Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 392635-2022

19/07/2022    S137

België-Brussel: Scheppende en uitvoerende kunst- en literatuurdiensten

2022/S 137-392635

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: visit.brussels
Nationaal identificatienummer: 0600.885.207_531033
Postadres: 2-4 Koningsstraat
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Kim Ongena
E-mail: k.ongena@visit.brussels
Telefoon: +32 0499474252
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://visit.brussels
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452836
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452836
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BRIGHT BRUSSELS 2023 – WEDSTRIJD ARTISTIEKE PROJECTEN DEELNAMEREGLEMENT

Referentienummer: visit.brussels-2022-VB-B2CEVENTS-BRIGHTFESTI-OEUVRESLUM-F12_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92310000 Scheppende en uitvoerende kunst- en literatuurdiensten
II.2)Beschrijving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bright Brussels is een evenement georganiseerd door visit.brussels, het Brussels agentschap voor toerisme, op initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Het gaat om een gratis lichtfestival, bestemd voor zowel Belgische en internationale als Brusselse bezoekers. De 7de editie van het festival vindt plaats van donderdag 16 februari tot en met zondag 19 februari 2023 De installaties zullen zichtbaar zijn voor het publiek van 18.30 tot 23 uur.

Het doel van het evenement is bepaalde Brusselse wijken met behulp van licht in de kijker te plaatsen en plekken die vaak vergeten of onbekend zijn te laten (her)ontdekken.

Alle profielen zijn van harte welkom: lichtdesigners, architecten, ontwerpers en kunstenaars van heinde en ver. Wel moeten een lichtprofessional (verantwoordelijk voor de artistieke aspecten van het project) en een technisch directeur (verantwoordelijk voor de technische follow-up) deel uitmaken van het team. Deze verschillende rollen kunnen door dezelfde persoon worden vervuld.

In 2023 zet het Brussels Gewest zijn rijke art-nouveau-erfgoed in de kijker door privécollecties te ontsluiten en de verborgen schatten waar onze hoofdstad zo rijk aan is toegankelijk te maken. Brussel was immers de bakermat van deze stroming die vanaf 1890 werd gelanceerd met Victor Horta als voortrekker en waarvan vandaag nog vele architecturale gebouwen getuigen.

Zo besliste de organisatie dat 'Art-Nouveau' het hoofdthema zal worden van de editie 2023 van Bright Brussels. Het art-nouveau-erfgoed wordt belicht in diverse parcours en er worden specifieke samenwerkingsverbanden opgezet met culturele actoren.

Wat de werken op de parcours betreft: hier is art nouveau geen verplicht thema, maar kan de nadruk op art nouveau in de originele creaties een meerwaarde bieden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Kwaliteit van het project

Technische haalbaarheid

Integratie in de stedelijke context

Duurzaamheid

Prijs

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/09/2022
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel
Postadres: Vierarmenstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 25086111
Fax: +32 25086277
Internetadres: http://www.cass.be/premiere-instance/bruxelles
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2022