Suministros - 392278-2020

Submission deadline has been amended by:  450253-2020
21/08/2020    S162

Polonia-Varsovia: Paquetes de software de sistemas operativos en red

2020/S 162-392278

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Cyfryzacji
Dirección postal: ul. Królewska 27
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-060
País: Polonia
Persona de contacto: Ministerstwo Cyfryzacji
Correo electrónico: wzp@mc.gov.pl
Teléfono: +48 222455734
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://mc.bip.gov.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://mc.bip.gov.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://mc.bip.gov.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://mc.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: informatyka

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa rozwiązania typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem, szkoleniami oraz wsparciem producenta

Número de referencia: BDG-WZP.263.23.2020
II.1.2)Código CPV principal
48214000 Paquetes de software de sistemas operativos en red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem, szkoleniami oraz wsparciem producenta, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem, szkoleniami oraz wsparciem producenta, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia usterki / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność dodatkowe systemu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga, aby osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia poprzez świadczenie pracy w zakresie obsługi zamówienia (czynności administracyjne) na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy była zatrudniona w zakresie prac wykonywanych na rzecz zamawiającego na podstawie umowy o pracę.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W zakresie zdolności technicznej zamawiający uzna warunek za spełniony spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie wraz z wdrożeniem systemów firewall, o wartości co najmniej 700 000,00 PLN brutto każda.

Uwaga: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert dostawy zostały wykonane należycie na kwotę, co najmniej 700 000,00 PLN brutto każda.

2. W zakresie zdolności zawodowej zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób zdolnych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają poniższe wymagania:

2.1. kierownik projektu – co najmniej jedna (1) osoba spełniająca wszystkie wymagania określone w rozdziale VII SIWZ;

2.2. inżynier ds. urządzeń sieciowych – co najmniej dwie (2) osoby spełniające wszystkie wymagania określone w rozdziale VII SIWZ;

2.3. inżynier ds. urządzeń Palo Alto Networks – co najmniej dwie (2) osoby spełniające wszystkie wymagania określone w rozdziale VII SIWZ;

2.4. inżynier ds. systemów firewall – co najmniej dwie (2) osoby spełniające wszystkie wymagania określone w rozdziale VII SIWZ;

2.5. ekspert ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych – co najmniej dwie (2) osoby spełniające wszystkie wymagania określone w rozdziale VII SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w ww. terminie, w Ministerstwie Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, POLSKA, sala konferencyjna nr 001 lub 002. Wejście do siedziby jest możliwe po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwudziestu tysięcy złotych).

3. Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców znajdują się w rozdziale VII i VIII SIWZ.

4. Okres związania ofertą: 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/08/2020