29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 392373-2021

Submission deadline has been amended by:  525689-2021
02/08/2021    S147

Irlandia-Cork: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 147-392373

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Irish Water
Krajowy numer identyfikacyjny: IE3191327JH
Adres pocztowy: Tender Administration, PO Box 900, Webworks, Eglinton Street, Ervia
Miejscowość: Cork
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Kod pocztowy: Co.Cork
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Tender Admin
E-mail: tenders@ervia.ie
Tel.: +353 214239000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ervia.ie
Adres profilu nabywcy: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.etenders.gov.ie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.etenders.gov.ie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Multi Supplier Framework for the Provision of Water and Wastewater Network Services and Works to Irish Water

Numer referencyjny: 21/050
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Irish Water intends to undertake a competitive tendering process, the objective of which is to establish a Multi-supplier Framework Agreement for the provision of Water and Wastewater Network Services and Works nationwide.

A new contract delivery mechanism is required to facilitate the delivery of the Irish Water’s Network Capital Programmes such as:

• Water Network Management

• Wastewater Network Management

• New Connections

• Growth and Development

Suppliers will be required to provide an end to end solution including designs, investigations/ surveys, statutory approvals, Works and project management services

Please refer to the Pre-Qualification Document for the Scope of the Contract.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231112 Instalacja rurociągów
45231113 Poziomowanie rurociągów
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252120 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71322200 Usługi projektowania rurociągów
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
71631440 Usługi monitorowania przepływu
71800000 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
90491000 Usługi kontroli ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nationwide

II.2.4)Opis zamówienia:

21/050 - Multi Supplier Framework for the Provision of Water and Wastewater Network Services and Works to Irish Water

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 8
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

The Framework Agreement will be established for a term of forty eight (48) months with an option to extend by three 12 month periods up to a maximum cumulative term of eighty four (84) months, at the sole discretion of Irish Water.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

You must submit through the etenders system before the deadline. The submission deadline is strict & no submissions will be possible after the date & time specified in the PQQ documents. Please note that all tenders are electronic, as such NO paper copies will be accepted or read. Please submit via the etenders system not later than 12:00 hrs (local time) on Mon 27/09/21

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Refer to tender documents

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Refer to tender documents.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Requests to participate may be submitted by single entities or by groups of service providers. A group will not be required to convert into a specific legal form in order to submit a request to participate, but may if the Contracting Entity considers it necessary to ensure that the contract is carried out to its satisfaction, be required to do so prior to award of the contract. The Contracting Entity also reserves the right to contract with each member of the group on the basis of joint and several liability, or with one member of the group as a main contractor with a number of sub-contractors or on any other basis as the Contracting Entity considers appropriate.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

To be confirmed at Tender Stage

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 4
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 079-203975
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Irlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

You must submit through the etenders system before the deadline. The submission deadline is strict & no submissions will be possible after the date & time specified in the PQQ documents. Please note that all tenders are electronic, as such NO paper copies will be accepted or read. Please submit via the etenders system not later than 12:00 hrs (local time) Mon 27/09/21.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: The High Court
Adres pocztowy: High Court Central Office, Four Courts, Inns Quay,
Miejscowość: Dublin
Państwo: Irlandia
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Tel.: +35 318886000
Adres internetowy: http://www.courts.ie
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Please refer to Statutory Instrument 131 of 2010, European Communities (Award of Contracts by Utility Undertaking) (Review Procedures) Regulations 2010 (and in particular Regulation 7 and 10(2)).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2021