granicach określonych przepisem art. 462 i nast. ustawy, dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

12. Zamawiający udostępnia Wykonawcom następującą dokumentację, która powstała w ramach realizacji przedmiotu umowy wdrożeniowej (dokumenty opisane w umowie wdrożeniowej nr W/II/61/OR/1/2013 z dnia 21.05.2013 r., oraz w umowach uzupełniających: nr W/II/1097/OR/4/2014 z dnia 29.07.2014 r., nr W/II/17/OR/3/2015 z dnia 16.02.2015 r. i nr W/II/3195/IT/28/2019 z dnia 29.10.2019). Dokumentacja stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas usunięcia Błędów krytycznych / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: czas usunięcia Błędów niekrytycznych / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie konsultacyjne / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 910 600.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30/10/2022
Ende: 29/10/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość wskazana w sekcjach II.1.5) i II.2.6) ogłoszenia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości 1 455 300,00 zł netto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Pole wykorzystywane na inne zapisy ze względu na techniczne ograniczenia we wprowadzaniu znaków w

pozostałych sekcjach.

1.Do upływu terminu przewidzianego na złożenie ofert - za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - Wykonawca

zobowiązany jest złożyć:

1.1. Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, wypełniony i podpisany przez osoby

umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy.

1.2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego

reprezentowania, a zatem:

a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Wykonawca np. w Formularzu oferty lub formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w lit. a) powyżej;

Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z sekcją III.1.3) ppkt 2.2. ogłoszenia.

1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3. ogłoszenia – jeżeli dotyczy.

1.4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.

1.5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ – w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w pkt 25 SWZ.

1.6. Oświadczenia wstępne dotyczące braku przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), odpowiednio:

a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obejmujące swoją treścią oświadczenia dot.: podwykonawcy, dostawcy, podmiotu udostępniającego zasoby – w zakresie ponad 10% wartości zamówienia);

b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca – jeżeli dotyczy, według wzorów zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B załącznika nr 9 do SWZ.

2. Wykonawca składa dokumenty na zasadach określonych w pkt 9 i 10 SWZ.

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 10 SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pole wykorzystywane na inne zapisy ze względu na techniczne ograniczenia we wprowadzaniu znaków w pozostałych sekcjach.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, a także na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który „z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji (...)"zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2. Do upływu terminu przewidzianego na złożenie ofert - za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. Oświadczenia, o których mowa w sekcji III.1.1) ppkt 1.6. ogłoszenia.

2.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ww. dokument stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca składa osobne oświadczenia, dotyczące odpowiednio:

2.2.1. samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2.2.2. od podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli dotyczy

3. Na odrębne wezwanie Zamawiającego – za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl – Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

3.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.1.2) ppkt 2.2. powyżej, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka

zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, odpowiednio:

a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy, sporządzone według wzorów zaproponowanych odpowiednio w załącznikach nr 7A/7B do SWZ.

3.2. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem odpowiednio:

a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy tj. –w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1. posiadają doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie):1.1.1. należycie wykonali (rozpoczęli i zakończyli) co najmniej jedną rozbudowę istniejącego systemu informatycznego, o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto;1.1.2. należycie wykonali (rozpoczęli i zakończyli) lub wykonują (rozpoczęli i aktualnie realizują) co najmniej jedno świadczenie serwisu (świadczenie usługi asysty technicznej i wsparcia dla systemu informatycznego) nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto, za każdy rok usługi.1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują min. dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym co najmniej:1.2.1. osobą, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w utrzymaniu lub tworzeniu systemów informatycznych; 1.2.2. osobą, ds. administracji systemami informatycznymi, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu utrzymania, zarządzania i konfigurowania systemów informatycznych. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza, by jedna osoba została wykazana na spełnianie obu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. Łączenie kompetencji nie może prowadzić do zmniejszenia zespołu osób uczestniczących w realizacji zamówienia poniżej dwóch osób.

2. Do upływu terminu przewidzianego na złożenie ofert - za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu JEDZ. Ww. dokument stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.Wykonawca składa osobne oświadczenia, dotyczące odpowiednio: 2.1.1. samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2.1.2. od podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli dotyczy.

2.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód

polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) ppkt 1 ogłoszenia – jeżeli dotyczy.

2.3. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pole jest wykorzystywane na inne zapisy ze względu na techniczne ograniczenia we wprowadzaniu liczby znaków w pozostałych sekcjach.

3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku: na odrębne wezwanie Zamawiającego – za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl - Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

3.1. Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/ są wykonywane (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych referencje bądź inne dokumenty winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w w sekcji III.1.3. ppkt 1.1.

3.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3. ppkt 1.2.

4. Wykonawca składa dokumenty na zasadach określonych w pkt 9 i 10 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy wraz z załącznikami.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/08/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/08/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Zamawiający zapewnia, że z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu ich otwarcia i nie przewiduje ani publicznych sesji otwarcia ofert ani transmisji internetowych z tych czynności.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dalsza część zapisów, która została wskazana w sekcji III.1.2) ogłoszenia:

3.3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ odpowiednio: samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

3.4. Oświadczenia, dotyczące aktualności braku przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), odpowiednio:

a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (obejmujące swoją treścią oświadczenia dot.: podwykonawcy, dostawcy, podmiotu udostępniającego zasoby –w zakresie ponad 10% wartości zamówienia);

b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca – jeżeli dotyczy.

według wzorów zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B załącznika nr 10 do SWZ.

4. Wykonawca składa dokumenty na zasadach określonych w pkt 9 i 10 SWZ.

5. W SWZ znajdują się również informacje na temat zasad składania dokumentów przez: podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

6. Oznaczenie odbiorcy (Zamawiającego) w formularzach ePUAP: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU (31-004 KRAKÓW, WOJ. MAŁOPOLSKIE). Adres skrzynki ePUAP: /UMKr/SkrytkaESP Adres poczty elektronicznej: it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20764, zwanej dalej „stroną internetową prowadzonego postępowania”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587777
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: j.w.
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania

wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym

systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany

na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na

podstawie ustawy , mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływ terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania

innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy

treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej,

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść

strony, do której przystępuje.

9. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii

zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i

oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.

523 ust. 1 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: jak w pkt VI.4.1) Ogłoszenia
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2022